Opis

Namen intervencije je spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje konkretnih, specifičnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v skladu s SKP in navedenimi specifičnimi cilji iz Strateškega načrta.

Podpora projektom EIP je eden izmed načinov posredovanja novih znanj, praks, tehnologij, procesov in digitalizacije v prakso v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju ter njihovemu prevzemanju. Na ta način bo zagotovljen prispevek k doseganju Horizontalnega cilja SN 2013–2027. Dodatno bodo podpore projektom EIP s področja okolja in podnebnih sprememb prispevale k doseganju specifičnih ciljev SN 2023-2027 usmerjeno k razvoju rešitev za zmanjševanje, blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, izvajanje okoljsko učinkovite pridelave na varovanih območjih ter varovanju in spodbujanju biotske raznovrstnosti.

 

Upravičenec

Upravičenec je pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta EIP, ki ga morajo sestavljati najmanj trije partnerji. Obvezna partnerja sta kmetijsko gospodarstvo in svetovalec, kot tretji partner pa je lahko pravna ali fizična oseba, ki bo s svojim znanjem dopolnila izvedbo projekta.

 

Pogoji upravičenosti:

Vzpostavljeno partnerstvo za izvedbo projekta EIP, za razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij s poudarkom na potrebah kmetijskih gospodarstev, lastnikov gozdov ali živilske industrije namenjenih:

  • povečanju konkurenčnosti,- zmanjšanju negativnih vplivov na okolje,
  • zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov,
  • izvajanju skupnih pristopov za varstvo biotske raznovrstnosti,
  • izvajanju okoljsko učinkovite pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih,
  • blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Projekt ne sme biti zgolj raziskovalne narave, to pomeni, da partnerji ne smejo biti zgolj raziskovalne ustanove, temveč morajo partnerji prihajati tudi iz drugih družbenih sfer (zaradi končnega cilja razvoja aplikacijske rešitve problema) in mora biti namenjen prenosu znanja v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore znaša do 100%, razen za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, kjer znaša stopnja podpore do 65 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek podpore znaša 300.000,00 evrov/projekt EIP

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi