Opis

Namen intervencije je z dodeljevanjem podpor mladim kmetom pospešiti pomladitev generacije vodij kmetijskih gospodarstev.

Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev/ohranitev delovnega mesta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Dodeljevanje podpor mladim kmetom bo prispevalo h generacijski prenovi nosilcev kmetijskih gospodarstev, saj pomembno vpliva na odločitve mladih kmetov za prevzem kmetijskih gospodarstev in nadaljevanje kmetijske dejavnosti in s tem k zmanjšanju izseljevanja v regionalna razvojna središča, hkrati pa k zagotovitvi kvalitetne, lokalno pridelane hrane.

Intervencijo IRP24 bosta dopolnjevali dve intervenciji:

 • IRP30 Medgeneracijski prenos znanja in
 • IRP32 Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev.

V okviru IRP30 bo potekal prenos specifičnega praktičnega znanja s prenosnika na mladega kmeta.

V okviru IRP 32 pa bo potekal prenos znanj na področju upravljanja KMG in finančnih spretnosti, ta izobraževaja bodo za upravičence iz IRP24 obvezna, udeležili pa se bodo lahko tudi izobraževanj s področij, na katerih jim znanj primanjkuje: tehnologija pridelave in prireje, digitalizacija v kmetijstvu, podjetništvo, povezovanje, finance in davki, uvajanje novih tehnologij, varnosti pri delu, prilagajanje podnebnim spremembam in okoljskim zahtevam ter novim trženjskim pristopom.

Upravičenec

Je mladi kmet. Mladi kmet pomeni fizično ali pravno osebo, ki je:

 • vodja KMG; kot vodja se v primeru pravnih oseb šteje družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je tudi poslovodja te enoosebne gospodarske družbe, v primeru kadar je kmet fizična oseba pa so to samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, in fizične osebe, ki niso (s.p.) in imajo kot samostojno dejavnost izvajanje kmetijske dejavnosti skladno z Zakonom o kmetijstvu. V registru KMG skladno z Zakonom o kmetijstvu je kmet, ki deluje kot fizična oseba ali kot pravna oseba poimenovana “nosilec KMG”,
 • ni starejši kot 40 let in
 • ima potrebno znanje in spretnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti.

 

Pogoji upravičenosti

 • upravičenec je kot nosilec KMG s katerim vstopa v intervencijo vpisan v register kmetijskih gospodarstev največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpisali pred tem obdobjem ni imel v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč;
 • upravičenec je lastnik (ali solastnik skupaj z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem) kmetijskega gospodarstva. Lastnik lahko postane z medgeneracijskim prevzemom ali z nakupom največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis in še ni prejel podpore za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva;
 • upravičenec ima ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. Kot s kmetijstvom povezane dejavnosti se štejejo: živilsko-predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska. Kot ustrezno znanje in usposobljenost oziroma spretnosti se šteje najmanj.
 • nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
 • nižja poklicna izobrazba nekmetjske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
 • KMG s katerim upravičenec vstopa v intervencijo dosega najmanj 12.000 EUR in največ 330.000 EUR standardnega prihodka;
 • če sedež KMG, s katerim upravičenec vstopa v intervencijo, leži na 700 m ali več nadmorske višine, ima točke v OMD in ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v naklonu nad 35 %, dosega vstopni prag najmanj 8.000 EUR standardnega prihodka;
 • če KMG ne dosega spodnjega vstopnega praga izraženega v standardnem prihodku, lahko s knjigovodskim izkazom v letu objave javnega razpisa izkaže prihodek, ki dosega ali presega to mejo. Upošteva se izkaz iz dvostavnega knjigovodstva, ki se vodi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi v davčne namene;
 • v primeru, ko velikost kmetijskega gospodarstva ne dosega spodnjega vstopnega praga izraženega v standardnem prihodku, lahko upravičenec izpolni pogoj, če ima v lasti in v reji najmanj 100 in največ 240 čebeljih družin;
 • upravičenec vlogi na javni razpis priloži poslovni načrt za obdobje treh let. Poslovni načrt mora vsebovati izhodiščno stanje na KMG, ključne cilje za razvoj KMG in opis dejavnosti, s katerimi prikaže predvideni gospodarski razvoj KMG. Poslovni načrt vsebuje prispevek k varstvu okolja in prilagajanju podnebnim spremembam. V obdobju izvajanja poslovnega načrta se mora udeležiti izobraževanj s področja upravljanja KMG in finančnih spretnosti. Za razvojne cilje, ki se nanašajo na naložbe, mora upravičenec v poslovnem načrtu prikazati ekonomsko upravičenost naložbe. Upravičenec mora ostati nosilec KMG, oddajati zbirno vlogo in ostati vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če je iz tega naslova prejel pavšalni dodatek, najmanj do poteka petih let od datuma odločbe o pravici do podpore;
 • upravičenec mora prvi cilj iz poslovnega načrta izpolniti v obdobju 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do podpore, kar se šteje kot zaključek vzpostavitve KMG. V kolikor ob oddaji vloge na javni razpis še nima vzpostavljenega dvostavnega knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi oziroma v skladu z metodologijo FADN, mora biti vzpostavitev tovrstnega knjigovodstva prvi cilj v poslovnem načrtu;
 • podpora je omejena na kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje mikro ali malih podjetij v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014;
 • izplačilo podpore se izvede v dveh obrokih, prvi obrok v višini 90 % odobrenih sredstev se izplača ob odobritvi podpore, drugi obrok v višini 10 % pa po zaključenem poslovnem načrtu.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči upravičencem. Sestavljena je iz posameznih pavšalnih zneskov, ki se seštevajo glede na upravičenost. Na končno vsoto pavšalov se v primeru ekološkega kmetovanja doda 20 %, velja za KMG, ki so že vključena v ekološko kmetovanje in za tista, ki so še v preusmeritvi (najmanj 50 % KZU). Mladi kmet, ki bo pridobil dodatnih 20% podpore za ekološko kmetovanje, mora izpolnjevati vse pogoje iz EU predpisov o ekološkem kmetovanju in ohranjati kmetijske površine v ekološkem kmetovanju v obdobju izvajanja poslovnega načrta, ob vložitvi zahtevka za izplačilo drugega obroka pa mora imeti najmanj 80 % površin v upravljanju vključenih v ekološko kmetovanje ali v preusmeritvi.

 

Višina podpore

Za mlade kmete, ki so vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu v roku treh mesecev od izdaje odločbe o pravici do sredstev, kar se šteje kot zaposlitev na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojne podjetnike in gospodarske družbe je podpora od 40.000 EUR do 57.600 EUR.

Za ostale mlade kmete je podpora od 18.600 EUR do 31.920 EUR.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi