Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

 • Karakterizacija čebeljih pridelkov,
 • Ugotavljanje učinkov masaže z medom,
 • Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja,
 • Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov,
 • Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev,
 • Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze,
 • Analiza čebeljih pridelkov.

S podintervencijo Karakterizacija čebeljih pridelkov se bo dopolnila zbirka podatkov o lastnostih čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis) slovenskega porekla tudi z njihovimi funkcionalnimi lastnostmi in analizami za določanje izvora (botaničnega/geografskega) medu. V okviru intervencije, ki je nadgradnja in dopolnitev dosedanjega dela, se bo dopolnila zbirka podatkov tudi s podatki o lastnostih čebeljega strupa. S podintervencijo se sledi dolgoročnim ciljem ohranjanje sortnosti medu ter ostalih čebeljih pridelkov, z določanjem funkcionalnih lastnosti in tudi povečanju porabe čebeljih pridelkov in izdelkov na prebivalca, kar bo prispevalo k ekonomski stabilnosti čebelarstva v Sloveniji.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

S podintervencijo Ugotavljanje učinkov masaže z medom se bo izvedla raziskava s ciljem ugotoviti, kaj se nahaja v uporabljenem medu (izločku) pred in po masaži z medom in ali lahko masaža z medom vpliva tudi na spremembe v organizmu človeka. To bo podlaga za nadaljne strokovno delo dopolnilne dejavnosti apiterapije, s čimer bi lahko povečali dodano vrednost medu in prispevali k dvigu specifičnega znanja apiterapije.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Univerza na Primorskem, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

S podintervencijo Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja se bo ugotavljalo medenje na območjih z višjo nadmorsko višino, določalo osnovne fizikalno-kemijske, mikroskopske ter senzorične lastnosti medu, določalo botanične ter manine elemente v izbranih vzorcih medu, ugotavljalo kompeticijo med čebeljimi družinami s hkratnim spremljanjem čebeljih družin na istih virih ter analiziralo pridobljene podatke v povezavi z naravnimi viri. Izvedba podintervencije je pomembna predvsem zaradi spremenjenih klimatskih in vremenskih razmer zaradi katerih se spreminjajo tudi pašni viri za čebele, kar vpliva na pridelavo medu in na samo oskrbo čebeljih družin. Zaradi spremembe podnebja bi za čebele bile lahko zanimive tudi paše na višjih legah, kjer se bo spremljalo donose medu in opravljalo karakterizacijo pridobljenega medu. Z boljšim izkoriščanjem višje ležečih paš bi lahko nadomestili izgube zgodnjih paš, ki so v zadnjem času vse pogostejše. Hkrati se bo z ocenjevanjem gostote in konkurenčnosti med družinami, ki tekmujejo za isti vir, ugotavljalo morebitno prenaseljenost Slovenije s čebeljimi družinami. Izvedba raziskave bo lahko imela vpliv tudi na povečanje stopnje samooskrbe z medom in na ekonomsko stabilnost čebelarstva v Sloveniji.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

V okviru podintervencije Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov se bo izvajala raziskava, katere cilje je uvajanje elektronskega nadzora čebeljih družin s senzorji in informacijskimi tehnologijami ter optimiziranje ekonomičnosti panjskih tehnologij in donosa medu glede na klimatske pogoje ter pašne vire. Dolgoročno se z uporabo IT odpirajo možnosti za cenovno sprejemljivo uvajanje le-te v čebelarsko prakso, s čimer se bo izboljšalo napredno upravljanje čebeljih družin, učinkovitost dela in ekonomičnost čebelarstva v Sloveniji. V okviru raziskave se bo testiralo panjske tehnologije v klimatsko različnih pašnih pogojih. Zbiralo se bo podatke o stanju v čebeljih družinah, donosu in prehranski vrednosti pašnih virov. Testiralo se bo tehnologije za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

S podintervencijo Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev se bo informiralo čebelarje o napadenosti z varojami v nadzorovanih čebeljih družinah, čebelarje stimuliralo k preverjanju napadenosti v lastnih čebelnjakih, in s tem vplivalo na pravočasno zdravljenje ter boljši nadzor nad varozo. S tem se bo zagotovilo boljše zdravje in preživetje čebeljih družin. Dolgoročno se s podintervencijo izboljšuje nadzor nad varozo kot najnevarnejšo boleznijo v sodobnem čebelarstvu ter informira in izobražuje čebelarje. Čebelarje uči spremljati čebelje družine, kar pripomore k uspešnemu čebelarjenju v luči današnjih hitrih podnebnih in ostalih sprememb. Vse omenjeno vodi v povečanje konkurenčnosti sektorja čebelarstva.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

S podintervencijo Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze se bo izvajalo učinkovitejše zdravljenje varoze z uporabo sonaravnih zdravil, uporabilo nove načine za zdravljenje varoze, zmanjšalo količino uporabljenih zdravil in zagotovilo boljše zdravje in preživetje čebeljih družin. Dolgoročno se s podintervencijo izboljšuje učinkovitost zdravljenja varoze ob uporabi sonaravnih zdravil, drugih mehanizmov uničevanja varoj in večje vitalnosti čebeljih družin ter s tem preživetje čebeljih družin. Zdrave in močne čebelje družine so prvi pogoj za uspešno/konkurenčno čebelarjenje. Apitehnični ukrepi so tehnološki posegi v čebeljo družino z namenom zniževanja števila varoj oziroma ohranjanja odpornosti čebeljih družin.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

S podintervencijo Analiza čebeljih pridelkov se bo z laboratorijskimi analizami medu in ostalih čebeljih pridelkov, čebelarjem nudila ustrezna podpora za izvajanje kontrole kakovosti ter varnosti lastnih čebeljih pridelkov. Analiza v sistemu kontrole čebeljih pridelkov služi kot orientacija in pomoč čebelarju, ki lahko na podlagi informacije o rezultatu preiskave čebeljih pridelkov iz lastnega čebelarstva poišče strokovno pomoč v zvezi z zdravstveno ustreznostjo in ugotovljenimi ostanki zdravil in drugih škodljivih snovi v čebeljih pridelkih ter drugimi odstopanji v kakovosti čebeljih pridelkov. V okviru podintervencije se bodo financirale analize medu, propolisa, cvetnega prahu, čebeljega voska in čebeljega strupa. Financiral se bo tudi razvoj računalniškega programa za senzorično vrednotenje medu. S podintervencijo se bo spremljalo in izboljšalo kakovost in varnost čebeljih pridelkov, čebelarjem se bo svetovalo glede izboljšanja kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov ter odpravilo morebitne napake v primarni proizvodnji.

Z vključenima podintervencijama se bo ohranjalo oziroma izboljšalo kakovost in varnost medu in ostalih čebeljih pridelkov, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti sektorja.

Sodelovanje bo potekalo s specializiranimi organi v Sloveniji kot so Čebelarska zveza Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo, Kmetijski inštitut Slovenuje, Biotehniška fakulteta- agronomija, gozdarstvo, biologija, živilska tehnologija, Veterinarska fakulteta, Inštitut Jožef Štefan in ostali.

Te podintervencije bodo prispevale k razvoju čebelarstva, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarjev.

 

Upravičenci

Karakterizacija čebeljih pridelkov

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja karakterizacije čebeljih pridelkov;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja karakterizacije čebeljih pridelkov.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije, so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi z raziskovalnim delom Karakterizacija čebeljih pridelkov, vključno s stroški analiz čebeljih pridelkov (med, cvetni prah, matični mleček, propolis, čebelji strup).

 

Ugotavljanje učinkov masaže z medom

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja apiterapije ali zdravstva ;
 • izvajalec ima izkušnje in certifikat iz masaže ali apiterapije;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja apiterapije ali zdravstva.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije, so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi z raziskovalnim delom (kot so različne analize medu pred in po masaži, analize krvi pred in po masaži, priprava navodil na osnovi raziskave, ipd).

 

Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja čebelarstva.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije, so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi z raziskovalnim delom Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

 

Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja čebelarstva;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja čebelarstva.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije, so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v okviru raziskave in predvsem v zvezi z uvajanjem elektronskega nadzora čebeljih družin s senzorji in informacijskimi tehnologijami in v zvezi z optimiziranjem ekonomičnosti panjskih tehnologij in donosa medu glede na klimatske pogoje ter pašne vire.

 

Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja spremljanja napadenosti čebel z varojami;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja zatiranja varoze.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila. Končni upravičenci so čebelarji.

Upravičeni stroški izvedbe javnega naročila so stroški dela in materialni stroški, ki so povezani s spremljanjem napadenosti čebel z varojami, objavo podatkov in z vzpostavitvijo aplikacije, ki bo namenjena tudi za vnos podatkov o napadenosti čebel s strani čebelarjev. Čebelarjem bodo na voljo tudi osnovna navodila na osnovi vnesenih podatkov o čebelarjevih ugotovitvah v čebelnjaku.

 

Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze

Izbor izvajalca raziskave bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec raziskave je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja raziskav zatiranja varoze;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja zatiranja varoze.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe raziskave so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo raziskave.

 

Analiza čebeljih pridelkov

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

-izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja analiz čebeljih pridelkov;

-izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja analiz čebeljih pridelkov.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila. Končni upravičenci so čebelarji.

Upravičeni stroški izvedbe podintervencije so zlasti stroški dela, laboratorijskih preiskav in ostali stroški, ki so povezani z izvedbo analiz čebeljih pridelkov ter stroški povezani z razvojem računalniškega programa za senzorično vrednotenje medu.

 

Oblika podpore

Pri vseh podintervencijah bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

 

Višina podpore

Načrtovani so sledeči zneski na enoto za posamezne podintervencije:

Karakterizacija čebeljih pridelkov

 • 2023: 28.312,70 evrov/vlogo
 • 2024: 28.570,80 evrov/vlogo
 • 2025: 27.831,30 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 36.500,00 evrov/vlogo

 

Ugotavljanje učinkov masaže z medom

 • 2023: 18.061,55 evrov/vlogo
 • 2024: 18.226,20 evrov/vlogo
 • 2025: 17.754,45 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 0,00 evrov/vlogo

 

Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja

 • 2023: 25.871,95 evrov/vlogo
 • 2024: 26.107,80 evrov/vlogo
 • 2025: 25.432,05 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 0,00 evrov/vlogo

 

Razvoj in testiranje tehnologij za povečanje ekonomičnosti in trajnosti v upravljanju s čebeljimi družinami preko inovacijskih projektov

 • 2023: 14.644,50 evrov/vlogo
 • 2024: 14.778,00 evrov/vlogo
 • 2025: 28.791,00 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 30.000,00 evrov/vlogo

 

Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev

 • 2023: 19.526,00 evrov/vlogo
 • 2024: 14.778,00 evrov/vlogo
 • 2025: 14.395,50 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 15.000,00 evrov/vlogo

 

Raziskave na področju uporabe apitehničnih ukrepov in drugih načinov za zatiranje varoze

 • 2023: 24.407,50 evrov/vlogo
 • 2024: 24.630,00 evrov/vlogo
 • 2025: 23.992,50 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 25.000,00 evrov/vlogo

 

Analiza čebeljih pridelkov

 • 2023: 43.933,50 evrov/vlogo
 • 2024: 44.334,00 evrov/vlogo
 • 2025: 43.186,50 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 45.000,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi