Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

 1. Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme,
 2. Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov,
 3. Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu,
 4. Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin,
 5. Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov.

Z intervencijo se bo prispevalo k razvoju čebelarstva, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti sektorja.

S podintervencijo Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme se prispeva k večji kakovosti čebeljih pridelkov, povečanju pridelka na čebeljo družino in k boljši ekonomičnosti ter povečanju konkurenčnosti čebelarstva. S tem bo omogočeno posodabljanje čebelarske opreme in izboljšanje pogojev za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov.

Podintervencija Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov bo spodbujala obnovitev starih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so zavedeni v registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. S podintervencijo se ohranja elemente naše stavbne dediščine. Z ohranjanjem kulturne dediščine se povečuje možnosti razvoja čebelarskega turizma kar vodi k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti v sektorju čebelarstva. Čebelnjaki morajo biti naseljeni s čebeljimi družinami.

Podintervencija Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu zagotavlja večjo kakovost in varnost čebeljih pridelkov in boljšo ekonomičnost, kar vodi tudi v večjo konkurenčnost ekološkega čebelarjenja.

S podintervencijo Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin se bo ohranjalo biotsko pestrost, ohranjalo dober razvoj čebeljih družin, vplivalo na večjo samooskrbo z medom in na večjo ozaveščenost o pomenu medovitih rastlin, boljše izkoriščalo čebelje paše kar vodi tudi v povečanje ekonomičnosti in konkurenčnost čebelarstva. Sadike medovitih rastlin bodo glede na podnebne spremembe pomembni viri medenja v prihodnje. Slovenski čebelnjaki so manjši objekti, okoli katerih je smiselno zasaditi medovite rastline, kjer bi čebele imele dostopno pašo v različnih obdobjih, še predvsem v poznem poletju. S tem bo v bližini čebelnjaka na razpolago čebelja paša, ki bo tudi kazalec razmer v bližnji okolici, saj lahko čebele izletajo na pašo več kilometrov daleč.

S podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov se bo vzpostavilo oziroma evidentiralo dodatna stojišča za nameščanje čebel na pašo, podprlo izvajanje pašnih redov in s tem razširilo pašna območja kar vodi v povečanje ekonomičnosti in konkurenčnost čebelarstva. Omogočena bo dodatna distribucija panjev in s tem enakomernejša poseljenost s čebelami.

 

Upravičenci

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

 • je opravil nakup nove čebelarske opreme pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
 • je vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • je vpisan v centralni register čebelnjakov najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa;
 • poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v centralni register čebelnjakov;
 • se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa udeležil apitehničnega usposabljanja;
 • se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa udeležil veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel;
 • je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point;
 • mu v obdobju 2023–2027 do objave javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme so stroški nakupa nove čebelarske opreme in sicer za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter drugi ukrepi, vključno za:

 • zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, kot so pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel in potrebna elektronska oprema za te namene;
 • preprečevanje škode zaradi slabih vremenskih razmer ter spodbujanje razvoja in uporabe praks ravnanja, prilagojenih spreminjajočim se podnebnim razmeram kot oprema za krmljenje čebel;
 • obnovitev čebeljih panjev v Uniji, vključno z vzrejo čebel kot so čebelji panji in potrebna oprema za čebelarjenje, kot so črpalke, mešalniki, tehtnice, polnilne linije, oprema za vzrejo, elektronski nadzor, itd.;
 • racionalizacijo sezonske paše kot so tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin, tehtnice z vremensko postajo in možnostjo povezovanja v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja;

Naložbe, ki samo zamenjanjo enaka sredstva, niso upravičene.

 

Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

 • je vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • je vpisan v centralni register čebelnjakov;
 • poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v centralni register čebelnjakov;
 • čebelnjak ima vpisan v register starih čebelnjakov, ki ga vodi Čebelarska zveza Slovenije ali Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Upravičeni stroški za sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov so stroški, ki so povezani z obnovo tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (npr. razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov, idr.).

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

 

Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu

Pogoji za upravičenca:

 • je opravil nakup zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta kopija računa in dokazilo o plačilu računov;
 • je vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • je vpisan v centralni register čebelnjakov;
 • poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v centralni register čebelnjakov;
 • se je največ štiri leta pred objavo javnega razpisa udeležil veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel;
 • mu v obdobju 2023–2027 do objave javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

 

Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

 • je v centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo.

Upravičenec do podpore je registrirano čebelarsko društvo, ki bo sadike razdelilo čebelarjem za ureditev nasada okoli čebelnjaka.

Upravičeni stroški so stroški nakupa sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

 

Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoji za upravičenca:

 • je v centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
 • ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja;
 • ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v centralnem registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

Upravičenec do podpore je registrirano čebelarsko društvo.

Upravičeni stroški: čebelarska društva imajo z izvajanjem pašnega reda različne stroške dela, ki ga čebelarsko društvo opravi v zvezi s spremljanjem razmer na pasišču (pregledovanjem stanja stalnih čebelnjakov, izračunavanjem prostih kapacitet za pašo čebel…), registracijo in ukinjanjem stojišč zaradi nepredvidljivosti paše (v zvezi s tem morajo čebelarska društva predhodno pridobiti podatke o lastnikih zemljišč, soglasja lastnikov zemljišč), pripravo letnih poročil itd.

Merila za izbor se določijo v javnem razpisu.

 

Oblika podpore

Pri podintervencijah Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Pri teh podintervencijah stopnja podpore znaša najmanj 60 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije. Najvišja stopnja podpore pri posameznih podintervencijah bo določena z nacionalnim predpisom.

Pri podintervenciji Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov bo podpora v obliki pavšalnega zneska. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

 

Višina podpore

Načrtovani zneski na enoto po podintervencijah so sledeči:

Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme

 • 2023: 637,04 evrov/vlogo
 • 2024: 708,11 evrov/vlogo
 • 2025: 689,78 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 718,75 evrov/vlogo

 

Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov

 • 2023: 2.440,75 evrov/vlogo
 • 2024: 2.463,00 evrov/vlogo
 • 2025: 2.399,25 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 2.500,00 evrov/vlogo

 

Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu

 • 2023: 299,00 evrov/vlogo
 • 2024: 517,23 evrov/vlogo
 • 2025: 503,84 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 525,00 evrov/vlogo

 

Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin

 • 2023: 488,15 evrov/vlogo
 • 2024: 492,60 evrov/vlogo
 • 2025: 479,85 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 500,00 evrov/vlogo

 

Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov

 • 2023: 244,08 evrov/vlogo
 • 2024: 246,30 evrov/vlogo
 • 2025: 239,93 evrov/vlogo
 • 2026 in 2027: 250,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi