Opis

Intervencija je namenjena prenosnikom, ki prenesejo kmetijsko gospodarstvo na prevzemnika v okviru nasledstva. Prenosnik na mladega kmeta prenaša svoje specifično znanje in izkušnje pridobljene tekom dolgoletnega izvajanja kmetijske dejavnosti, ki se nanašajo na preneseno KMG. Specifična ciljna usmerjenost intervencije je opolnomočenje mladih kmetov s specifičnimi znanji in izkušnjami potrebnimi za izvajanje kmetijske dejavnosti, ki jih dobijo od prenosnika KMG.

Intervencija je oblikovana na način, da odgovori na potrebo po izboljšanju izmenjave znanja in prenosa informacij, še posebej v okviru tega potrebo po pridobivanju specifičnih znanj in praktičnih izkušenj prevzemnika. Formalna izobrazba kmetovalcev se sicer izboljšuje, vendar mlajšim kmetovalcem, ki si želijo prevzeti KMG manjka predvsem specifičnih in praktičnih znanj in izkušenj, ki jih lahko dobijo od starejših kmetovalcev.

 

Prenosnik mora zagotoviti:

 • ustrezen prenos specifičnih znanj in izkušenj na mladega kmeta in sicer najmanj 15 ur mesečno, skupaj 324 ur na leto;
 • sodelovanje z mladim kmetom ob izvajanju svetovanja JSKS;
 • redno oddajo poročila o izvajanju prenosa znanja in izkušenj, ki bo podlaga za izplačilo letnega zneska podpore iz naslova intervencije po vsakem zaključenem 12 mesečnem obdobju;

 

V načrtu prenosa znanja bodo vključene aktivnosti, ki bodo:

 • izhajale iz intervencij na podlagi oddane zbirne vloge, vključno s praktičnimi prikazi in napotki za varnost pri delu,
 • vključevale trženjske aktivnosti,
 • vključevale podporne aktivnosti v povezavi z izvajanjem poslovnega načrta mladega kmeta,
 • vključevale praktične napotke pri reševanju specifičnih problemov in administrativne aktivnosti v okviru kmetijske dejavnosti,
 • prispevale k socialni vključenosti in povezanosti obeh generacij.

 

Upravičenec

Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki prenese vodenje in lastništvo kmetijskega gospodarstva prevzemnika in s tem prispeva h pospešeni generacijski pomladitvi nosilcev kmetijskih gospodarstev.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

 • Prenosnik kmetijskega gospodarstva je pred lastniškim prenosom najmanj 10 let vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec KMG in najmanj 7 let vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu. Pri tem se ne upošteva vpisa v RKG v obdobju več kot 20 let pred vložitvijo vloge na javni razpis.
 • Prenosnik je najmanj pet let pred oddajo vloge na javni razpis oddajal zbirno vlogo.
 • Prevzemnik izpolnjuje pogoje za podporo v okviru intervencije Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je ob oddaji vloge na javni razpis vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu in mu je bila izdana odločba na 1. sklopu v okviru javnega razpisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki je bil objavljen v istem letu kot javni razpis za medgeneracijski prenos znanja.
 • Prenosnik ima ob vložitvi vloge na javni razpis stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 • Niso mu bila še dodeljena sredstva v okviru intervencije medgeneracijski prenos znanja.
 • Program prenosa znanja in izkušenj je del vloge, z njim se mora strinjati tudi prevzemnik, kar potrdi z izjavo, ki jo priloži prenosnik k vlogi na javni razpis
 • Prenosnik tri leta zapored odda poročila o prenosu znanja in izkušenj za pretečeno dvanajstmesečno obdobje. K poročilu priloži izjavo prevzemnika s katero potrjuje poročilo. Po pregledu in odobritvi letnega poročila s strani ARSKTRP, se prenosniku izplača podpora v obliki letnega pavšalnega zneska za preteklo leto.

 

Oblika podpore

S strani ARSKTRP odobreno poročilo je podlaga za izplačilo nepovratne podpore v obliki pavšalnega letnega zneska, za preteklo leto za namen medgeneracijskega prenosa znanja in izkušenj. Podpora se prenosniku odobri za 3 leta.

 

Višina podpore

Letna podpora na prenosnika: 3.600 EUR

Podpora za prenosnika za triletno obdobje: 10.800 EUR

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi