Opis

Intervencija je namenjena reševanju kriznih situaciji na trgu in hkratnemu zmanjšanju količin odpadne hrane.

Umik s trga se izvede z:

  • brezplačno razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, v skladu z 89.a členom Zkme, za uporabo v njihovih dejavnostih pomoči osebam, za katere nacionalno pravo predvideva pravico do javne pomoči, zlasti zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev za preživetje;
  • brezplačno razdelitvijo kazenskim institucijam, šolam in javnim izobraževalnim ustanovam ter otroškim počitniškim domovom, kakor tudi bolnišnicam in domovom za ostarele, ki jih določijo države članice, ki sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove običajno kupujejo.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Pogoji upravičenosti:

  • priznanje skupine na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
  • vrednost tržne proizvodnje;
  • odobren operativni program.

Upravičeni stroški za brezplačno razdelitev:

  • stroški prevoza za brezplačno razdelitev;
  • stroški razvrščanja in pakiranja za brezplačno razdelitev.

OP mora pred načrtovanim umikom s trga obvestiti MKGP. Pomembno: krizni ukrepi ne smejo presegati 1/3 odhodkov operativnega programa organizacije proizvajalcev.

Na proizvodih za brezplačno razdelitev mora biti navedeno: ”Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Delegirana uredba (EU) 2022/126)”

 

Oblika podpore

Financiranje v primeru umika s trga – brezplačna razdelitev, do 100% stroškov s strani EU, financiranje do največ 5 % VTP. Najvišji zneski podpore za umike s trga za brezplačno razdelitev (v EUR/100 kg) so določeni v Prilogi V Delegirane uredbe (EU) 2022/126 ter stroški priprave proizvodov (v EUR/t) v prilogi VII Delegirane uredbe (EU) 2022/126.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi