Opis

Intervencija se deli na sedem podintervencij:

 • Načrtovanje in organizacija proizvodnje,
 • Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo,
 • Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave,
 • Prilagoditev tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe,
 • Ohranjanje tal pri pridelavi sadja in zelenjave,
 • Izboljšanje kakovosti proizvodov,
 • Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave.

 

Načrtovanje in organizacija proizvodnje:

Z namenom zagotovitve, da je proizvodnja vseh članov organizacije proizvajalcev dovolj kakovostna za trg, je potrebno vlagati predvsem v tehnologije pridelave, s poudarkom na načrtovanju pridelave. Dolgoročno kot kratkoročno načrtovanje bo zagotovilo trženje celotne proizvodnje vseh članov in zalaganje tržnih mest s potrebnimi količinami kakovostnih pridelkov.

 

Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo:

Podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi imajo obsežen vpliv na dejavnost pridelave sadja in zelenjave v Sloveniji, zato je zaščita naravnih virov – vode še posebej pomembna. Pridelava sadja in zelenjavevečinoma poteka na prostem, izpostavljena je ekstremnim vremenskim pogojem, npr. suši, zato je namakanje, oroševanje izjemnega pomena. Cilji so usmerjeni predvsem v zmanjševanje vplivov na naravno kakovost vode, ki so posledica intenzivne pridelave sadja in zelenjave, ter v namensko in potrebam prilagojeno uporabo vode in namakalnih tehnik, če je to potrebno.

 

Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave:

Intenzivna pridelava sadja in zelenjave lahko prispeva k onesnaženju okolja, zato je pomembno, da se v pridelavo in predelavo sadja in zelenjave vključuje okoljsko sprejemljive materiale. Zmanjšanje količine nerazgradljivih odpadkov, možnost ponovne uporabe nerazgradljivih materialov bo pomembno prispevalo k varovanju okolja ter k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti kmetijskih habitatov in vrst.

 

Prilagoditev tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe:

Podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi imajo obsežen vpliv na dejavnosti, odvisne od

naravnega okolja. Vplivajo tudi na vsakoletnimi pojav novih škodljivcev in bolezni, ki zmanjšujejo kakovost pridelkov. Pridelava zelenjave v Sloveniji v glavnini poteka na prostem, kar predstavlja veliko odvisnost od vremenskih pogojev in posledično velika tveganja v pridelavi – nestabilen pridelek. V sadjarstvu je delež nasadov z mrežami proti toči in namakalnimi sistemi še vedno premajhen. V letu 2019 je bilo z mrežo proti toči pokritih 30 % vseh intenzivnih sadovnjakov, namakanih pa le 18,7 % intenzivnih sadovnjakov. Sistem oroševanja za varstvo sadovnjakov proti zmrzali je vzpostavljen le na 5,15 % oziroma na 226 ha površin intenzivnih sadovnjakov.

Nihanje pridelka pomembno vpliva na ekonomski položaj pridelovalcev. Zaradi neugodnih vremenskih pojavov pri tržnih zelenjadnicah povprečni hektarski pridelki zaostajajo za povprečnimi hektarskimi pridelki v državah članicah EU.

Pri prilagajanju na nove okoljske razmere je pomemben vidik tudi varnost in raznolikost semen – kmetje morajo imeti dostop do vrste kakovostnih semen za sorte rastlin, ki so prilagojene pritiskom podnebnih sprememb. Poleg dostopa do semen je pomemben tudi dostop do sadik ter podlag za sorte, ki so bolje prilagojene na podnebne spremembe.

 

Ohranjanje tal pri pridelavi sadja in zelenjave:

Tla predstavljajo največji zalogovnik ogljika na Zemlji. Močno se odzivajo na spremenljivost in intenziteto padavin in na sušne dogodke. Pomemben del strategije prilagajanja na spremembe bo ustrezna raba in tehnologija obdelave tal, predvsem s povečanjem vsebnosti organskih snovi v tleh. Večja vsebnost organske snovi ne vpliva le na mikrobiološko aktivnost v tleh, ki zagotavlja živost tal, pozitivno vpliva tudi na infiltracijo in na zadrževalno sposobnost tal za vodo, s katerimi se tla branijo pred posledicami intenzivnih padavin in suš (ARSO, 2018). S tem pa se zmanjša tudi erozivnost tal.

Cilj je zmanjševanje vplivov na kakovost tal in biotsko raznolikost, ki so posledica intenzivne pridelave sadja in zelenjave. Ponujeni predmeti subvencioniranja ustrezajo tudi cilju spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri, kot so voda, tla in zrak.

 

Izboljšanje kakovosti proizvodov:

Na kakovost pridelkov oz. ohranjanje kakovosti pridelkov ter proizvodov ključno vplivata učinkovit transport in pravilno skladiščenje ter rokovanje s pridelki. Tovrstni centri, ki vključujejo skladišča, hladilnice, sušilnice itd. omogočajo skladiščenje kmetijskih proizvodov tudi izven sezonsko in s tem dobavljivost proizvodov skozi daljše časovno obdobje. Distribucijski centri zagotavljajo zadostno koncentracijo ponudbe kmetijskih proizvodov, kar posledično zmanjšuje proizvodna, cenovna in dohodkovna nihanja in istočasno zagotavljajo stabilnost izven sezonske ponudbe.

 

Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave:

Tehnološki razvoj mednarodno konkurenčnega sadjarstva, ki upošteva zelo visoke okoljevarstvene standarde ter tudi vpliv podnebnih sprememb v zadnjih letih, zahteva vlaganja v nova znanja in iskanje novih tehnoloških rešitev tudi za območje Slovenije. Podobno velja tudi za področje vrtnarstva, pri katerem je v Sloveniji zaznati tehnološki zaostanek tako pri pridelavi kot pri skladiščenju/hlajenju, pripravi zelenjave za trg. Trenutne tehnologije ne omogočajo izkoriščanja naravnih danosti za podaljšanje sezone pridelave oziroma za celoletno pridelavo in ne zmanjšujejo tveganj povezanih z ekstremnimi vremenskimi pojavi ter učinkovitostjo rabe virov, zaradi česar je cenovna konkurenčnost v primerjavi z uvoženo zelenjavo prenizka. Potrebno tudi je preučiti, kako v procese pridelave in predelave sadja in zelenjave vključiti umetno inteligenco ter strojno učenje.

Za povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in tehnološkega razvoja pri pridelavi v sektorju sadja in zelenjave, je potrebno okrepiti tudi področja, ki sledijo pridelavi, npr. področje pakiranja.

S to intervencijo naslavljamo potrebe po krepitvi razvoja in inovacijske sposobnosti, po novih znanjih na področju trajnostnega razvoja kmetijstva, uresničevanju okoljskih in podnebnih zavez na ravni EU ter zelenega in digitalnega prehoda, ki so v povezavi s horizontalnim ciljem.

 

Upravičenci

Pogoji upravičenosti:

 • priznanje skupine na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013;
 • vrednost tržne proizvodnje;
 • odobren operativni program.

 

Načrtovanje in organizacija proizvodnje:

Upravičeni stroški:

 • Naložbe s ciljem optimiziranja stroškov proizvodnje
 • Izboljšanje postopkov in tehnologij za izboljšanje kakovosti pridelkov
 • Naložbe v programsko opremo za načrtovanje proizvodnje
 • Druge naložbe, vezane na izboljšanje načrtovanja proizvodnje

 

Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo:

Upravičeni stroški:

 • Naložbe v nove namakalne naprave z učinkovitim vodnim izkoristkom.
 • Modernizacija obstoječih namakalnih naprav.
 • Pršilne tehnike z majhnimi izgubami.
 • Uvedba postopkov in tehnologij za zmanjšanje porabe vode pri pridelavi sadja in zelenjave, vključno s pripravo pridelkov za prodajo ( čiščenje porabljenih in odpadnih voda).
 • Naložbe v programsko opremo za namakanje.
 • Druge naložbe, vezane na izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo

 

Naložbe v izboljšanje obstoječih namakalnih sistemov (tehnološke posodobitve) morajo biti skladne z zahtevami pri naložbah v namakalne sisteme v okviru programa razvoja podeželja. Do podpore so upravičene naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, pri katerih je bilo predhodno ocenjeno, da bi bili mogoči prihranki vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta. Do podpore so upravičene naložbe v namakalne sisteme, ki imajo:

 • akt o uvedbi (ali drug akt, iz katerega je razvidno, da je namakalni sistem legalen);
 • pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ki mora biti veljavno še najmanj 10 let od zaključka investicije. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
 • izkazan najmanj 15 % potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
 • dosežen najmanj 50 % učinkovit prihranek vode od potencialnega prihranka vode. Kadar naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, količinsko stanje katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodij ocenjeno z manj kot dobro, se doseže učinkovito zmanjšanje porabe vode, ki prispeva k doseganju dobrega stanja teh vodnih teles, kot je določeno v členu 4 (1) Direktive 2000/60/ES.

 

Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave:

Upravičeni stroški:

 • Oprema za preprečevanje nastajanja odpadkov pri pridelavi (biorazgradljive folije, biorazgradljive vrvice, itd.)
 • Oprema za preprečevanje nastajanja odpadkov pri predelavi in pripravi za trg (pakirna embalaža, označevanje blaga, itd.)
 • Oprema za razvoj sistema ponovne uporabe potrošnega materiala za shranjevanje pridelkov
 • Naložbe v predelavo organskih odpadkov (kompostarne, oprema za drobljenje vej in ostankov pridelkov, oprema za predelavo odpadkov)
 • Druga oprema, ki je potrebna za zmanjševanje količin odpadkov pri procesu pridelave in predelave

 

Prilagoditev tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe:

Upravičeni stroški:

 1. Naložbe za prilagajanje podnebnim spremembam:
 • oprema za zaščito pred točo (trajne rešitve za zaščito pred neugodnimi vremenskimi pojavi),
 • oprema za zaščito pred zmrzaljo (trajne rešitve pred neugodnimi vremenskimi pojavi),
 • oprema za zaščito pred drugimi neugodnimi vremenskimi pojavi (pozeba itd.) – trajne rešitve pred neugodnimi vremenskimi pojavi,
 • oprema za namakanje,
 • Stroški nabave čebelnjakov in čmrljakov za optimalno opraševanje (večanje odpornosti kmetijskih površin z opraševanjem)
 • Postavitev in priprava rastlinjakov
 • Modernizacija obstoječih rastlinjakov
 • Oprema in pripomočki za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti.
 • Nakup računalniških naprav, programov z namenom prilagajanja na podnebne spremembe
 • Nakup in optimizacija tehnične opreme za pridelavo na prostem in v pokritih površinah
 • Oprema za zaščito pred boleznimi in škodljivci
 • Druge naložbe, vezane na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
 1. Posebni stroški:
 • stroški sadnih rastlin (sadike, cepiči) – podnebno prilagojene sorte (po priporočilih Javne službe v sadjarstvu in strokovnih priporočil EU o izboru sort),
 • ekološko seme.

 

Ohranjanje tal pri pridelavi sadja in zelenjave:

Upravičeni stroški:

 • Oprema za obdelavo tal, setev
 • Oprema za odstranjevanje plevela
 • Oprema za precizno gnojenje
 • Oprema za precizno aplikacijo sredstev za zaščito rastlin
 • Druga oprema za obdelavo tal, setev, sajenje, nego in pobiranje pridelkov
 • Druge naložbe za ohranjanje tal, vključno s povečanjem zalog ogljika v tleh

 

Izboljšanje kakovosti proizvodov:

Upravičeni stroški:

 • postavitev hladilnic in skladiščnih prostorov;
 • stroški izboljšanja in posodobitev tehnik skladiščenja;
 • nadgradnja transportnih vozil za hladilno skladiščenje ali transport v nadzorovani atmosferi;
 • specifična oprema za ohranjanje kakovosti pridelkov;
 • prenova obstoječih skladiščih prostorov;
 • druge naložbe, vezane na izboljšanje kakovosti proizvodov

 

Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave:

Upravičeni stroški:

 • Raziskovalne dejavnosti na področju ohranjanja tal, uporabe vode in prilagajanju podnebnim spremembam
 • Alternativne zaščite rastlin pred boleznimi in škodljivci
 • Razvoj tehnologij za povečanje produktivnosti, učinkovitejše skladiščenje
 • Raziskave na področju pridelkov in postopkov, testiranje novih sort na različnih lokacijah
 • Vpeljava umetne inteligence ter strojnega učenja v proces pridelave in predelave
 • Materialni stroški in stroški za zaposlene za namen raziskav
 • Oprema za namen raziskovalne dejavnosti, za izvedbo poskusov
 • Drugi stroški, naložbe povezani z izvedbo raziskav

 

Oblika podpore

Načrtovanje in organizacija proizvodnje: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU.

Raziskave in razvoj v sektorju sadja in zelenjave: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU. Petdesetodstotna omejitev se poveča na 80 %, če ti odhodki krijejo najmanj 5 % odhodkov v okviru operativnega programa.

Izboljšanje uporabe vode in gospodarjenje z njo, Zmanjševanje količin nerazgradljivih odpadkov pri procesu pridelave in predelave, Prilagoditev tehnologije pridelave sadja in zelenjave na podnebne spremembe in Ohranjanje tal pri pridelavi sadja in zelenjave:  kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU. Izjema: 50% omejitev se za odhodke, ki so povezani s ciljem iz člena 46 (e) in (f) EU uredbe 2021/2115, poveča na 80 %, če ti odhodki krijejo najmanj 20 % odhodkov v okviru operativnega programa.

Izboljšanje kakovosti proizvodov: kritje 50 % upravičenih stroškov s strani EU.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi