Opis

Namen intervencije Ekološko kmetovanje, je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi prijaznega načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Intervencija je pomembna tudi z vidika naraščajočega povpraševanja po lokalno proizvedenih ekoloških proizvodih. V Sloveniji je povpraševanje bistveno višje od ponudbe, zaradi tega je preusmeritev v ekološko kmetovanje pomembna za razvoj lokalnih trgov, predstavlja tržno priložnost za pridelovalce in spodbuja k večjemu vključevanju v shemo kakovosti Ekološko kmetovanje.

Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov ob hkratnem kar največjem možnem zmanjšanju vseh oblik onesnaževanja.

Z intervencijo Ekološko kmetovanje se posredno spodbuja tudi povečanje obsega tržne ekološke pridelave in predelave, kar je tudi eden izmed ciljev v okviru Strategije »od vil do vilic«.

V okviru intervencije Ekološko kmetovanje se podpira ohranjanje izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje. Trajanje preusmerjanja v ekološko kmetovanje potekabo v skladu z Uredbo EU št. 848/2018/848. Rastline morajo biti v preusmeritvi najmanj dve leti, trajne rastline pa morajo biti v preusmeritvi najmanj tri leta.

Vstop v intervencijo Ekološko kmetovanje je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let.

Najmanjša površina kmetijske parcele za izvajanje intervencije je 0,1 ha (razen za vrtnine in semensko pridelavo kmetijskih rastlin; 0,01 ha), na kmetijskem gospodarstvu pa mora biti v intervencijo vključenih najmanj 0,3 ha kmetijskih površin, razen če ni določeno drugače.

Obtežba s travojedimi živalmi mora biti najmanj 0,3 GVŽ/ha v primeru plačila za trajno travinje. Maksimalna obtežba je določena z Uredbo EU št. 2018/848.

Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge ustrezne obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom Unije;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala predpisane pogoje in zahteve

Intervencija Ekološko kmetovanje se bo lahko kombinirala z intervencijo KOPOP, DŽ in SOPO.

 

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva

 

Pogoji upravičenosti:

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin;
 • vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja oziroma svetovanja v obsegu najmanj 25 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi v vsebinami, ki se nanašajo na ekološko kmetovanje;
 • rediti travojede živali v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, če uveljavlja plačilo za trajno travinje;
 • biti vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, skladno s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, če uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin;
 • pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto v skladu z Uredbo EU št. 2018/848 in predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.

 

Oblika podpore

Podpora za intervencijo Ekološko kmetovanje je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 70 % višine podpore, izračunane po modelnem izračunu. Plačilo se dodeli na hektar.

Upravičenost do plačila za operacije intervencije Ekološko kmetovanje je odvisna od izpolnjevanja predpisanih zahtev, višina plačil pa je določena glede na dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzetih obveznosti.

 

Višina podpore

načrtovana višina podpore po posameznih operacijah:

Izvajanje praks ekološkega kmetovanja:

 • njive-poljščine: 607 evrov/hektar,
 • zelenjadnice na prostem: 1.021 evrov/hektar,
 • zelenjadnice v zavarovanih prostorih: 1.131 evrov/hektar,
 • oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/hektar, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/hektar pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/hektar pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami: 885 evrov/hektar, (v nadaljevanju intenzivni sadovnjaki),
 • travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto od najmanj 50 dreves/hektar do največ 200 dreves/hektar: 258 evrov/hektar, (v nadaljevanju: travniški sadovnjaki),
 • vinogradi: 888 evrov/hektar,
 • hmeljišča: 796 evrov/hektar,
 • drevesnice: 1.200 evrov/hektar,
 • trajno travinje: 159 evrov/hektar,
 • pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin (poljščine, krmne rastline, vrtnine) :
 1. krmne rastline: 785 evrov/hektar,
 2. poljščine: 785 evrov/hektar,
 3. zelenjadnice: 785 evrov/hektar.

 

Preusmeritev v praske ekološkega kmetovanja:

 • njive -poljščine: 800 evrov/hektar,
 • zelenjadnice na prostem: 1.200 evrov/hektar,
 • zelenjadnice v zavarovanih prostorih: 1.200 evrov/hektar,
 • oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/hektar, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/hektar pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/hektar pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami: 1.200 evrov/hektar, (v nadaljevanju intenzivni sadovnjaki),
 • travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto od najmanj 50 dreves/hektar do največ 200 dreves/hektar: 320 evrov/hektar, (v nadaljevanju: travniški sadovnjaki),
 • vinogradi: 1.200 evrov/hektar,
 • hmeljišča: 1.200 evrov/hektar,
 • drevesnice: 1.200 evrov/hektar,
 • trajno travinje: 276 evrov/hektar,
 • pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin (poljščine, krmne rastline, vrtnine):
 1. krmne rastline: 1.200 evrov/hektar,
 2. poljščine: 1.200 evrov/hektar,
 3. zelenjadnice: 1.200 evrov/hektar.

 

 

 

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, z dne 28. 10. 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi