Opis

Intervencija podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na okolje.

Travniki so eden izmed vrstno najbolj bogatih in tudi najbolj ogroženih habitatov na svetu. Slovenija je med državami z največjim deležem trajnega travinja v strukturi kmetijskih zemljišč. Zaradi velike geomorfološke razgibanosti, raznolike geološke in pedološke sestave tal in specifičnih klimatskih razmer v Sloveniji predstavlja trajno travinje v rabi vseh kmetijskih zemljišč okrog 58 odstotkov. Zaradi posledično težje strojne obdelave prevladuje travinje na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji.

Večji del trajnega travinja v Sloveniji ima značilnosti kmetijskih zemljišč visoke naravne vrednosti. Ohranitev kmetovanja na teh travnikih je v splošnem interesu. Gre za oskrbo prebivalstva s kakovostno hrano, za vzdrževanje prostora, ki nudi možnosti za oddih in rekreacijo, za ohranjanje delovnih mest ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter za ohranjanje delovnih mest. Z ohranjanjem krajinskih značilnosti prispevamo k preprečevanju nadaljnjega razvrednotenja krajine ter ohranjanju njene prepoznavnosti in privlačnosti za konkurenčni razvoj in kakovost bivanja na podeželju.

Z izjemo travišč nad gozdno mejo in travišč v nekaterih močvirnatih predelih, ki so naravnega nastanka, so skoraj vsa druga travišča nastala s pomočjo delovanja človeka. Tako so polnaravna travišča rezultat več tisočletne ekstenzivne kmetijske rabe tal in so esencialen del kmetijske kulturne krajine. Zaradi opuščanja tradicionalne rabe prostora ali njenega intenziviranja se spreminja/zmanjšuje biotska raznovrstnost vrstno bogatih travišč, ki je odraz večstoletne kulture tu živečega človeka. Za ohranjanje naravovarstveno pomembnih ekstenzivnih travišč je tako nujno potrebno primerno upravljanje, s pomočjo katerega bi se obdržala oz. povečala biotska raznovrstnost.

Intervencija Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027, vključuje naslednje podintervencije:

 1. Neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov,
 2. Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti,
 3. Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite travojedih živali na paši oziroma čebel v čebeljih panjih pred napadi velikih zveri,
 4. Neproizvodne naložbe v ureditev travniških sadovnjakov.

 

Upravičene naložbe in pogoji upravičenosti po podintervencijah

Neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov

Pogoji upravičenosti:

 • naložba se lahko izvaja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023 do 2027;
 • povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,3 do 1,8 GVŽ travojedih živali na hektar kmetijskih površin;
 • minimalna površina kmetijskega zemljišča v uporabi, na katerem upravičenec izvaja naložbo v ureditev ekstenzivnega pašnika, znaša 1 ha;
 • obnova ekstenzivnega pašnika je upravičena do podpore, če predstavlja najmanj 30 % napravne vrednosti novega ekstenzivnega pašnika
 • naložba v ureditev oziroma obnovo ekstenzivnega pašnika mora vsebovati vsaj enega od naštetih značilnih krajinskih elementov: vodne površine v obsegu najmanj 40 m2, 50 dreves/ha, suhozidi v dolžini vsaj 300 m.

 

Upravičene naložbe so:

 • nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje,
 • nakup farmskega pletiva z ojačitvijo ali premične elektromreže,
 • ureditev krmišča in zavetišča za živali na pašniku,
 • ureditev vira vode na pašniku,
 • nakup sončnih panelov za napajanje pašnih aparatov.

 

Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti

Pogoji upravičenosti:

 • naložba se lahko izvaja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023 do 2027, na območjih z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti ter na območjih, kjer je izkazana največja erozivnost tal;
 • obnova mejice in suhozida je upravičena do podpore, če predstavlja najmanj 30 odstotkov napravne vrednosti nove mejice in suhozida;
 • pri naložbah v izgradnjo vodnih teles ni dovoljeno naseljevati rib.

 

Upravičene naložbe so:

 • postavitev oziroma obnova mejic in suhozidov: gradbenoobrtniška dela, zemeljska dela, nakup in sajenje sadik večletnih rastlin;
 • nakupa/izdelava in postavitev lovnih prež za ptice, gnezdilnice za velike sekundarne duplarje in netopirje, hotelov za divje opraševalce,
 • ureditev vodnih teles: zemeljska dela, postavitev folije,
 • nakup sončnih panelov za napajanje naprav za opazovanje ptic.

 

Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite travojedih živali na paši oziroma čebel v čebeljih panjih pred napadi velikih zveri

Pogoji upravičenosti:

 • naložba se izvaja le na območjih pojavljanja medveda in volka;
 • povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,2 do 1,8 GVŽ travojedih živali na hektar kmetijskih površin;
 • upoštevajo se zahteve glede varovanje črede z elektoograjami in elektromrežami v okviru podintervencije A11 Sobivanje z velikimi zvermi iz intervencije KOPOP.

 

Upravičene naložbe so:

 • nakup in postavitev ograje iz žičnate mreže ali 4-6 žične elektroograje oziroma nakup visoke varovalne elektromreže in nakup pripadajoče opreme (pašni aparat), ki je visoka najmanj 140 cm, merjena od tal,
 • ureditev krmišča in zavetišča za živali;
 • nakup sončnih panelov za napajanje pašnih aparatov in
 • nakup pastirskih psov.

 

Neproizvodne naložbe v ureditev travniških sadovnjakov

Pogoji upravičenosti:

 • naložba se lahko izvaja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023 do 2027, na območjih z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti; ter na območjih, kjer je izkazana največja erozivnost tal;
 • minimalna površina kmetijskega zemljišča v uporabi, na katerem upravičenec izvaja naložbo v ureditev travniškega sadovnjaka, znaša 1 ha;
 • obnova travniškega sadovnjaka je upravičena do podpore, če predstavlja najmanj 30 % napravne vrednosti novega travniškega sadovnjaka.

 

Upravičene naložbe so:

 • postavitev oziroma obnova travniškega sadovnjaka: priprava zemljišča, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo;
 • nakupa/izdelava in postavitev lovnih prež za ptice, gnezdilnice za velike sekundarne duplarje in netopirje, hotelov za divje opraševalce;
 • postavitev oziroma obnova suhozidov in mejic: gradbenoobrtniška dela, zemeljska dela, nakup in sajenje sadik večletnih rastlin.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov.

Podprta bodo kmetijska gospodarstva, ki so vključena oz. se bodo vključila v izvajanje naravovarstvenih podintervencij iz SN 2023-2027.

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore za vse upravičence (razen za nosilce majhnih kmetij) znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

 • 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za
 • 10 % za naložbe mladih kmetov.

Stopnja podpore iz naslova podintervencije Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite travojedih živali na paši oziroma čebel v čebeljih panjih pred napadi velikih zveri znaša 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Podpora se izplačuje v obliki nepovratnega povračila za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

 

Višina podpore po podintervencijah

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. Upravičenci lahko pridobijo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije v programskem obdobju 2023-2027.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi