V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje SN SKP).

Odbor za spremljanje SN SKP sprejme tudi  svoj poslovnik, ki vključuje določbe o preprečevanju nasprotja interesov in uporabi načela preglednosti.

Odbor za spremljanje SN SKP se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda vse težave, ki vplivajo na napredek strateškega načrta SKP pri doseganju njegovih ciljnih vrednosti.

Vsak član odbora za spremljanje ima en glas.

Predstavniki Komisije svetujejo odboru za spremljanje.

Odbor za spremljanje preverja zlasti:

 • napredek pri izvajanju strateškega načrta SKP ter doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti;
 • težave, ki vplivajo na smotrnost strateškega načrta SKP, ter ukrepe, sprejete za obravnavanje teh težav, vključno z napredkom pri poenostavitvi in zmanjšanju upravnega bremena za končne upravičence;
 • elemente predhodne ocene, navedene v členu 58(3) Uredbe (EU) 2021/1060 in strateškem dokumentu iz člena 59(1) navedene uredbe;
 • napredek, dosežen pri izvajanju vrednotenj, sintez vrednotenj in vsakega nadaljnjega spremljanja ugotovitev;
 • zadevne informacije v zvezi s smotrnostjo strateškega načrta SKP, ki jih zagotovi nacionalna mreža SKP;
 • izvajanje ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo;
 • širjenje administrativne usposobljenosti za javne organe in kmete ter druge upravičence, kadar je ustrezno.

Odbor za spremljanje izda mnenje o:

 • metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacije;
 • letnih poročilih o smotrnosti;
 • načrtu vrednotenja in njegovih spremembah;
 • vseh predlogih organa upravljanja za spremembo strateškega načrta SKP.

 

Člani Odbora za spremljanje SN SKP so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov.

Seznam članov odbora za spremljanje SN SKP 2023-2027 bomo naknadno objavili na spletu.

 

Deli z drugimi