Opis

Iz analize stanja izhaja, da je treba vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter z namenom ohranjanja genskih virov spodbuditi kmetijska gospodarstva k reji lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, in pridelavi lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) sort, ki jim grozi genska erozija.

Intervencija Lokalne pasme in sorte prispeva k ohranjanju genskih virov z 2 operacijama:

 • LO.1 Lokalne pasme;
 • LO2. Lokalne sorte.

Upravičenec se z vstopom v operacijo Lokalne pasme obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se vse rejne živali oz. del rejnih živali, na katere se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu številu rejnih živali, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo Lokalne pasme in sorte.

Upravičenec se z vstopom v operacijo Lokalne sorte obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se celotno zemljišče oz. del zemljišča, na katero se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo Lokalne pasme in sorte.

V intervencijo Lokalne pasme in sorte je mogoče vstopiti skozi celotno programsko obdobje, obveznost izvajanja pa traja celotno koledarsko leto.

Intervencija Lokalne pasme in sorte se lahko kombinira z drugimi intervencijami. Kombinacije so prikazane v prilogi »Kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK«.

Obveznosti za izvajanje intervencije Lokalne pasme in sorte se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju te intervencije in podaljšanje trajanja zaključenih obveznosti za to intervencijo.

Vstop v intervencijo Lokalne pasme in sorte je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z možnostjo poaljšanja.

 

Zahteve za izvajanje posamezne operacije

LO.1 Lokalne pasme

Namen intervencije je ohranjanje lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanje izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.

Zahteve za izvajanje

 • Do podpore so upravičene lokalne (avtohtone in tradicionalne) pasme domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje:
 1. avtohtone pasme – govedo: cikasto govedo, istrsko govedo, konji: bosanski planinski konj, lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj, prašiči: krškopoljski prašič, ovce: belokranjska pramenka, bovška ovca, istrska pramenka – istrijanka, jezersko-solčavska ovca, oplemenjena jezersko-solčavska ovca, koze: drežniška koza, kokoši: štajerska kokoš.
 2. tradicionalne pasme – konji: ljutomerski kasač, haflinški konj, prašiči: slovenski landrace – linija 11, slovenski landrace – linija 55, slovenski veliki beli prašič, koze: slovenska sanska koza, slovenska srnasta koza, kokoši: slovenska grahasta kokoš, slovenska srebrna kokoš, slovenska rjava kokoš, slovenska pozno operjena kokoš.
 • Živali morajo biti vpisane v ustrezne registre in evidence.
 • V izvajanje operacije je treba vključiti pri pasmah:
 1. belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza najmanj 3 živali;
 2. kokoši najmanj 30 živali;
 3. ostalih vrst živali najmanj en GVŽ.

Operacija se izvaja na območju celotne Republike Slovenije.

 

LO.2 Lokalne sorte

Namen operacije je varovanje in ohranjanje izvirnih lastnosti in genske variabilnosti lokalnih sort kmetijskih rastlin.

Zahteve za izvajanje

 • Do podpore so upravičene lokalne (avtohtone in tradicionalne) sorte žit, koruze, krompirja, oljnic in predivnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte, ki jim grozi genska erozija.
 • Izvaja se lahko na delu površin.
 • Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.
 • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.
 • Obtežba z živino ni relevantna.

 

Upravičenci

Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Pogoji upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 15 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter ekosistemskimi storitvami in dodano vrednostjo nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki jih podpira intervencija Lokalne pasme in sorte, in ki prispevajo k ohranjanju lokalnih pasem in sort ter kmetijske biotske raznovrstnosti;
 • voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri intervenciji Lokalne pasme in sorte.

Vstop v intervencijo Lokalne pasme in sorte je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z možnostjo poaljšanja.

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo Lokalne pasme in sorte je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša za avtohtone pasme in avtohtone sorte 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu, za tradicionalne pasme in tradicionalne sorte pa 60 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na GVŽ ali ha.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za operacijo:

LO.1 Lokalne pasme:

 • avtohtone pasme: 168,79 evrov/GVŽ,
 • tradicionalne pasme: 112,52 evrov/GVŽ;

LO.2 Lokalne sorte:

 • avtohtone sorte: 181,60 evrov/ha,
 • tradicionslne sorte: 136,20 evrov/ha.

V primeru dovoljenih kombinacij do preplačil ne bo prihajalo, ker bo to onemogočeno že z modelnim izračunom. Če bo pri dovoljenih kombinacijah prihajalo do istovrstnih stroškov, bodo le-ti že v modelnih izračunih upoštevani samo enkrat.

Plačilo pri operacijah intervencije Lokalne pasme in sorte ne sme presegati za:

 • njivske površine: 600 evrov/ha letno;
 • trajne nasade: 900 evrov/ha letno;
 • živali: 200 evrov/GVŽ letno.

 

Če iz analize zbirnih vlog in zahtevkov za tekoče leto za posamezno operacijo intervencije Lokalne pasme in sorte izhaja, da vsota zahtevkov za posamezno operacijo te intervencije presega višino načrtovanih sredstev, se delež kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi prevzete obveznosti za to operacijo lahko zniža za do največ 30 %.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi