Opis

Namakanje kmetijskih zemljišč je pomemben ukrep za zagotavljanje stabilne kmetijske pridelave ter izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov. Med namakalne sisteme prav tako spadajo sistemi za protislansko zaščito, s čimer se zmanjšuje vpliv pozeb in nizkih temperatur na kmetijsko pridelavo.

Podpora v okviru te intervencije se namenja za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme. S podporo navedenim investicijam se bo povečal delež kmetijskih zemljišč, ki so opremljeni z namakalnimi sistemi.

Namen podpore je izgradnja individualnih namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme (pri obeh gre za naložbo na kmetijskem gospodarstvu oziroma »on farm investments«), pri čemer se poveča proizvodna sposobnost kmetijskih zemljišč. Na tak način se zmanjšuje vpliv podnebnih sprememb na proizvodnjo hrane.

Namakalni sistem je v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, sestavljen iz odvzemnega objekta, dovodnega omrežja (primarni in sekundarni razvod) ter namakalne opreme.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

 

Do podpore za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov so upravičene naložbe s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Pogoj za izdajo odločbe je/so:

  • vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
  • soglasja in dovoljenja s strani pristojnih organov, če območje namakalnega sistema leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
  • okoljska analiza. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek, če so preseženi pragovi, določeni v tem predpisu.

Do podpore so upravičene le investicije v izgradnjo novih namakalnih sistemov, kar pomeni, da se bo z izgradnjo povečala neto površina namakanih kmetijskih zemljišč.

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške izgradnje ali posodobitve vodnega zadrževalnika ali vrtine, mora priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Izvedena mora biti tudi presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna v skladu s predpisi, ki urejajo presoje vplivov na okolje.

Najkasneje do zaključka naložbe morajo biti namakalni sistemi opremljeni z vodomeri.

 

Do podpore za nakup namakalne opreme so upravičene naložbe s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Pogoj za izdajo odločbe je/so:

  • vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
  • soglasja in dovoljenja s strani pristojnih organov, če območje namakalnega sistema leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih

Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek, če so preseženi pragovi, določeni v tem predpisu.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore – uporaba poenostavljenih oblik stroškov na enoto. Stopnja javne podpore znaša 50 % pri investicijah: izgradnja individualnih namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme, saj se individualni namakalni sistemi in namakalna oprema štejejo kot investicija na kmetijsko gospodarstvo. Do dodatnih 10 % javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoj za mlade kmete. Do dodatnih 5 % javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki imajo več kot 50 % površin vključenih v intervenciji KOPOP in/ali EK.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore je 2.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi