Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

 • Subvencioniranje vzreje čebeljih matic,
 • Osnovna odbira in menjava čebeljih matic,
 • Kakovost matic

Intervencija podpira prizadevanja, da čebelarji v Sloveniji čebelarijo s čisto kranjsko čebelo, ki je najbolj prilagojena na klimatske in pašne danosti Slovenije. Zato je tudi najbolj učinkovito in gospodarno, da čebelarji čebelarijo s to podvrsto. Z intervencijo podpiramo vzrejno in selekcijsko delo in omogočamo, da imajo čebelarji na trgu možnost nabave visoko kakovostnih čebeljih matic. S podporo delovanju plemenilnih postaj bo na trgu prisotnih več rodovniških matic, ki predstavljajo najboljši selekcijski material, zaradi česar bodo čebelarji imeli do njih lažji dostop in na tej podlagi bodo lažje dosegali svoje gospodarske cilje.

Z intervencijo se bo prispevalo k razvoju čebelarstva, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti sektorja.

V okviru podintervencije Subvencioniranje vzreje čebeljih matic se bo spodbujalo vzrejevalce čebeljih

matic k vzreji bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom. Poleg tega se bo v okviru podintervencije spodbujalo delovanje plemenilnih postaj vzrejevalce čebeljih matic pa se bo s subvencijo tudi spodbujalo k vzreji rodovniških matic z vključitvijo odobrenih plemenilnih postaj.

Vzrejevalec gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalec rodovniških čebeljih matic, ki izpolnjuje pogoje in mu je izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji, ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo, poroča o številu čebeljih družin ter izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku, bo subvencioniran na vzrejeno gospodarsko matico iz linije matičarja s znanim poreklom. S podporo delovanju plemenilnih postaj bodo delno pokriti stroški, ki jih imajo vzrejevalci z neposrednim selekcijskim delom, poročanjem, vodenjem rodovnika, vzrejo bolj kvalitetnih čebeljih matic iz linij čebel z daljšim poreklom in z uporabo odobrenih plemenilnih postaj.

V okviru podintervencije Osnovna odbira in menjava čebeljih matic se bo spremljalo čistost kranjske čebele po Sloveniji. Pri čebelarjih, pri katerih se bo ugotovilo, da je v njihovih čebeljih družinah več kot 2 % čebel z rumenimi obročki, se bo čebelarjem zagotavljalo brezplačne matice za menjavo. Večja pozornost pri izvedbi podintervencije bo namenjena statističnim regijam na katerih se bo pojavljal večji odstotek čebel križancev (primorsko-notranjska in koroška statistična regija).Pokriti bodo stroški zamenjave neustreznih matic z namenom izpolnjevanja Rejskega programa za kranjsko čebelo in Resolucije o zaščiti kranjske čebele. Dolgoročni cilj je ohraniti kranjsko čebelo v Sloveniji tudi za prihodnje rodove čebelarjev, tako da ohranimo pasemsko čistost kranjske čebele in ohranimo enakomerno in zadostno poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji.

V okviru podintervencije Kakovost matic se bo spremljalo kakovost vzrejenih matic pri vzrejevalcih matic v Sloveniji in z novimi molekularnimi metodami ugotavljalo avtentičnost linij čebel pri vzrejevalcih

 

Upravičenci

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Pogoji za upravičenca:

 • je vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • je vpisan v centralni register čebelnjakov;
 • poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v centralni register čebelnjakov;
 • vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
 • vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo;
 • vzrejevalec izvaja direktni test v selekcijskem čebelnjaku v posameznem letu, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija;
 • mu v obdobju 2023–2027 do objave javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

Osnovna odbira in menjava čebeljih matic

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja odbire čebeljih matic;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja odbire čebeljih matic.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila. Končni upravičenci so čebelarji.

Upravičeni stroški izvedbe javnega naročila so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi s spremljanjem čistosti kranjske čebele po Sloveniji in menjavo matic pri čebelarjih.

Kakovost matic

Izbor izvajalca podintervencije bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja vzreje čebeljih matic;
 • izvajalec ima delovne oziroma strokovne izkušnje s področja vzreje čebeljih matic.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila.

Upravičeni stroški izvedbe javnega naročila so stroški dela in materialni stroški, ki bodo nastali v zvezi s spremljanjem kakovosti vzrejenih matic pri vzrejevalcih matic v Sloveniji in v zvezi z ugotavljanjem avtentičnosti linij čebel pri čebelarjih, kar se bo izvajalo z novimi molekularnimi metodami.

 

Oblika podpore

Pri podintervenciji Subvencioniranje vzreje čebeljih matic bo podpora v obliki stroška na enoto. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

Pri podintervenciji Osnovna odbira in menjava čebeljih matic in pri podintervenciji Kakovost matic bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

 

Višina podpore

Načrtovani zneski na enoto po podintervencijah so sledeči:

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

 • 2023: 1.220,38 evrov/vlogo
 • 2024: 1.354,65 evrov/vlogo
 • 2025: 1.439,55 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 1.500,00 evrov/vlogo

 

Osnovna odbira in menjava čebeljih matic

 • 2023: 21.966,75 evrov/vlogo
 • 2024: 22.167,00 evrov/vlogo
 • 2025: 21.593,25 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 30.000,00 evrov/vlogo

 

Kakovost matic

 • 2023: 21.966,75 evrov/vlogo
 • 2024: 22.167,00 evrov/vlogo
 • 2025: 21.593,25 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 22.500,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi