Opis

Intervencija je usmerjena v povečanje prepoznavnosti in ugleda slovenskih vin na trgih tretjih držav. Zato se z intervencijo podpira predvsem promocija vin z zaščiteno označbo porekla/geografsko označbo in visokih standardov pridelave teh vin, prikaz značilnosti vinorodnih območij, sort vinske trte, in povezavo tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom. Sestavni del vseh promocijske aktivnosti je tudi oznaka porekla vina.

Podpora čim več različnih dejavnosti promocije na različnih tretjih trgih bo pripomogla k povečanju vrednosti izvoza vin v tretje države. Glede na relativno majhen obseg pridelave vina v Republiki Sloveniji ni mogoče pričakovati tudi bistvenega povečanja količine izvoza.

Pričakuje se, da se bo z intervencijo podprlo do 30 projektov promocije letno, s čimer se bo po zaključku obdobja v letu 2028 izvoz še nekoliko povečal nekje do 5 % sedanje vrednosti izvoza.

 

Upravičenci

Upravičenci so pridelovalci vina, ki letno pridelajo vsaj minimalno predpisano količino vina, združenja najmanj dveh pridelovalcev vina, organizacije proizvajalcev vina, združenja organizacij proizvajalcev vina ali medpanožne organizacije, ki imajo izdelan projekt promocije na zadevnem ciljnem trgu.

Upravičeni so stroški, v zvezi z zasnovo, realizacijo in objavo naslednjih aktivnosti:

  • objavo oglasov v medijih,
  • izdelavo reklamnega materiala za prodor na trge tretjih držav,
  • udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih dogodkih, namenjenih promociji vina na tretjih trgih,
  • izdelava raziskav trga tretjih držav in
  • seminarji za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike iz tretjih držav.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

Intervencija se izvaja neposredno na podlagi nacionalne uredbe, s katero se določi rok za vložitev letnih programov promocije vina na trgih tretjih držav.

 

Upravičeni so le stroški, ki so dejansko nastali v obdobju izvajanja odobrenega projekta, za katere upravičenec priloži račun in dokazilo o plačilo stroškov ter ustrezna dokazila o dejansko izvedenih dejavnostih.

 

Oblika podpore

Intervencija se izplačuje v obliki nepovratne podpore za dejansko nastale stroške promocije. Podpora se dodeli za povrnitev 50 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Načrtovan povprečni znesek dodeljene podpore za izvedbo enega letnega programa promocije vina v zadevni tretji državi znaša 40.000,00 evrov/projekt.

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi