Opis

Travniki so eden izmed vrstno najbolj bogatih in tudi najbolj ogroženih habitatov na svetu. Slovenija je med državami z največjim deležem trajnega travinja v strukturi kmetijskih zemljišč. Zaradi velike geomorfološke razgibanosti, raznolike geološke in pedološke sestave tal in specifičnih klimatskih razmer v Sloveniji predstavlja trajno travinje v rabi vseh kmetijskih zemljišč okrog 58 odstotkov. Zaradi posledično težje strojne obdelave prevladuje travinje na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji.

Večji del trajnega travinja v Sloveniji ima značilnosti kmetijskih zemljišč visoke naravne vrednosti. Ohranitev kmetovanja na teh travnikih je v splošnem interesu. Gre za oskrbo prebivalstva s kakovostno hrano, za vzdrževanje prostora, ki nudi možnosti za oddih in rekreacijo, za ohranjanje delovnih mest ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti.

Z izjemo travišč nad gozdno mejo in travišč v nekaterih močvirnatih predelih, ki so naravnega nastanka, so skoraj vsa druga travišča nastala s pomočjo delovanja človeka. Tako so polnaravna travišča rezultat več tisočletne ekstenzivne kmetijske rabe tal in so esencialen del kmetijske kulturne krajine. Zaradi opuščanja tradicionalne rabe prostora ali njenega intenziviranja se spreminja/zmanjšuje biotska raznovrstnost vrstno bogatih travišč, ki je odraz večstoletne kulture tu živečega človeka. Za ohranjanje naravovarstveno pomembnih ekstenzivnih travišč je tako nujno potrebno primerno upravljanje, s pomočjo katerega bi se obdržala oz. povečala biotska raznovrstnost in krajinska pestrost.

Intervencija  podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.

 

Upravičene naložbe so nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme s travinja.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov.

Podprta bodo kmetijska gospodarstva, ki so vključena oz. se bodo vključila v izvajanje naravovarstvenih podintervencij iz SN 2023-2027.

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.

 

Pogoji upravičenosti:

  • predložitev poslovnega načrta, v katerem je izkazana ekonomsko upravičenost naložbe;
  •  kmetijska mehanizacija, ki je predmet podpore se lahko uporablja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023 do 2027;
  • upravičenec je upravičen do nakupa enega stroja iste vrste oziroma največ treh strojev

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Stopnja podpore znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

  • 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za
  • 10 % za naložbe mladih kmetov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

V programskem obdobju 2023-2027 lahko upravičenci prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi