Opis

Zavarovana območja so območja narave, kjer je velika biotska, abiotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot. V Sloveniji pokrivajo 14 % ozemlja države in so eden ključnih instrumentov varstvo biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in naravnih vrednot, ki hkrati prispeva tudi k socialno-gospodarskemu razvoju regij. V Sloveniji je 1 narodni park, 3 regijski parki, 45 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat in 56 naravnih rezervatov. Upravljavca ima 12 parkov in rezervatov, ustanovljenih s strani države in 6 parkov, ustanovljenih s strani občin.

Kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na zavarovanih območjih so podvrženi določenim omejitvam tako zaradi težjih pogojev kmetovanja kot tudi nekaterih režimov, ki so predpisani za posamezna zavarovana območja. Predpisane zahteve oziroma omejitve, ki jih kmetijska gospodarstva morajo izpolnjevati, ne bodo del te intervencije in za to ne bo finančnih nadomestil.

Zaradi naravovarstvene pomembnosti zavarovanih območij je smiselno, da se nameni dodatna pozornost testiranju prostovoljnih ukrepov oziroma praks na kmetijskih zemljiščih, ki obstoječe operacije KOPOP dopolnjujejo in gredo po zahtevah in zahtevnosti višje od KOPOP-a. Upravljalci zavarovanih območij so skupaj s kmetijskimi gospodarstvi že sodelovali v preteklosti v okviru naravovarstvenih ukrepov, ki so se izvajali v okviru projektov sofinanciranih z Evropskega sklada za regionalni razvoj. S pomočjo tega testiranja naravovarstvenih ukrepovbomo zato nadgradili in razširili nabor obstoječih ukrepov, ki so že bili razviti v okviru omenjenih projektov. Kmetijska gospodarstva bodo s pomočjo upravljavcev zavarovanih območij, ki bodo v sodelovanje vstopili kot vodilni partner, z manj bremeni testirali prostovoljne ukrepe na svojih zemljiščih. S pomočjo upravljavcev zavarovanih območij pa bodo hkrati tudi skupaj razvijali načrte kako svoje površine vključevati v intervencije na 70., 72. in 73. členu.

Intervencija Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območijpodpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjena spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine in gredo preko predpisanih zahtev ravnanja. Tako je ta intervencija predvidena za testiranje novih prostovoljnih ukrepov ter , da bi tako naslovili specifične potrebe posameznih zavarovanih območij in tam lociranih kmetijskih gospodarstev, ki jih s KOPOP in drugimi intervencijami ne moremo zadovoljivo reševati (npr. ohranjanje gnezdišča določenih vrst povezanih s kmetijsko kulturno krajino, ki se lahko vsako leto pojavljajo na drugih zemljiščih). Hkrati bo tak pristop namenjen tudi promociji in spodbujenju k večjemu vpisu v ciljne naravovarstvene podintervencije KOPOP, SOPO sheme in neproizvodne naložbe

V okviru te podintervencije se bo torej testiralo nove prostovoljne naravovarstvene ukrepe, tudi takšne zahteve, ki jih v ostalih KOPOP operacijah ne moremo nasloviti in ki se do sedaj v okviru Skupne kmetijske politike še niso izvajali, npr.:

  • območja pomembna za varstvo narave, ki so manjša od 0,1 ha;
  • specifični in manjšinski ukrepi, ki jih težje naslavljamo skozi KOPOP;
  • ukrepi, ki so podvrženi drugačnim časovnim zahtevam (1-5 let);
  • območja, ki ležijo izven Natura 2000 območij;
  • različne zahteve na isti površini v različnem časovnem obdobju,
  • fleksibilnost, ki je druge intervencije ne dopuščajo.

 

Ukrepi, ki bodo testirani, presegajo in dopolnjujejo predpisane zahteve ravnanja iz pogojenosti, SOPO sheme in podintervencij KOPOP.

 

Upravičenci

Pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta, ki je sestavljeno iz najmanj štirih partnerjev: Vodilni partner pogodbenega partnerstva, ki je upravljavec širšega oziroma ožjega zavarovanega območja, in vsaj tri kmetijska gospodarstva. Če vodilni partner ni upravljalec zavarovanega območja, mora biti upravljalec
zavarovanega območja obvezen član partnerstva.

Intervencija se izvaja na širših (narodni park, regijski park, krajinski park) in ožjih (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovanih območjih ter vplivnih območjih, ki so zunaj zavarovanega območja in določena z aktom o zavarovanju. Na posameznem zavarovanem območju ali vplivnem območju je največ eno partnerstvo.

Projekti razširjajo povzetek svojih vsebin in rezultatov preko nacionalnih in evropskih mrež razvoja podeželja.

 

Oblika podpore

Podpora se odobri za izvajanje projekta. Plačilo je izplačano v obliki nepovratnega plačila.

Stopnja podpore znaša do 100%.

 

Višina podpore

Načrtovana višina podpore znaša 80.000,00 evrov/projekt.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi