Opis

Intervencija je namenjena prenosnikom, ki prenesejo kmetijsko gospodarstvo na prevzemnika v okviru nasledstva. Prenosnik bo na mladega kmeta redno prenašal svoje specifično znanje in izkušnje pridobljene tekom dolgoletnega izvajanja kmetijske dejavnosti, ki se nanašajo na preneseno KMG. Specifična ciljna usmerjenost intervencije je opolnomočenje mladih kmetov s specifičnimi znanji potrebnimi za izvajanje kmetijske dejavnosti, ki jih dobijo od prenosnika KMG.

Intervencija je oblikovana na način, da odgovori na potrebo po izboljšanju izmenjave znanja in prenosa informacij, še posebej v okviru tega potrebo po pridobivanju specifičnih znanj in praktičnih izkušenj prevzemnika. Formalna izobrazba kmetovalcev se sicer izboljšuje, vendar mlajšim kmetovalcem, ki si želijo prevzeti KMG manjka predvsem specialističnih in praktičnih znanj, ki pa jih lahko dobijo od starejših kmetovalcev.

 

Prenosnik mora zagotoviti:

 • ustrezen prenos specifičnega posedovanega znanja in izkušenj na mladega kmeta (zapis v letno poročilo) in sicer povprečno 27 ur mesečno;
 • sodelovanje z mladim kmetom ob izvajanju svetovanja JSKS;
 • redno oddajo letnega poročila o izvajanju prenosa znanja in izkušenj, ki bo podlaga za izplačilo letnega zneska podpore iz naslova intervencije;

 

V načrtu prenosa znanja bodo vključene aktivnosti, ki bodo:

 • izhajale iz intervencij na podlagi oddane zbirne vloge, vključno s praktičnimi prikazi in napotki za varnost pri delu,
 • vključevale trženjske aktivnosti,
 • vključevale podporne aktivnosti v povezavi z izvajanjem poslovnega načrta mladega kmeta,
 • vključevale praktične napotke pri reševanju specifičnih problemov in administrativne aktivnosti v okviru kmetijske dejavnosti,
 • prispevale k socialni vključenosti in povezanosti obeh generacij.

 

Upravičenec

Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki prenese kmetijsko gospodarstvo na prevzemnika v okviru nasledstva in s tem prispeva h pospešeni generacijski pomladitvi nosilcev kmetijskih gospodarstev. V obdobju, ko mladi kmet izvaja poslovni načrt, prenosnik nanj prenaša znanje in izkušnje specifične za to kmetijsko gospodarstvo.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

 • Prenosnik kmetijskega gospodarstva je pred lastniškim prenosom najmanj 10 let vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec KMG in najmanj 7 let vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.
 • Prenosnik je najmanj pet let pred oddajo vloge na javni razpis oddajal zbirno vlogo.
 • Mladi kmet izpolnjuje pogoje za podporo v okviru intervencije Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je ob oddaji vloge na javni razpis vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je samostojni podjetnik ali vodja gospodarske družbe.
 • Prenosnik in mladi kmet skleneta pisni dogovor o sodelovanju za obdobje treh let, ki ureja prenos znanja in izkušenj s strani prenosnika na mladega kmeta. Obdobje izvajanja prenosa znanja in izkušenj poteka istočasno, ko mladi kmet izvaja poslovni načrt v okviru intervencije IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Dogovor mora zagotavljati samostojnost mladega kmeta pri vodenju kmetijskega gospodarstva. Pisni dogovor prenosnik priloži vlogi na javni razpis. Dogovor mora biti podpisan s strani mladega kmeta in prenosnika.
 • Načrt prenosa znanja bo v obliki elektronskega obrazca, ki bo prevzel izbrane intervencije iz zbirne vloge za zadevno kmetijsko gospodarstvo, ta del bo izpolnjen avtomatično. Del obrazca pa bo izpolnil prenosnik sam.
 • Prenosnik vsako leto oddaja poročila o prenosu znanja in izkušenj za prejšnje leto. Poročilo podpišeta mladi kmet in prenosnik. V poročilu bodo vpisani tudi doseženi cilji na podlagi izvedenih aktivnosti. Poročila bodo osnova za kontrolo izvedenih aktivnosti, analizo in morebitno nadgradnjo intervencije.
 • Po pregledu in odobritvi letnega poročila s strani ARSKTRP, se prenosniku izplača podpora v obliki letnega pavšalnega zneska za preteklo leto.

 

Oblika podpore

S strani ARSKTRP odobreno letno poročilo je podlaga za izplačilo nepovratne podpore v obliki pavšalnega letnega zneska, za preteklo leto za namen medgeneracijskega prenosa znana in izkušenj v obdobju, ko mladi kmet izpolnjuje poslovni načrt iz naslova intervencije IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Stopnja podpore znaša 100 %. Podpora se prenosniku odobri za največ 3 leta.

 

Višina podpore

Letna podpora na prenosnika: 3.600 EUR

Podpora za prenosnika za triletno obdobje: 10.800 EUR

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi