Opis

Cilj intervencije Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti so izboljšanje prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti, boljša informiranost o ponudbi proizvodov iz shem kakovosti med potrošniki, vzpodbuditi bolj organizirano, aktivno in usklajeno promocijo proizvodov iz shem s strani proizvajalcev, kar posledično proizvajalcem odpira nove tržne možnosti in vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu. Intervencija bo prispevala tudi k povečanju povpraševanja po proizvodih iz shem kakovost, k boljšemu cenovnemu položaju proizvodov iz shem kakovosti na domačem in notranjih trgih EU, boljšem vključevanju proizvajalcev v agroživilske verige preko shem kakovosti in izboljšanju položaja proizvajalcev v verigi vrednosti.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so:

 • skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje,
 • skupine in organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje,
 • skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

 • upravičenec mora biti najkasneje na dan vložitve vloge na javni razpis priznan na podlagi evropske in nacionalne zakonodaje, razen če je upravičenec skupina izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848 za katerega velja, da mora najkasneje na dan vložitve vloge imeti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo;
 • gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec na novo začel izvajati aktivnosti informiranja in promocije proizvodov iz upravičenih shem kakovosti,
 • upravičenec združuje najmanj 2 člana, ki sta vključena v izvajanje naslednjih shem kakovosti:

 

 1. sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje:
 • zaščitena geografska označba (ZGO);
 • zaščitena označba porekla (ZOP),
 • zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP),
 • gorski proizvodi,
 • ekološka pridelava in predelava,
 1. shema kakovosti, vzpostavljena na podlagi nacionalne zakonodaje:
 • izbrana kakovost.

 

 • če se pomoč dodeli za dejavnost, ki ne spada na področje uporabe člena 42 pogodbe o delovanju EU se podpora ne dodeli tistim upravičencem, ki so podjetja v težavah in imajo neporavnane naloge za izterjavo, izdane s strani Evropske komisije;
 • imeti mora načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje zlasti cilje predvidenih dejavnosti promocije in informiranja ter opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s pridobljeno podporo. Načrt dejavnosti informiranja in promocije mora biti izdelan za obdobje celotnega trajanja upravičenosti do podpore;
 • na notranjem trgu EU izvajati skupno promocijo proizvodov iz upravičenih shem kakovosti,
 • promocijo izvajati na način, da se na materialih, namenjenih za informiranje in promocijo v ospredju pojavi ime proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oz. simbol kakovosti proizvoda. Promocija se ne sme izvajati na način, da spodbuja nakup proizvodov iz shem kakovosti zgolj na podlagi njihovega izvora oziroma na način, da se v ospredju promocijskih materialov pojavi naziv upravičenca ali blagovnih znamk

 

Oblika podpore

Podpora za izvajanje dejavnostmi promocije in informiranja se dodeli v obliki nepovratnih sredstev za dejansko nastale stroške, ki so nastali z izvajanjem aktivnosti promocije in informiranja potrošnikov o kmetijskih in živilskih proizvodih, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti. Stopnja javne podpore znaša 70% upravičenih dejanskih stroškov. Za določene stroške (npr. stroški priprave načrta promocije, stroški dela, kilometrina) se predvideva tudi uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu. Upravičeni so stroški, ki nastali po oddaji vloge na javni razpis in še naslednja 3 koledarska leta.

 

Višina podpore

Najvišji znesek javne podpore je 200.000 evrov na posamezen proizvod. V primeru, da upravičenec združuje proizvajalce iz več shem kakovosti oziroma iz več različnih proizvodov iz shem kakovosti, se za vsak nadaljnji proizvod najvišji znesek javne podpore poveča za 10%. Najnižji znesek za katerega se odobri podpora je 5.000 evrov .

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi