Opis

Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča lokalnim akterjem uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Koncept Pametnih vasi v okviru intervencije se nanaša zlasti na izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov z uporabo inovativnih rešitev in digitalnih tehnologij. Cilj koncepta Pametnih vasi je prispevati k razvoju osnovnih storitev ter dvigu kakovosti življenja na podeželju

LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem strateškega načrta.

Namen intervencije je doseganje navedenega cilja skozi izvajanje operacij in operacij sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo potrebe in izzive na podeželju, kot so npr. socialna vključenost vseh prebivalcev na podeželju, spodbujanje zaposlovanja ter podjetništva na podeželju, razvoj osnovnih storitev, dvig kakovosti življenja, razvoj manjše infrastrukture na podeželju, razvoj koncepta Pametnih vasi, okoljske in podnebne rešitve na podeželju, spodbude ekološkemu kmetovanju idr.

 

Upravičenci

 • LAS, ki izpolnjuje pogoje prve faze iz 16. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027: vzpostavljen oziroma delujoč LAS v skladu s 6. in 7. členom omenjene uredbe, vzpostavljeno delovno mesto pri vodilnem partnerju, vzpostavljena oziroma delujoča spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS;
 • LAS, ki izpolnjuje pogoje druge faze iz 16. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027: pripravljena SLR, ki vsebuje sestavine iz 9. člena omenjene uredbe.

 

Pogoji upravičenosti

 1. Operacija je predvidena na območju LAS izven naselij z več kot 10.000 prebivalci. Izjemoma se lahko operacija izvaja zunaj upravičenega območja LAS, če operacija koristi razvoju območja LAS. V primeru projektov sodelovanja LAS se operacija lahko izvaja na območju sodelujočega LAS ali partnerja.
 2. Operacija je v skladu s potrjeno SLR. Operacija mora zasledovati cilje SLR in ukrepe ter naslavljati potrebe določne v SLR.
 3. Operacija je izbrana oziroma potrjena s strani organov LAS. Pri tem nobena posamezna interesna skupina ne nadzoruje odločanja.

 

Do podpore niso upravičeni:

 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV;
 • stroški priprave vlog in zahtevkov za izplačilo, razen v okviru upravljanja, spremljanja in vrednotenja strategije ter njene animacije,
 • nakup rabljene opreme in mehanizacije (razen zbirk in starin),
 • nakup opreme in mehanizacije namenjene za zasebno rabo.

 

Oblika podpore

Pripravljalna podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko v treh kategorijah. Znesek se izplača v dveh delih:

 1. po doseženih mejnikih prve faze, določenih v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača 30 % pavšalnega zneska;
 2. po doseženih mejnikih druge faze, določenih v drugi točki prvega odstavka prejšnjega člena, se izplača preostalih 70 % pavšalnega zneska.

 

Višina podpore

Višina pripravljalne podpore je sledeča:

 • 1. kategorija: pavšalni znesek 25.000 eurov za LAS, katerega površina ni večja od 545 km² in nima več kakor 56.000 prebivalcev;
 • 2. kategorija: pavšalni znesek 27.500 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² ali ima več kakor 56.000 prebivalcev;
 • 3. kategorija: pavšalni znesek 30.000 eurov za LAS, katerega površina je večja 545 km² in ima več kakor 56.000 prebivalcev.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, z dne 24. 12. 2022 in SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi