Opis

Digitalizacija in inovacije se v kmetijstvu uvajajo prepočasi in postopoma, neizkoriščeni so tudi potenciali prehoda v krožno in biogospodarstvo. Zaradi zahtev Evropskega zelenega dogovora in zaostrovanja okoljskih standardov bo potrebno bistveno večji poudarek nameniti prilagajanju panoge v smeri zmanjševanja okoljskega in podnebnega odtisa.

Z namenom naslavljanja identificiranih izzivov je predlagana intervencija namenjena ciljno usmerjenemu spodbujanju vlaganj v prestrukturiranje in modernizacijo kmetijskega in agroživilskega sektorja, kar vključuje vlaganja v zeleno in digitalno transformacijo, vključno s prehodom v krožno in biogospodarstvo. Vlaganja v osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih in v živilskopredelovalni panogi bodo pospešila uvajanje novih tehnologij, digitalizacije (npr. preko IT opreme, dostopa do digitalnih rešitev), posledično pa tudi znanja in inovacij

 

Upravičene naložbe so:

 • naložbe v ureditev mikrobioplinarn na kmetijskih gospodarstvih;
 • naložbe v nakup opreme za proizvodnjo biometana na obstoječih bioplinarnah upravičencev;
 • naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu.

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore za naložbe iz sklopov “naložbe v ureditev mikrobioplinarn na kmetijskih gospodarstvih” in “naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu,” so nosilci kmetijskih gospodarstev, za naložbe iz sklopa “naložbe v nakup opreme za proizvodnjo biometana,” pa pravne osebe in samostojni podjetnki posamezniki, ki so registrirani za predelavo kmetijskih proizvodov.

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.

Pri naložbah v ureditev mikrobioplinarn so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji najmanj 50 GVŽ.

 

Pogoji upravičenosti:

 • predložitev poslovnega načrta, v katerem je izkazana ekonomsko upravičenost naložbe;
 • v poslovnem načrtu mora upravičenec izkazati prispevek naložbe h krožnemu gospodarstvu oziroma biogospodarstvu;
 • upravičene so naložbe v obnovljive vire energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva ali živlskopredelovalnega obrata;
 • stroški pridobivanje energije iz obnovljivih virov so upravičeni do podpore:
 • če je energija namenjena pridelavi proizvodov iz Priloge I k Pogodbi in ne presega letnih potreb upravičenca po energiji;
 • če so izpolnjeni trajnostni kriteriji iz Direktive EU 2018/2001;
 • pri pridobivanju toplotne in električne energije iz biomase mora biti surovina za pridobivanje energije lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena;
 • upravičene so naložbe v ureditev bioplinskih naprav do nazivne moči 50 kW, ki uporabljajo le lastne surovine upravičenca;
 • naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu so upravičene do globine 1.800 m.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore je 65 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Višina podpore

 • Za naložbe na področju ureditve bioplinskih naprav znaša priznana vrednost v višini 8.000 evrovna kW nazivne moči. Ob upoštevanju 65 odstotnega deleža podpore znaša povprečna podpora 5.200 evrov/kW.
 • Za naložbe na področju proizvodnjo biometana znaša priznana vrednost v višini 4.000 evrovna kW nazivne moči. Ob upoštevanju 65 odstotnega deleža podpore znaša povprečna podpora 2.600 evrov/kW.
 • Za naložbe na področju geotermalnih vrtin znaša priznana vrednost v višini 1.000 evrov na globinski meter. Ob upoštevanju 65 odstotnega deleža podpore znaša povprečna podpora za vrtino globine 1.000 m 650.000 evrov.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi