Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila tri zakonodajne predloge o SKP za obdobje 2021–2027. Zakonodajni sveženj nove SKP je bil sprejet v času predsedovanja Slovenije Svetu EU decembra 2021.

Na tej strani objavljamo zadnje razpoložljive verzije neuradno prečiščenih besedil pravnih aktov.
Vse spremembe in popravke pravnih aktov pa lahko sami poiščete na spletni povezavi zakonodaje Evropske unije – EUR-Lex.

 

  • UREDBA O STRATEŠKIH NAČRTIH: 

Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013

Delegirani in izvedbeni akti:

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1

Delegirana uredba komisije (EU) 2022/648 z dne 15. februarja 2022 o spremembi Priloge XI k Uredbi (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede zneska podpore Unije za vrste intervencij za razvoj podeželja v proračunskem letu 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2289 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine strateških načrtov SKP in elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2290 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil o metodah za izračun skupnih kazalnikov učinka in rezultatov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/129 z dne 21. decembra 2021 o pravilih za vrste intervencij, ki zadevajo oljnice, bombaž in stranske proizvode vinarstva, v skladu z Uredbo (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta ter za zahteve glede informiranja, obveščanja javnosti in prepoznavnosti v zvezi s podporo Unije in strateškimi načrti SKP

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1475 z dne 6. septembra 2022o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede vrednotenja strateških načrtov SKP ter zagotavljanja informacij za namene spremljanja in vrednotenja

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1864 z dne 5. oktobra 2022 o določitvi organizacijske strukture in delovanja evropske mreže SKP ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/825/EU

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/130 z dne 18. januarja 2023 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine letnega poročila o smotrnosti

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/370 z dne 13. decembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopki, roki za predložitev zahtevkov držav članic za spremembe strateških načrtov SKP in nadaljnjimi primeri, v katerih se največje število sprememb strateških načrtov SKP ne uporablja

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/330 z dne 22. novembra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/126 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/813 z dne 8. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta glede dodeljenih sredstev držav članic za neposredna plačila in letne razdelitve podpore Unije za razvoj podeželja po državah članicah

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2157 z dne 17. oktobra 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/1475 glede opisa strukture proračunske oznake ter vrste in oblike informacij, ki se zagotovijo za namene spremljanja in vrednotenja strateških načrtov SKP

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2141 z dne 13. oktobra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/130 glede poročanja o sankcijah v zvezi s pogojenostjo ter Izvedbene uredbe (EU) 2021/2290 glede poročanja o predplačilih za kazalnike učinka, ki se uporabijo za potrditev smotrnosti, in o zbirnih vrednostih kazalnikov učinka

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1975 z dne 10. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi

Uredba je prenehala veljati 31. 12. 2023 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1620 z dne 8. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi

  • HORIZONTALNA UREDBA: 

Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013

Delegirane in izvedbene uredbe:

Delegirana Uredba komisije (EU) 2022/127 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, potrditvi obračunov, varščinah in uporabi eura

Izvedbena Uredba komisije (EU) 2022/128 z dne 21. decembra 2021 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, pregledi, varščinami in preglednostjo

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1173 z dne 31. maja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru skupne kmetijske politike

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2344 z dne 29. novembra 2022 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2022, v skladu s členom 17(3) Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/57 z dne 31. oktobra 2022 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/127 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/744 z dne 2. februarja 2023 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2022/1172 glede prehodnih določb za olajšanje pregledov pogojenosti in navzkrižne skladnosti za nekatera plačila na površino v okviru skupne kmetijske politike

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/860 z dne 25. aprila 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/128 glede preglednosti, izjave o upravljanju, usklajevalnega organa, certifikacijskega organa ter nekaterih določb za EKJS in EKSRP

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/897 z dne 2. maja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/128 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1036 z dne 24. maja 2023 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3271)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1037 z dne 24. maja 2023 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) za proračunsko leto 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3274)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1038 z dne 24. maja 2023 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Združenega kraljestva v zvezi z odhodki, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3275) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1039 z dne 24. maja 2023 o potrditvi obračunov plačilnih agencij Združenega kraljestva v zvezi z dolgovi, ki izhajajo iz odhodkov, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) v programskem obdobju 2014–2020 in v programskem obdobju 2007–2013 za proračunsko leto 2022 (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 3272) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1072 z dne 1. junija 2023 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2023

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1309 z dne 26. aprila 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2022/127 glede prehodnih pravil in o popravku navedene uredbe glede nekaterih določb, ki se nanašajo na EKJS in EKSRP

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1448 z dne 10. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2022/127 glede izplačila predplačil v okviru šolske sheme in o popravku navedene uredbe

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1449 z dne 12. junija 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede izplačila pomoči, prenosov med dodelitvami in upravnih pregledov

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1508 z dne 20. julija 2023 o odstopanju za leto 2023 od člena 44(2), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za intervencije v obliki neposrednih plačil ter intervencije za razvoj podeželja na osnovi površin in živali

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2155 z dne 17. oktobra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/128 glede nekaterih zahtev glede poročanja za sporočila o EKJS v elektronski obliki

 

  • UREDBA O VZPOSTAVITVI SKUPNE UREDITVE TRGOV: 

Uredba (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

Popravek Uredbe (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021  o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

 

  • UREDBA O DOLOČITVI SKUPNIH DOLOČB:

Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi