Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

 1. Promocija čebelarstva
 2. Raziskava trga

 

S podintervencijo Promocija čebelarstva se bo s pomočjo 3D karakterja čebele in promocijskih video predstavitev o čebelarjenju, osveščalo o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. S tem se bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.

S podintervencijo Raziskava trga se bo z vsakoletno temeljito tržno raziskavo, spremljalo razmere na trgu, porabo čebeljih pridelkov in odnos širše javnosti do čebelarstva. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri odločanju in pridobivanju informacij pomembnih za zmanjšanje tveganja v sektorju čebelarstva in pri razvoju novih idej, ki so potrebne za ohranjanje konkurenčnost na trgu. S pomočjo rezultatov raziskave trga se bo lahko čebelarje usmerjalo v pridelavo čebeljih pridelkov, ki so dohodkovno bolj zanimivi in k registraciji dopolnilnih dejavnosti. S tem se bo zagotovilo večje možnosti izboljšanja ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarske panoge v Sloveniji.

Z vključenima podintervencijama se bo prispevalo k razvoju čebelarstva, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti sektorja.

 

Upravičenci

Promocija čebelarstva

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

 • je opravil nakup promocijskih izdelkov in promocijskih video predstavitev o čebelarjenju, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 • je v centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
 • ima izdelan načrt uporabe promocijskih izdelkov in promocijskih video predstavitev o čebelarjenju.

Upravičenec do podpore je subjekt, ki je v centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo.

Upravičeni stroški so stroški nakupa novih promocijskih izdelkov (kot je npr. 3D karakter čebele) in promocijskih video predstavitev o čebelarjenju.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

Raziskava trga

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja čebelarstva.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije, so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi s spremljanjem razmer na trgu, porabo čebeljih pridelkov in odnos širše javnosti do čebelarstva ter v zvezi z usmerjanjem čebelarjev v pridelavo ustreznejših čebeljih pridelkov in morebitno registracijo dopolnilnih dejavnosti.

 

Oblika podpore

Pri obeh podintervencijah bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

 

Višina podpore

Načrtovani zneski na enoto so sledeči:

Promocija čebelarstva:

 • 2023: 8.786,70 evrov/vlogo
 • 2024: 6.403,80 evrov/vlogo
 • 2025: 6.238,05 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 6.500,00 evrov/vlogo

 

Raziskava trga

 • 2023: 7.322,25 evrov/vlogo
 • 2024: 7.389,00 evrov/vlogo
 • 2025: 7.197,75 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 7.500,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi