Opis

Intervencija vključuje naslednje podintervencije:

 1. Usposabljanje v čebelarstvu
 2. Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel
 3. Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu

 

Usposabljanje in izobraževanje sta instrumenta, ki pomembno prispevata k širjenju informacij, dobrim praksam, sodelovanju in pridobivanju novih znanj in izkušenj ter s tem k dvigu ozaveščenosti družbe o pomenu čebel in divjih opraševalcev v prihodnosti. Kakovostno strokovno usposabljanje s področja čebelarstva in izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel pripomoreta k izboljšanju zdravstvenega stanja opraševalcev in posledično bolj kakovostnim čebeljim pridelkom.

Podpora je namenjena usposabljanju o tehnološkem razvoju čebelarstva, prepoznavanju bolezenskih znakov varoze, izvedbi strokovnih posvetov, tečajev, seminarjev, predavanj, delavnic, video predstavitvam, prenosu znanja čebelar-čebelarju in razvoju video vsebin za učenje. Z intervencijo bodo predstavljene teme, ki so potrebne za doseganje ustrezne usposobljenosti čebelarjev, zlasti čebelarjev začetnikov ter ohranjanje in dopolnjevanje usposobljenosti o čebelarstvu.

V okviru podintervencije Usposabljanje v čebelarstvu se bodo izvajale tudi aktivnosti, ki bodo namenjene predavateljem za krepitev pedagoško-andragoških kompetenc kot tudi nadgradnji znanja s prenosom najnovejših spoznanj dobre čebelarske prakse in znanosti v prakso ter kurikularno-izvedbena usklajevanja med predavatelji. Izvajale se bodo izmenjave med različnimi inštitucijami in gostovanja strokovnjakov iz različnih področij v Sloveniji. Prenos znanja bi potekal tudi z gostitvijo tujih predavateljev in z izvedbo strokovnih ekskurzij z obiski dobrih čebelarskih praks v tujini. S podintervencijo Usposabljanje v čebelarstvu, se želi izboljšati znanje čebelarjev z zagotavljanjem kakovostnega, učinkovitega, strokovnega usposabljanja o čebelarstvu, z vključevanjem najnovejših spoznanj znanosti in primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine. Podpora bo namenjena tudi razvoju in nakupu didaktičnih pripomočkov.

S podintervencijo Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, se bodo čebelarjem zagotavljala izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel s poudarkom na praktičnih delavnicah glede ugotavljanja napadenosti čebeljih družin z varojami in pravilne uporabe zdravil ter poudarkom na izobraževanju za čebelarje začetnike. S podintervencijo Izobraževanje čebelarjev, se želi izboljšati znanje čebelarjev s področja zdravstvenega varstva čebel in s tem ohranjanje čebeljih družin ter posledično izboljšati ekonomičnost sektorja.

S podintervencijo Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu se bo oskrbovalo čebelnjake in čebelje družine za prenos znanja v čebelarstvu, ki so bili vzpostavljeni v okviru izvajanja Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022. Čebelnjaki in čebelje družine so zaradi izobraževalnega procesa podvrženi večjim obrementivam, čebele potrebujejo dodatno oskrbo, predvsem zaradi vznemirjanja tudi dodatno hrano in dodatne tretmaje z zdravili. Enako velja za matico, ki bo lahko večkrat zamenjana. Zaradi povečanega obsega dela bo dodatna skrb namenjena satnicam.

Z intervencijo se bo prispevalo k razvoju čebelarstva, kar bo pripomoglo k boljši ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva.

 

Upravičenci

Usposabljanje v čebelarstvu:

Izbor izvajalca usposabljanja v čebelarstvu bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec usposabljanj je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja usposabljanj v čebelarstvu ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa usposabljanj;
 • program usposabljanj vključuje teoretični in praktični del.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila. Končni upravičenec je širša javnost.

Upravičeni stroški izvedbe usposabljanj v čebelarstvu, so stroški dela in materialni stroški. Ti stroški so zlasti: gradivo potrebno za usposabljanje, fotokopije, didaktični pripomočki, video posnetki, honorarji, prevozni stroški gostujočih predavateljev iz tujine, prevozni stroški, stroški izvedb strokovnih ekskurzij, stroški dela za kader, ki izvaja administrativno-tehnične naloge itd.

 

Izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel:

Izbor izvajalca izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Merila za izbor in pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika se opredelijo v javnem naročilu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec so:

 • izvajalec izobraževanj je pravna ali fizična oseba, ki izkazuje reference s področja izobraževanj ozdravstvenem varstvu čebel ter delovne oziroma strokovne izkušnje na vsebinskem področju programa izobraževanja;
 • program izobraževanj vključuje teoretični in praktični del.

Upravičenec do podpore je izbran izvajalec javnega naročila. Končni upravičenci so čebelarji.

Upravičeni stroški izvedbe izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel, so stroški dela in materialni stroški. Ti stroški so zlasti: gradivo potrebno za namene izobraževanj, fotokopije, didaktični pripomočki, video posnetki itd.

 

Vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu

Za podintervencijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi javni razpis.

Pogoj za upravičenca je, da poseduje čebelnjak namenjen prenosu znanja, ki je bil financiran v okviru izvajanja Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022 Upravičenci bodo vlagatelji, ki so vzpostavili čebelnjake za prenos znanja v čebelarstvu v okviru izvajanja Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022.

Upravičeni stroški so stroški dela za oskrbovanje čebelnjaka, namenjenega prenosu znanja, stroški potrošnega materiala v zvezi z vzdrževanjem ter oskrbo čebelnjakov in čebeljih družin, kot so potrebna zdravila, pripadajoče opreme kot so satniki in satnice ter prevozni stroški oskrbovalca, ki bodo nastali v zvezi s pregledom in oskrbovanjem čebeljih družin. Čebelnjaki za prenos znanja v čebelarstvu in v njem naseljene čebelje družine so namenjeni čebelarjem in zainteresirani javnosti z namenom praktičnega pridobivanja znanja v obliki seminarjev, delavnic, ipd.

Podprti bodo samo čebelnjaki, ki so bili vzpostavljeni kot učni čebelnjaki v programskih letih 2021 in 2022, ko je bilo postavljenih skupno 14 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, katere je potrebno vsako leto vzdrževati in za katere je izračunan znesek na enoto iz skupnega letnega zneska podintervencije. Kriti bodo samo stroški vzdrževanja čebeljih panjev, ki se uporabljajo za usposabljanje. Ti čebelnjaki ne morejo biti deležni podpore v okviru SI02.

 

Oblika podpore

Pri vseh treh podintervencijah bo podpora v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu. Stopnja podpore znaša 100 % upravičenih stroškov, pri čemer 50 % zneska financiranja predstavljajo sredstva EU in 50 % sredstva Republike Slovenije.

 

Višina podpore

Za aktivnosti v okviru podintervencije usposabljanje v čebelarstvu je načrtovano, da bo namenjeno:

 • 43.444,35 evrov leta 2023,
 • 43.841,40 evrov leta 2024,
 • 42.706,65 evrov leta 2025,
 • 47.000,00 evrov leta 2026 in 2027

 

Za aktivnosti v okviru podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel je načrtovano, da bo namenjeno:

 • 14.644,39 evrov leta 2023,
 • 14.778,50 evrov leta 2024,
 • 14.395,72 evrov leta 2025,
 • 15.000,06 evrov leta 2026 in 2027.

 

Za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu je načrtovan znesek na čebelnjak sledeč:

 • 456,45 evrov za leto 2023,
 • 788,95 evrov za leto 2024,
 • 769,62 evrov za leto 2025,
 • 818,21 evrov za leti 2026 in 2027.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi