Opis

Trajnostni razvoj, ki vključuje okoljske in podnebne razmere ter poudarja dobrobit živali, pridobiva čedalje večji pomen pri razvoju kmetijstva in živinoreje. Obenem potrošniki pri odločitvi o nakupu živalskih proizvodov vse večjo pozornost namenjajo temu, v kakšnih pogojih reje so bile živali vzrejene.

Intervencija dobrobit živali je zato namenjena podpori za izvajanje živalim prilagojenih načinov reje. Namenjena je rejcem, ki zagotavljajo višjo raven dobrobiti živali, čeprav za rejca z ekonomskega vidika to pomeni strošek ali dodatno delo v primerjavi z rejcem, ki zagotavlja živalim zgolj minimalne standarde. Ker so sheme kakovosti s področja dobrobiti živali v Sloveniji še v razvoju, breme dodatnih stroškov za zagotavljanje višje dobrobiti živali ni porazdeljeno po celotni prehranski verigi, temveč stroške nosi predvsem rejec sam.

 

Podpora se namenja za izvajanje rejskih praks, ki:

  • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
  • presegajo minimalne zahteve za dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala predpisane pogoje in zahteve.

 

Intervencija dobrobit živali se izvaja v petih podintervencijah:

 

Upravičenec

Upravičenec do plačil iz intervencije je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:

  • se vključi v eno ali več podintervencij intervencije DŽ in
  • izpolnjuje pogoje iz Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023

Upravičenec mora v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti usposabljanje oziroma svetovanje v obsegu najmanj 4 ure v zvezi z vsebinami s področja dobrobiti živali v letu prve oddaje zahtevka za intervencijo dobrobit živali v tekočem programskem obdobju.

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo dobrobit živali je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti, krije pa lahko tudi stroške poslovanja (transakcijske stroške) v višini do največ 25 % podpore. Plačilo se dodeli na GVŽ.

Vstop v intervencijo dobrobit živali je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja eno leto.

Upravičenec se z vstopom v intervencijo dobrobit živali obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti. Odstopanje od te obveznosti je dovoljena le v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe 2021/2116/EU in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo dobrobit živali.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023, z dne 31. 12. 2022 in SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi