Opis

Predmet podpore so naložbe v tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. S tehnološkimi posodobitvami se obstoječi namakalni sistemi posodobijo in prilagodijo klimatskim in ekonomskim razmeram.

Do podpore so upravičene naložbe v tehnološko posodobitev individualnih namakalnih sistemov. Naložbe vključujejo investicije v izboljšavo obstoječih namakalnih sistemov, ki ne bodo privedle do neto povečanja namakalnega območja.

Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo, transformatorske postaje, dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti, ter nakup nove namakalne opreme.

Namen podpore je tehnološka posodobitev individualnih namakalnih sistemov, pri kateri gre za naložbo na kmetijskem gospodarstvu.

Do podpore so upravičene naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, pri katerih je bilo predhodno ocenjeno, da bi bili mogoči prihranki vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta ali infrastrukture.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

 

Pogoji upravičenosti:

Do podpore so upravičene naložbe v namakalne sisteme, ki imajo:

  • akt o uvedbi (ali drug akt, iz katerega je razvidno, da je namakalni sistem legalen);
  • pravnomočno vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ki mora biti veljavno še najmanj 10 let od zaključka investicije. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
  • izkazan najmanj 15 % potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;
  • dosežen najmanj 50 % učinkovit prihranek vode. Kadar naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, količinsko stanje katerih je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodij ocenjeno z manj kot dobro, se doseže učinkovito zmanjšanje porabe vode, ki prispeva k doseganju dobrega stanja teh vodnih teles, kot je določeno v členu 4 (1) Direktive 2000/60/ES.

 

Do podpore so upravičeni le namakalni sistemi, pri katerih se s tehnološko posodobitvijo neto površina namakanih kmetijskih zemljišč ne bo povečala.

Posamezni individualni namakalni sistem lahko pridobi sredstva za tehnološko posodobitev le enkrat v programskem obdobju.

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške izgradnje ali posodobitve vodnega zadrževalnika ali vrtine, mora priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Izvedena mora biti tudi presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna v skladu s predpisi, ki urejajo presoje vplivov na okolje.

Najkasneje do zaključka naložbe morajo biti namakalni sistemi opremljeni z vodomeri.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov na enoto). Stopnja javne podpore znaša 50 %  stroškov investicije.

 

Višina podpore

Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi