V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni Odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: odbor za spremljanje SKP).

Odbor za spremljanje SKP se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda vse težave, ki vplivajo na napredek strateškega načrta SKP pri doseganju njegovih ciljnih vrednosti.

Vsak član odbora za spremljanje SKP ima en glas.

Predstavniki Komisije svetujejo odboru za spremljanje SKP.

Glavne naloge odbora za spremljanje SKP

Odbor za spremljanje SKP preverja zlasti:

 • napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
 • težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
 • elemente predhodne ocene, navedene v členu 58(3) Uredbe (EU) 2021/1060 in strateškem dokumentu iz člena 59(1) navedene uredbe;
 • napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
 • zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
 • izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
 • širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

 

Odbor za spremljanje SKP izda mnenje o:

 • metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
 • letnih poročilih o smotrnosti;
 • načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
 • vseh predlogih organa upravljanja za spremembo strateškega načrta SKP.

 

Zastopanost članov odbora za spremljanje SKP

Člani odbora za spremljanje SKP so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V odboru za spremljanje SKP so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v odboru za spremljanje SKP zastopanih 40 članov iz 37 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Odlok o ustanovitvi odbora za spremljanje SKP

Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji dne 5. 1. 2023 izdala Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Neuradno prečiščeno besedilo:

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Odlok in njegove spremembe:

 1. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Ur. l. RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023)
 2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Ur. l. RS, št 21/2023 z dne 17. 2. 2023)

 

Sklep o imenovanju članov odbora za spremljanje SKP

Vlada Republike Slovenije je na 37. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejela Sklep o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike.

 1. Sklepu o imenovanju članov odbora za spremljanje SKP.

 

Poslovnik

Odbor za spremljanje SKP sprejme tudi svoj poslovnik, ki vključuje določbe o preprečevanju nasprotja interesov in uporabi načela preglednosti.

(Poslovnik odbora za spremljanje SKP bo objavljen naknadno, in sicer, ko bo sprejet na seji odbora za spremljanje SKP.)

 

Zapisniki sej

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi