Opis

Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov pri pridelavi vinskega in namiznega grozdja.

 

Zahteve za izvajanje

Zahteve za izvajanje so določene v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v skladu s katerimi je treba med drugim upoštevati naslednje:

 • Gnojenje se izvaja samo na osnovi analize tal in gnojilnega načrta.
 • Letni vnos skupnega dušika iz mineralnih in živinskih gnojil ne sme preseči 60 kg/ha.
 • Obvezna je ozelenitev tal v rodnih vinogradih (od 4. leta po sajenju).
 • V času mirovanja je obvezna pokritost medvrstnega prostora.
 • Od 1. 11. do fenološke faze B-C se tla v vinogradu ne obdelujejo in morajo biti pokrita s travno rušo ali organsko snovjo, v preostalem letu pa mora biti vsaj polovica površine vinograda ozelenela (na terasah pri nagibu nad 20 % mora biti zatravljena vsaj brežina).
 • Obvezna je dvakratna košnja oziroma mulčenje ozelenjenih površin, tudi na ozelenjenih brežinah teras, ki se opravi najpozneje do 15. 10. tekočega leta. Prva košnja oziroma mulčenje mora biti izvedeno do 30. 6. tekočega leta.
 • Stalno mehansko obdelovanje tal prek vsega leta je prepovedano.
 • Groba (globoka) obdelava medvrstnega prostora v rodnih vinogradih v zimskem času ni dovoljena.
 • Uporaba herbicidov je dovoljena največ dvakrat v rastni dobi v omejenem deležu v pasu pod trtami.
 • Širina herbicidnega pasu ne sme presegati 20 % neto površine vinograda.
 • Uporaba herbicidov je dovoljena le do 15. 7. tekočega leta (izjema so vinogradi, kjer se pojavljajo posamezne bolezni, npr. rumenica).
 • Za obvladovanje bolezni in škodljivcev se nadomešča sredstva, ki vsebujejo kot aktivno snov kandidatko za zamenjavo (v skladu s 24. členom Uredbe (EU) 1107/2009) s sredstvi, ki so dovoljena za uporabo v ekološki pridelavi v skladu s prilogo II Uredbe 889/2008/ES. Med ta sredstva se ne štejejo pripravki na podlagi bakra. Ta sredstva se uporabi samostojno ali v kombinaciji z drugimi sredstvi.
 • Spremljanje škodljivih organizmov, pri čemer se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin in izključno integrirano varstvo v skladu z vsakoletnimi tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo vinskega in namiznega grozdja

 

Upravičenec

 • se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave grozdja prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023;
 • mora v operacijo vključiti vse vinograde, ki jih obdeluje, razen vinogradov, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološki v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo;
 • mora pridobiti certifikat o integrirani pridelavi.

Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.7 je višina podpore 50%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 450,00 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi