Šifra intervencije Naziv intervencije
IRP2 Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije
IRP3 Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP4 Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnosti ekoloških kmetij
IRP5 Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP6 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP7 Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP8 Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP9 Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva
IRP12 Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih
IRP13

 

Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih
IRP17 Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil
IRP21 Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
IRP22 Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027
IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
IRP25 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine
IRP29 Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali
IRP31 Podpora za projekte EIP
IRP33 Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih
IRP35

 

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo
IRP36

 

Naložbe v obnovljive vire energije
IRP37

 

Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov
IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno
IRP40 Individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme
IRP41 Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi