V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni Odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: odbor za spremljanje SKP).

Odbor za spremljanje SKP se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda vse težave, ki vplivajo na napredek strateškega načrta SKP pri doseganju njegovih ciljnih vrednosti.

Vsak član odbora za spremljanje SKP ima en glas.

Predstavniki Komisije svetujejo odboru za spremljanje SKP.

 

Glavne naloge odbora za spremljanje SKP

 • Odbor za spremljanje SKP opravlja naloge, opredeljene v tretjem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU, in sicer preverja zlasti:
  • napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
  • težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
  • elemente predhodne ocene, navedene v tretjem odstavku 58. člena Uredbe 2021/1060/EU in strateškem dokumentu iz prvega odstavka 59. člena navedene uredbe;
  • napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
  • zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
  • izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
  • širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

 

 • Odbor za spremljanje SKP opravlja tudi naloge, opredeljene v četrtem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU, in sicer izda mnenje o:
  • metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
  • letnih poročilih o smotrnosti;
  • načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
  • vseh predlogih Organa upravljanja za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: organa upravljanja SKP) za spremembo strateškega načrta SKP.

 

 • Odbor za spremljanje SKP opravlja tudi naloge v povezavi s PRP 2014-2020, opredeljene v 49. členu Uredbe 1303/2013/EU in 74. členu Uredbe 1305/2013/EU, in sicer:
  • pred objavo zadevnega razpisa za izbor operacij in po tem, ko se z njim opravi posvetovanje, izda mnenje v zvezi z merili za izbor financiranih operacij, pri čemer se ta merila pregledajo glede na potrebe programiranja,
  • obravnava in odobrava letna poročila o izvajanju, preden se pošljejo Evropski komisiji,
  • obravnava predloge sprememb programa in, če oceni, da je primerno, izda mnenje o spremembah programa, ki jih predlaga organ upravljanja,
  • sodeluje v nacionalni mreži za podeželje z namenom izmenjave informacij o izvajanju programa,
  • preuči dejavnosti in rezultate v zvezi z napredkom pri izvajanju načrta vrednotenja programa,
  • preuči ukrepe iz programa v zvezi z izpolnjevanjem predhodnih pogojenosti, ki spadajo v pristojnost organa upravljanja,
  • je obveščen o ukrepih v zvezi z izpolnjevanjem drugih predhodnih pogojenosti,
  • preuči vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti,
  • lahko predloži pripombe organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev in spremlja ukrepe, sprejete po njegovih pripombah.

 

Zastopanost članov odbora za spremljanje SKP

Člani odbora za spremljanje SKP so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V odboru za spremljanje SKP so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v odboru za spremljanje SKP zastopanih 41 članov iz 38 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Odlok o ustanovitvi odbora za spremljanje SKP

Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji dne 5. 1. 2023 izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Neuradno prečiščeno besedilo:

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Odlok in njegove spremembe:

 1. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike
 2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Ur. l. RS, št 21/2023 z dne 17. 2. 2023)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Ur. l. RS, št. 57 z dne 19. 5. 2023)

 

Sklep o imenovanju članov odbora za spremljanje SKP

Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejela Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike.

 1. Sklep o imenovanju članov odbora za spremljanje skupne kmetijske politike (sprejet na 37. redni seji Vlade RS dne 23. 2. 2023)
 2. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (sprejet na 51. redni seji Vlade RS dne 25. 5. 2023)
 3. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanji članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (sprejet na 86. redni seji Vlade RS dne 11. 1. 2024)
 4. Sklep o spremembi sklepa Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (sprejet na 111. redni seji Vlade RS dne 4. 7. 2024)

 

Poslovnik

Odbor za spremljanje SKP sprejme tudi svoj poslovnik, ki vključuje določbe o preprečevanju nasprotja interesov in uporabi načela preglednosti.

Poslovnik Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (14. 6. 2023 – v veljavi)

Poslovnik Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (29. 3. 2023 – prenehal veljati)

 

Zapisniki sej

Zapisnik 1. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (29. 3. 2023)

Zapisnik 2. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (14. 6. 2023)

Zapisnik 3. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (19. 7. 2023 – 21. 7. 2023, dopisna seja)

Zapisnik 4. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (10. 8. 2023)

Zapisnik 5. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (25. 9. 2023 – 27. 9. 2023, dopisna seja)

Zapisnik 6. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (14. 11. 2023)

Zapisnik 7. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (3. 1. 2024 – 5. 1. 2024, dopisna seja)

Zapisnik 8. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (6. 2. 2024)

Zapisnik 9. seje Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (15. 4. 2024 – 17. 4. 2024, dopisna seja)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi