Uredbe za izvajanje intervencij SN SKP 2023 – 2027

 • Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023

Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023

 • uredba o skupnih določbah za ne-IAKS intervencije (t. i. horizontalna uredba):

Uredba o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba LEADER/CLLD:

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

 • Uredba o pravilih pogojenosti:

Uredba o pravilih pogojenosti 

 • uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023:

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

 • uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2024:

Uredba o intervenciji dobrobit živali za leto 2024

 • uredba o neposrednih plačilih:

Uredba o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov:

Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023

Uredba o izvajanju podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023

 • uredba za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja:

Uredba o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba s področja zemljiških operacij:

Uredba o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • IRP11 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti:

Uredba o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba o izvajanju gozdarskih intervencij (ureja intervencije za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva):

Uredba o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027

 • uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju:

Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju

 • uredba o izvajanju intervencije spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (IRP10):

Uredba o izvajanju podintervencije podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 • uredba o izvajanju intervencije IRP12 – Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih:

PREDLOG PREDPISA: Uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023-2027

 • uredba o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti (IRP39):

PREDLOG PREDPISA

 • IRP31 – uredba o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP:

PREDLOG PREDPISA

 • IRP38 – Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno:

PREDLOG PREDPISA

 • Uredba o izvajanju intervencije naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev, ter intervencije naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih (IRP02 in IRP16):

PREDLOG PREDPISA

 • Uredba prenehala veljati 6. 4. 2024! Uredba za intervencije kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – podnebne spremembe, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – naravni viri, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – biotska raznovrstnost in krajina, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte, biotično varstvo rastlin, plačilo za naravne ali druge omejitve in plačila Natura 2000:

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Pravilniki za izvajanje intervencij SN SKP 2023 – 2027:

Sklepi za izvajanje intervencij SN SKP 2023 – 2027

 • Sklep o najvišji višini stroškov nakupa opreme, zdravil, sadik in satnic:

Sklep o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi