IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno

Opis

Intervencija podpira krepitev zmogljivosti institucij znanja za ustvarjanje in prenos znanja, ki bo podpiralo prehod na trajnostne kmetijske sisteme in prakse, skladno s cilji strategije “od vil do vilic”, strategije EU za biotsko raznovrstnost, strategije EU za tla do leta 2030, strategije EU za zmanjšanje emisij metana, strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam in Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom.

V ta namen je podpora namenjena projektnim aktivnostim konzorcijem, usmerjenih v:

 • razvoj novih znanj, inovacij in rešitev, ki podpirajo prehod na trajnostne kmetijske sisteme in prakse;
 • oblikovanje pilotnih (testnih) ukrepov, vzpostavljenih med partnerji na posameznem področju oz. sektorju, za testiranje razvitih inovativnih rešitev v realnem okolju, na posameznem geografskem območju, v različnih pedo-klimatskih razmerah ipd.;
 • demonstracije tehnologij, procesov, praks, proizvodov in storitev (ki podpirajo prehod na trajnostne kmetijske sisteme in prakse) kmetom in drugim deležnikom AKIS;
 • izvajanje podpornih storitev za inovacije (t.i. “innovation support service”) v smislu identifikacije in sistemskih odzivov na potrebe oz. probleme posameznega področja oz. sektorja;
 • razvoj digitalnih orodij, razvoj in povezovanje baz podatkov AKIS za zbiranje, spremljanje in analizo podatkov (vključno z laboratorijskimi), ki so v pomoč pri prehodu na trajnostne kmetijske sisteme;
 • komuniciranje in razširjanje inovativnih rešitev, znanj in rezultatov deležnikom AKIS in širši javnosti.

 

Razvoj inovativnih rešitev za posamezno področje oz. sektor se testira tudi v realnem okolju na poskusnih poljih, poligonih, preko mojstrskih kmetij ipd., z namenom priprave teh rešitev za uporabo v kmetijski praksi.

Prenos znanja in razširjanje rezultatov se izvaja z organizacijo in izvedbo izobraževalnih, informacijskih, predstavitvenih (vključno s »peer-to-peer« demonstracijskimi aktivnostmi) in drugih medsebojno povezanih aktivnosti, namenjenih kmetom, študentom, dijakom, osnovnošolcem, svetovalcem in ostalim deležnikom v verigi znanja AKIS.

Konzorciji povezujejo deležnike, delujoče v verigi znanja AKIS na posameznem področju oz. sektorju:

 • kmete, vključno z demonstracijskimi in mentorskimi kmetijami,
 • javne raziskovalne institucije in izobraževalne institucije, vključno z univerzami,
 • izvajalce javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvu in varstvu rastlin,
 • kmetijske svetovalce,
 • predstavnike organizacij in združenj kmetov in
 • druge relevantne deležnike.

 

Konzorciji predložijo projekt izvedbe aktivnosti, pri čemer izhajajo iz analize potreb po znanju glede prehoda kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno za posamezno področje oz. sektor, ki je priloga projektu.

Vsako leto trajanja projekta predloži konzorcij letni delovni načrt izvedbe aktivnosti.

Upravičeni so stroški sodelovanja in stroški izvedenih operacij, vključno s stroški izvedbe dela aktivnosti izven Slovenije, če je tak del aktivnosti neposredno povezan z doseganjem ciljev projekta.

Do podpore so upravičene naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (npr. vzpostavitev novih oz. posodobitev obstoječih poskusnih polj, naložbe v laboratorijsko analitiko, monitoringe, ipd.), namenjene:

 • ustvarjanju novega znanja, inovacij in rešitev, ki podpirajo prehod na trajnostne kmetijske sisteme in
 • izvedbi demonstracij delovanja in uporabe teh naložb deležnikom AKIS.

Stroji in oprema so, skupaj s programsko opremo, tekom izvajanja projekta brezplačno dostopni vsem članom konzorcija za izvajanje projektnih aktivnosti, po zaključku projekta pa izvajalcem javnih služb.

 

Upravičenec

Upravičenec do podpore je konzorcij (partnerstvo) deležnikov, delujočih v verigi znanja AKIS na posameznem področju oz. sektorju, in sicer:

 • kmeti, vključno z demonstracijskimi in mentorskimi kmetijami ipd.,
 • javne raziskovalne institucije in izobraževalne institucije, vključno s srednjimi kmetijskimi šolami in univerzami,
 • izvajalci javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvu in varstvu rastlin,
 • kmetijski svetovalci,
 • predstavniki organizacij in združenj kmetov,
 • druge institucije in posamezniki, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev na posameznem področju oz. sektorju, za katerega se vzpostavi konzorcij.

 

Pogoji upravičenosti

 • vzpostavljen pogodbeni konzorcij deležnikov delujočih v verigi znanja AKIS na posameznem področju oz. sektorju;
 • v konzorciju sodeluje najmanj ena fizična oz. pravna oseba iz prvih štirih kategorij upravičencev, navedenih v prejšnjem odstavku, pri čemer se njihova znanja dopolnjujejo;
 • v konzorcij je vključen najmanj en kmet (oz. kmetijsko gospodarstvo, kateremu pomeni kmetijska dejavnost glavno dejavnost, če gre za pravno ali fizično osebo, ki opravlja samostojno dejavnost);
 • konzorcij predloži konzorcijsko pogodbo, s katero člani konzorcija uredijo medsebojne obveznosti in razmerja;
 • konzorcijska pogodba vsebuje: določitev vodilnega partnerja, veljavnost pogodbe, finančni in vsebinski prispevek posameznega konzorcijskega partnerja, delitev obveznosti za vračilo sredstev med partnerji, predstavitev izvedbe aktivnosti s terminskim in finančnim načrtom po posameznih partnerjih, opredelitev pravic in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev, upravljanje pravic intelektualne lastnine, upravljanje sprememb, nastalih pri izvajanju projekta, lastništvo in uporaba naložb, razreševanje sporov in veljavnost pogodbe (najmanj za čas trajanja projekta);
 • konzorcij predloži projekt izvedbe aktivnosti, pri čemer izhaja iz analize potreb po znanju glede prehoda v trajnostne kmetijske prakse za posamezno področje oz. sektor, ki je priloga projektu;
 • projekt vsebuje najmanj opredelitev vloge posameznega člana, cilje, aktivnosti, stroške in rezultate projekta, vključno z načrtovanimi naložbami po posameznih partnerjih, načrtovanim doseganjem sinergij in komplementarnosti pri uporabi naložb;
 • upravičene so naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, namenjene ustvarjanju novega znanja, inovacij in rešitev, ki podpirajo prehod na trajnostne kmetijske sisteme in prakse, in izvedbi demonstracij delovanja in uporabe teh naložb deležnikom AKIS.

Stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije in opreme za namakanje ter nakupa kmetijskih zemljišč niso upravičeni do podpore.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli za obdobje trajanja projekta, vendar ne dlje kot 60 mesecev.

Stopnja podpore znaša do 100% upravičenih stroškov, razen za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, kjer znaša stopnja podpore:

 • do 80 % za naložbe, ki prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe, zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, zmanjševanju odvisnosti od kemikalij ali zmanjšanju izgube biotske pestrosti, in
 • do 65 % upravičenih stroškov za ostale naložbe iz 73. člena Uredbe 2021/2115/EU

Obstaja možnost dodelitve predplačil, do največ 50 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Načrtovan znesek na enoto znaša 2.000.000,00 evrov/projekt

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi