IRP35 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo

Opis

Predmet podpore so individualne naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, pri čemer je rezultat proizvodnega procesa lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.

Upravičene naložbe so:

  • naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov (pri čemer bo poudarek na predelavi in trženju mleka in mesa iz nadstandardne reje živali) vključno z ureditvijo skladišč in hladilnic za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov;
  • naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih in živilsko predelovalnih obratih, in sicer zlasti: naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, naložbe v ponovno uporabo stranskih proizvodov, naložbe v proizvodnjo bioplina, naložbe v zmanjšanje rabe vode, ponovno uporabo odpadne vode ali uporabo meteorne vode, naložbe, namenjene zmanjšanju odpadkov in odpadne hrane, naložbe v recikliranje ter naložbe, povezane z zmanjševanjem embalaže (zlasti plastične embalaže) in uvajanjem biorazgradljive embalaže in embalaže iz recikliranih materialov, naložbe v večjo snovno učinkovitost in rabo trajnostnih materialov (npr. lesa).

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.

Namen intervencije je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. Z vlaganji želimo izboljšati uspešnost trženja teh proizvodov in izboljšati dostop do trga

 

Upravičenci

Intervencija Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo, vključuje naslednji podintervenciji:

  1. Naložbe majhnih kmetij
  2. Naložbe kmetij,
  3. Naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

 

Upravičenci do nepovratnih in povratnih sredstev so nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pravne osebe in samostojni podjetniki posameznik, ki so registrirani za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov, razen kadar je upravičenec majhna kmetija mora imeti standardni prihode od 4.000 do 12.000 eurov

 

Oblika podpore

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 %  za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ 50 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi