Opis

Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča lokalnim akterjem uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

 

Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta. LEADER prispeva k skupnemu pristopu CLLD in cilju Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb določb: »Evropa, ki je bliže državljanom – trajnostni in celostni razvoj mest, podeželja in obalnih območij prek lokalnih pobud.«

 

Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij in operacij sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

 

Namen podpore

Podpora intervencije LEADER se nameni za:

a) Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru strategije lokalnega razvoja (SLR)

Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov, nastalih pri izvedbi operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

b) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije lokalnega razvoja ter njene animacije (vodenje in animacija LAS, ki jih izvajajo izbrani vodilni partnerji LAS).

 

Upravičenci

Upravičenci v okviru podpore a) Izvajanje operacij so LAS, fizične in/ali pravne osebe.

Upravičenci v okviru podpore b) Upravljanje SLR so LAS (vodilni partner LAS)

 

Pogoji upravičenosti

a) Izvajanje operacij

  1. Operacija je predvidena na območju LAS izven naselij z več kot 10.000 prebivalci. Izjemoma se lahko operacija izvaja zunaj upravičenega območja LAS, če operacija koristi razvoju območja LAS. V primeru projektov sodelovanja LAS se operacija lahko izvaja na območju sodelujočega LAS ali partnerja.
  2. Operacija je v skladu s potrjeno SLR. Operacija mora zasledovati cilje SLR in ukrepe ter naslavljati potrebe določne v SLR.
  3. Operacija je izbrana oziroma potrjena s strani organov LAS. Pri tem nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločanja.

V okviru intervencije LEADER naložbe v veliko infrastrukturo niso upravičene. Podpirajo se lahko manjše investicije na podeželju, in sicer kot del operacije, s poudarkom na širšem pomenu za območje LAS ter dodani vrednosti za operacijo, območje in prebivalce območja LAS

b) Upravljanje SLR

Pogoj je potrjena SLR in LAS, pod vodstvom vodilnega partnerja.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za:

a) Izvajanje operacij

Podpora se dodeli za dejansko nastale stroške ali aktivnosti v okviru operacije ali z uporabo ene izmed oblik poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore za izvajanje operacij, vključno z operacijami sodelovanja je do 80 % upravičenih stroškov operacije. Stopnjo podpore operacije lahko določi LAS. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 200.000 EUR.

b) Upravljanje SLR

Podpora se dodeli za dejansko nastale stroške ali v obliki pavšalnega izplačila (zneska).

 

Višina podpore

a) Izvajanje operacij

Stopnja javne podpore za izvajanje operacij, vključno z operacijami sodelovanja je do 80 % upravičenih stroškov operacije. Stopnjo podpore operacije lahko določi LAS. Najvišji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 200.000 EUR.

b) Upravljanje SLR

Stopnja javne podpore je do 100 % upravičenih stroškov. Posamezni LAS lahko za izvajanje te podpore nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov SLR.

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, z dne 24. 12. 2022 in SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi