Splošno o vrednotenju

Vrednotenja se izvajajo, ker zagotavljajo pomembne koristi za boljše in učinkovitejše načrtovanje in izvajanje politik. Vrednotenja strateških načrtov SKP so koristna:

 • za prikaz napredka in dosežkov strateških načrtov SKP ter utemeljitev uporabe finančnih sredstev;
 • za zagotavljanje informacij, ki lahko izboljšajo osredotočenost intervencij in s tem povečajo učinkovitost politike;
 • za zagotavljanje odgovornosti in preglednosti izvajanja strateškega načrta SKP;
 • kot komunikacijski kanal med organom upravljanja in ključnimi deležniki, ki sodelujejo pri zasnovi in izvajanju načrta, vključno z Evropsko komisijo;
 • za zagotavljanje dokazov in trdne analitične osnove za zasnovo prihodnjih načrtov/politik;
 • kot stalni proces pridobivanja znanja in izboljšav, ki prispeva h kakovostnejšemu izvajanju načrtov in njihovi kakovostnejši zasnovi v prihodnosti.

V obdobju 2023–2027 je potrebno ovrednotiti strateški načrt SKP med izvajanjem in po njem (naknadno vrednotenje). V skladu s pravnimi zahtevami iz člena 140 Uredbe (EU) 2021/2115 so vrednotenja namenjena izboljšanju kakovosti zasnove in izvajanja načrtov.

Predhodno vrednotenje

Predhodno vrednotenje se izvede za izboljšanje kakovosti zasnove strateškega načrta SKP.

V predhodnem vrednotenju se ocenijo:

 • prispevek strateškega načrta SKP k doseganju specifičnih ciljev, pri tem pa se upoštevajo nacionalne in regionalne potrebe ter razvojni potencial in izkušnje iz izvajanja SKP v prejšnjih programskih obdobjih;
 • notranja skladnost predlaganega strateškega načrta SKP in njegovo razmerje z drugimi ustreznimi instrumenti;
 • usklajenost dodeljevanja proračunskih virov s specifičnimi cilji, ki so obravnavani v strateškem načrtu SKP;
 • kako bodo predvideni učinki prispevali k rezultatom;
 • ali so ob upoštevanju predvidene podpore iz EKJS in EKSRP merljive ciljne vrednosti za rezultate in mejnike ustrezne in realistične;
 • načrtovani ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena za kmete in druge upravičence;
 • po potrebi utemeljitev za uporabo finančnih instrumentov, ki se financirajo iz EKSRP.

Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 (Deloitte, sept. 2022)

Načrt vrednotenja

Načrt vrednotenja je dokument, v katerem je opisano, kako bo ovrednoten strateški načrt SKP ter kako bodo rezultati vrednotenja uporabljeni za izboljšanje izvajanja in sprejemanja odločitev.
Načrt vrednotenja mora izpolnjevati minimalne zahteve iz Priloge II k Uredbi (EU) 2022/14751 in med drugim vsebuje informacije o vrednotenjih, načrtovanih v obdobju izvajanja 2023–2027, in o naknadnem vrednotenju leta 2031.

Načrt vrednotenja za strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (MKGP, oktober 2023)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi