IRP25 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine

Opis

Za poseljenost in vitalnost podeželja in tudi drugih območij je ključno oblikovanje delovnih mest tudi izven kmetijstva, kar pomeni diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in spodbujanje intenzivnejšega medsebojnega poslovanja med vsemi akterji. Intervencija bo tako naslavljala celotno ozemlje Republike Slovenije, povsod kjer se nahajajo kmetije, ne glede na to ali leži kmetija na podeželju ali v mestu. Tako je potrebno spodbujati gospodarske dejavnosti, ki bodo prispevale k aktivaciji in razvoju notranjih potencialov in identitete lokalnega okolja. Namen intervencije je torej zagotoviti podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju, vključno s področjem biogospodarstva oziroma krožnega gospodarstva ter ohranjanjem in oživljanjem kulturne dediščine. Intervencija bo tako prispeval k ustvarjanju boljših pogojev za ohranitev ali ustvarjanje novih delovnih mest na podeželskih območjih, diverzifikacijo dohodkov kmetijskim gospodarstvom.

V sklopu intervencije bodo podprte različne nekmetijske dejavnosti, ki se lahko na podlagi uredbe, ki ureja dopolnilne dejavnosti opravljajo na kmetiji kot dopolnilne dejavnosti. V okviru intervencije se bo tako podprlo nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot na primer dejavnosti predelave in dodajanja vrednosti lesu oziroma gozdnih lesnih sortimentov, proizvodne in storitvene dejavnosti, dejavnosti v turizem na kmetiji, …

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore je nosilec nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Pogoji upravičenosti

Upravičenec mora predložiti poslovni načrt, v katerem mora izkazati ekonomsko upravičenost naložbe.

V poslovnem načrtu mora upravičenec izkazati prispevek naložbe h krožnemu gospodarstvu oziroma biogospodarstvu, če bo naložba namenjena krožnemu gospodarstvu oziroma biogospodarstvu. Pri ostalih naložbah v drug namen pa upravičenec lahko (ni obvezno) v poslovnem načrtu opredeli prispevek naložbe krožnemu gospodarstvu ali biogospodarstvu, če bo iz tega naslova uveljavljal točke iz naslova meril za izbor vlog.

Kadar gre za naložbe nad 100.000 evrov skupne priznane vrednosti (zahtevne naložbe) mora poslovni načrt temeljiti na dejanskih knjigovodskih podatkih, če pa gre za naložbe manjše od 100.000 evrov skupne priznane vrednosti (enostavne naložbe), lahko poslovni načrt temelji na dejanskih knjigovodskih podatkih oziroma na pokritju.

Upravičenec mora najkasneje v tretjem letu po zadnjem izplačilu sredstev ustvariti ustrezen prihodek iz podprte dejavnosti, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja.

Upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, v skladu z zakonodajo s tega področja.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje ali obnove nepremičnin, vključno s konservatorsko-restavratorskimi deli;
  • stroški nakupa opreme in naprav potrebnih za izvajanje nekmetijskih dejavnosti in predstavitev kulturne dediščine;
  • stroški za naložbo v proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen izvajanja nekmetijske dejavnosti (npr.: lesna biomasa, bioplin, vetrna energija, sončna energija);
  • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje ter stroški nadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del.

 

Oblika podpore

Podpora se izplačuje v obliki nepovratnega povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu.

Stopnja podpore znaša 30 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije;
  • 5 % za naložbe mladih kmetov;
  • 5 % za naložbe ekoloških kmetov;
  • 5 % za majhne gorske kmetije
  • 10 % za naložbe v objekte s statusom kulturne dediščine

Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi