Opis

Namen intervencije je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju, preko različnih oblik in metod prenosa znanja, ki vključujejo tudi lokalno uporabo znanja z ogledi in demonstracijami na terenu.

Intervencija Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev se deli na dve podintervenciji:

  • Izmenjava znanja in prenos informacij
  • Usposabljanje svetovalcev

 

Izmenjava znanja in prenos informacij

Cilj / namen podintervencije je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju, preko različnih oblik in metod prenosa znanja, ki vključujejo tudi lokalno uporabo znanja z ogledi in demonstracijami na terenu.

Prenos znanja in informacij omogočajo kombiniranje različnih znanj in področij, pri njihovi izvedbi pa so vključeni različni deležniki AKIS, ki sodelujejo pri prenosu znanja (kot so kmetijska gospodarstva, raziskovalne in izobraževalne organizacije, svetovalci, izvajalci javnih služb, organizacije in skupine proizvajalcev, rejske organizacije, upravljavci zavarovanih območij, nevladne organizacije s področja varovanja okolja ipd.). S tem se zagotavlja komplementarnost in povezovanje specifičnih znanj ter omogoča lažje prepoznavanje aktualnih potreb končnih upravičencev po znanju. Podpora je namenjena tudi izmenjavi in prenosu znanja med kmeti (t.i. peer-to-peer learning) in spodbujanju medsebojnega učenja, ki se odvija neposredno na kmetijskem gospodarstvu, v realnem okolju. Izmenjava znanja in prenos informacij se izvaja v obliki fizičnih in spletnih predavanj, seminarjev, delavnic, demonstracijskih prikazov in drugih (inovativnih) oblik prenosa znanja.

Podintervencija se povezuje z drugimi intervencijami v obliki obveznih usposabljanj za intervencije kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, dobrobit žival  ali kot izbirna usposabljanja z drugih vsebinskih področij, kjer so zaznane potrebe po širitvi znanja.

Podintervencija se izvaja z javnimi razpisi.

 

Usposabljanje svetovalcev

Cilj / namen podintervencije je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih na področju kmetijskega in gozdarskega svetovanja, ki so eden izmed ključnih deležnikov v AKIS. S kontinuiranim usposabljanjem kmetijskih in gozdarskih svetovalcev se zagotavlja kakovost svetovalnih storitev in spodbuja posodobitev sektorja z izmenjavo znanja in razširjanjem najboljših okolju prijaznih proizvodnih praks, pa tudi z inovacijami in digitalnim prehodom v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.

Podintervencija se izvaja z javnimi razpisi.

 

Upravičenci so izvajalci dejavnosti prenosa znanja ali usposabljanja

Upravičenci in pogoji za pridobitev podpore za podintervenciji:

  • Izmenjava znanja in prenos informacij
  • Usposabljanje svetovalcev

 

Izmenjava znanja in prenos informacij

Udeleženci usposabljanj so člani kmetijskega gospodarstva, zaposleni v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju, lokalne akcijske skupine in člani panožnih krožkov.

 

Usposabljanje svetovalcev

Udeleženci usposabljanj so kmetijski oz. gozdarski svetovalci, ki izkazujejo svetovalne reference v kmetijskem oz. gozdarskem sektorju.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore za vse upravičence znaša 100 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Znesek podpore znaša:

  • Izmenjava znanja in prenos informacij: 3.135.000 evrov,
  • Usposabljanje svetovalcev: 365.000 evrov.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi