Opis

Intervencija Biotično varstvo rastlin je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev in s spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin pred škodljivimi organizmi prispeva k varovanju vodnih virov in tal.

Direktiva 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov spodbuja zatiranje škodljivih organizmov in bolezni z nizkimi vnosi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev, kjer je to mogoče in daje prednost nekemičnim metodam, tako da uporabniki fitofarmacevtskih sredstev preidejo na prakse in pripravke z najnižjim tveganjem za zdravje ljudi in okolje med tistimi, ki so na voljo za isto bolezen oziroma istega škodljivega organizma. Med takšne pripravke sodijo komercialni proizvodi za biotično zatiranje škodljivih organizmov in bolezni ter fitofarmacevtska sredstva na osnovi mikroorganizmov, ki predstavljajo znatno manjše tveganje za okolje kot kemična fitofarmacevtska sredstva.

Vstop v intervencijo je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja najmanj pet let. Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se celotno zemljišče oz. del zemljišča, na katero se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo Biotično varstvo rastlin.

V intervencijo Biotično varstvo rastlin je mogoče vstopiti skozi celotno programsko obdobje, obveznost izvajanja pa traja celotno koledarsko leto.

 

Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115;
 • presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev v skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115;
 • odstopajo od običajne kmetijske prakse v Sloveniji.

Obveznosti za izvajanje intervencije Biotično varstvo rastlin se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju te intervencije in podaljšanje trajanja zaključenih obveznosti za to intervencijo.

 

Zahteve za izvajanje intervencije

V primeru vključitve v intervencijo Biotično varstvo rastlin, bo moral upravičenec:

 • v program varstva rastlin vključiti bodisi koristne organizme, bodisi fitofarmacevtska sredstva na podlagi mikroorganizmov oz. kombinacijo obeh in navesti katere koristne organizme in fitofarmacevtska sredstva na podlagi mikroorganizmov bo v posameznem letu uporabil, ob upoštevanju pridelave na kmetijskem gospodarstvu, vremenskih razmer in tudi dostopnosti sredstev na trgu;
 • vsako leto pripraviti program uporabe, ki ga pred izvedbo potrdi neodvisni strokovnjak za varstvo rastlin.

Lokacija izvajanja intervencije se v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja.

Intervencija se izvaja na območju celotne Republike Slovenije.

 

Upravičenec

Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev, drugi upravljavci zemljišč.

Najmanjša površina kmetijske parcele za izvajanje intervencije je 0,1 ha, razen v primeru uporabe sredstev v zaščitenih prostorih (zelenjadarstvo), kjer je najmanjša površina 0,05 ha. Na kmetijskem gospodarstvu mora biti v intervencijo vključenih najmanj 0,3 ha kmetijskih površin.

 

Pogoji upravičenosti:

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program predhodnega usposabljanja vsako leto pred sezono v obsegu najmanj 4 ure v zvezi z zatiranjem škodljivih organizmov s fitofarmacevtskimi sredstvi na osnovi mikroorganizmov in pripravkov za biotično varstvo rastlin;
 • najmanj enkrat v prvih dveh letih trajanja obveznosti uporabiti storitev svetovanja, v okviru katere se mu svetuje o izvajanju biotičnega varstva rastlin;
 • imeti izdelan načrt zatiranja bolezni in škodljivih organizmov na podlagi seznamov fitofarmacevtskih sredstev na osnovi mikroorganizmov ter komercialnih pripravkov za biotično varstvo rastlin, ki ga predhodno potrdi Javna služba zdravstvenega varstva rastlin;
 • voditi evidenco biotičnega varstva rastlin.

 

Obseg površin kmetijskega gospodarstva se v času trajanja obveznosti lahko poveča. Zaradi povečanja površin se lahko obstoječa obveznost:

 • razširi, ali
 • nadomesti z novo petletno obveznostjo.

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo Biotično varstvo rastlin je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 80 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Letna višina plačila znaša za:

 • poljedelstvo: 176,00 evrov/hektar,
 • zelenjadarstvo na prostem: 612,80 evrov/hektar,
 • zelenjadarstvo v zavarovanem prostoru: 1.857,60 evrov/hektar,
 • hmeljarstvo: 487,20 evrov/hektar,
 • sadjarstvo in oljkarstvo: 458,40 evrov/hektar,
 • vinogradništvo: 209,60 evrov/hektar.

Če iz analize zbirnih vlog in zahtevkov za tekoče leto za intervencijo Biotično varstvo rastlin izhaja, da vsota zahtevkov za to intervencijo presega višino načrtovanih sredstev, se delež kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi prevzete obveznosti za to intervencijo lahko zniža za do največ 30 %.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi