Obvestilo o prenehanju izvajanja intervencije s koledarskim letom 2024

Intervencijo IRP20 Plačila Natura 2000 s koledarskim letom 2024 nadomešča nova intervencija, IRP23 Habitatni tipi in vrste na območju Natura 2000 (IRP23 HTV).

 

Opis

Intervencija Plačila Natura 2000 zagotavlja upravičencem nadomestilo za slabosti, povezane z izvajanjem omrežja Natura 2000. Tistim lastnikom in upravljalcem kmetijskih zemljišč, ki zaradi dejstva, da se njihove površine nahajajo na območju Nature 2000, ter beležijo izpad dohodka in dodatne stroške, napram kmetom, ki niso na teh območjih, se zagotavlja finančno nadomestilo za lažje premagovanje specifičnih slabosti, značilnih za posamezno območje, ki izhajajo iz zahtev na podlagi izvajanja Direktive 2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS, ter da bi pripomogli k učinkovitemu upravljanju območij Natura 2000. Podpora je vezana na posebne zahteve, ki presegajo ustrezne obvezne standarde in zahteve, glede na omejitve, ki izhajajo iz direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES, v povezavi s slabostmi zaradi zahtev, ki presegajo ustrezne standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz oddelka 2 poglavja 1 Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih ter pogoje za ohranjanje kmetijskih površin v skladu s točko (a) člena 4(1) Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih.

Intervencija se bo izvajala stopenjsko. Najprej na območjih Ljubljansko barje (cona barjanskega okarčka), Planinsko polje (cona travniške morske čebulice) in Goričko (traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja). V nadaljevanju pa sledi izvajanje na območjih mokrotnih travnikov. V kolikor bo potrebno, se intervencija širi na dodatna območja.

 

Upravičenci

 • Nosilec kmetijskega gospodarstva
 • Lastnik kmetijskega zemljišča
 • Upravljavec kmetijskega zemljišča

Pogoji upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti na območju Natura 2000 najmanj 0,1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;upravljati kmetijsko oziroma gozdno zemljišče v skladu z predpisanimi zahtevami v Načrtu upravljanja;
 • upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav, digestata in komposta iz kompostarn;
 • voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri intervenciji.

Vstop v intervencijo Plačila Natura 2000 je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja najmanj eno leto.

Najmanjša površina kmetijske oziroma gozdne parcele za vključitev v intervencijo Natura 2000 plačila je 0,1 ha.

Intervencija Plačila Natura 2000 se bo izvajala na naslednjih območjih Natura 2000:

Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus)

Zahteve za izvajanje:

 • košnja prepovedana do 1.8.,
 • mozaična raba travnika (vsako leto se pokosi med 40 in 60% travnika),
 • paša je prepovedana,
 • gnojenje je prepovedano,
 • mulčenje je prepovedano,
 • nasipavanje travnikov ni dovoljeno,
 • zatravljanje oz. dosejevanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami ni dovoljeno,
 • spravilo mrve s travinja (brez ovijanja v plastično folijo),
 • uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 

Planinsko polje – cona travniške morske čebulice (Scilla litardierei)

Zahteve za izvajanje:

 • enkratna košnjo letno,
 • košnja se izvede po tem, ko semena in čebulice dozorijo – to je v juliju ali kasneje (glede na letne vremenske razmere),
 • travo se pusti na parceli še vsaj 2 dni, da se semena čebulice otresejo in rastline lahko semenijo,
 • zemljišč se ne gnoji,
 • zemljišč se ne pase,
 • zemljišč se ne brana in se ne dosejujejo,
 • vzdržuje se ugodne hidrološke razmere in ne kopljejo novih jarkov za odvodnjavanje,
 • na zemljišču se preprečuje zaraščanje,
 • uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 

Goričko – traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja

Zahteve za izvajanje:

 • travniške površine je prepovedano mulčiti, izjemoma je mulčenje dovoljeno le prvo in drugo sezono po vzpostavitvi režima v primerih rekultivacije zaraščajočih površin nazaj v travniške površine ob predhodnem soglasju strokovne službe za varstvo narave;
 • število dovoljenih košenj se navzgor omeji na tri košnje v tekočem koledarskem letu, spravilo odkošene biomase je obvezno, odkošena biomasa mora odležati na travniški površini vsaj 24 ur;
 • na travniški površini, veliki 0,1 ha ali več, se mora ob vsaki košnji v koledarskem letu pustiti najmanj 5‒15 % travnika nepokošenega, pri čemer se nepokošeni del ob vsaki košnji lahko pusti na drugem delu travniške površine. Nepokošeni del travnika, ki je bil puščen ob zadnji košnji v prejšnjem koledarskem letu, je nujno treba pokositi ob prvi košnji v naslednjem koledarskem letu;
 • na travniški površini in v nepokošenem delu se morajo invazivne tujerodne vrste odstranjevati pred cvetenjem;
 • obvezna je košnja od roba do roba travniške površine ali od sredine navzven v primeru, ko je površina večja od 0,5 ha; sicer je ta določba priporočljiva,
 • uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 

Mokrotni travniki na območjih Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda Luknja, Kobariško Blato, Kromsko hribovje – Menišija, Lahinja, Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna Gora, Trnovski gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina.

Zahteve za izvajanje:

 • košnja je dovoljena od 30. junija tekočega leta,
 • paša in mulčenje nista dovoljena čez celo leto,
 • obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja,
 • trava se pospravi v obliki mrve. Siliranje pokošene trave in povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) nista dovoljena.
 • Uporaba mineralnih in organskih gnojil ni dovoljena,
 • pušča se nepokošen pas v obsegu 5 do 10% površine travnika, ki se pokosi naslednje leto,
 • uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 

Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev skladu s točko (a) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 70. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva oziroma tisti lastniki in upravljalci kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje in zahteve.

 

Oblika podpore

Podpore za intervencijo Natura 2000 plačila se nanašajo samo na tiste obveznosti, ki presegajo obvezne standarde Pravil o pogojenosti, druga ustrezna merila iz zakonodaje EU ter druge obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov.

Podpore se dodelijo letno za kritje dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so posledica izvajanja intervencije in lahko po potrebi krijejo tudi poslovne stroške (do največ 30 % podpore, plačane za obveznost).

 

Višina podpore

Načrtovana višina podpore po posameznih območjih izvajanja intervencije:

 • Ljubljansko barje: 663,00 evrov/vlogo
 • Planinsko polje: 389,33 evrov/vlogo
 • Goričko: 390,12 evrov/vlogo
 • Mokrotni travniki: 336,00 evrov/vlogo

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi