Opis

Intervencija je namenjena dejavnostim, ki podpirajo ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ, podpira pa predvsem:

  • vzpostavitev monitoringa rastlinskih genskih virov in situ za zelišča (samonikle rastline in divji sorodniki kmetijskih rastlin);
  • vzpostavitev monitoringa rastlinskih genskih virov in situ za jagodičje (samonikle rastline in divji sorodniki);
  • pripravo modela varnega hranjenja in pripravo izbora najbolj ogroženih rastlinskih genskih virov za varno hranjenje in za svetovno banko Svalbard in repatriacijo;
  • vzpostavitev in situ genske banke za trajne travnike;
  • nadaljevanje vrednotenja rastlinskih genskih virov (akcesije in lokalne sorte) – poudarek na uporabni vrednosti lokalnih sort in akcesij, izbor genskega materiala za prenos na (ark) kmetije;
  • hranjenje in upravljanje rastlinskih genskih virov iz Javne službe nalog rastlinske genske banke na (ark) kmetijah (genska banka na kmetijah pod okriljem te službe) – ohranjanje z uporabo;
  • vzdrževalce lokalnih sort.

Začetek izvajanja intervencije v letu 2023, trajanje 5 let (2023–2027).

 

Upravičenci

Inštitucije, katerih dejavnost se nanaša na rastlinske genske vire.

 

Upravičenec do plačila mora po opravljenem delu predložiti poročilo o izvedeni raziskavi z ugotovitvami, vključno s prikazom (specifikacijo) stroškov.

Potencialni upravičenci morajo v ponudbi na javno naročilo in v času izvajanja javnega naročila:

  • dokazati in zagotavljati ustrezno izobrazbo, kvalificiranost in/ali reference osebja;
  • redno razpolagati z zadostnim številom osebja.

V odvisnosti od storitev, ki se določijo z javnim naročilom, pogodbena obveznost lahko traja od enega do treh let.

 

Oblika podpore

Podpora krije dejansko nastale stroške od dneva podpisa pogodbe na podlagi predloženega računa in poročila o opravljenem delu.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi