Opis

Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov pri pridelavi sadja in oljk.

 

Zahteve za izvajanje

Zahteve za izvajanje so določene v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo sadja in oljk, v skladu s katerimi je treba med drugim upoštevati naslednje:

  • Redno je treba spremljati pojav škodljivih organizmov, pri čemer se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.
  • Za obvladovanje bolezni in škodljivcev se nadomešča sredstva, ki vsebujejo kot aktivno snov kandidatko za zamenjavo (v skladu s 24. členom Uredbe (EU) 1107/2009) s sredstvi, ki so dovoljena za uporabo v ekološki pridelavi v skladu s prilogo II Uredbe 889/2008/ES. Med ta sredstva se ne štejejo pripravki na podlagi bakra. Ta sredstva se uporabi samostojno ali v kombinaciji z drugimi sredstvi.
  • Potrebe po dušiku se določijo glede na vizualno oceno (dolžina enoletnih poganjkov, barva listja in oveska) ali glede na foliarne analize ali analize po Nmin metodi.
  • Mejne vrednosti letnega vnosa dušika ne smejo presegati 105 kg/ha za sadna drevesa in oljke ter 55 kg/ha za jagodičevje.
  • Širina herbicidnega pasu pod drevesi ne sme presegati v nasadu v povprečju ene četrtine medvrstne razdalje, izjemoma lahko pri orehu in leski, za čas obiranja, širina herbicidnega pasu doseže dve tretjini površine nasada.
  • V medvrstnem prostoru je treba vzdrževati sistem negovane ledine, pri čemer se zaradi zaprtega krogotoka snovi pokošeno travo pušča v nasadu.
  • Število dreves mora znašati najmanj 150 dreves/ha pri oljčnikih, najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami.

 

Upravičenec

  • se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave sadja in oljk prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023;
  • mora v integrirano pridelavo sadja in oljk vključiti vse sadovnjake in oljčnike, ki jih obdeluje, razen intenzivnih sadovnjakov in oljčnikov, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološki v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo;
  • mora pridobiti certifikat o integrirani pridelavi.

Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.

Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.

Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.6 je višina podpore 50%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 450,00 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi