Opis

Uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju ekoloških in toksikoloških dejavnikov pri pridelavi zelenjave.

 

Zahteve za izvajanje

Zahteve za izvajanje so določene v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave, v skladu s katerimi je treba med drugim upoštevati naslednje:

Na prostem:

 • obvezna vzpostavitev ustreznega kolobarja – široko zastavljen in raznolik kolobar z menjavo družin rastlin:
 1. v treh letih največ enkrat metuljnica kot glavni posevek,
 2. v treh letih največ enkrat križnica kot glavni posevek, v tem primeru je vsaj enkrat v treh letih kot naknadni/vmesni posevek vključena rastlina iz druge botanične družine,
 3. v treh letih največ trikrat redkvica,
 4. v treh letih največ dvakrat kobulnica,
 5. v treh letih največ enkrat bučevke,
 6. v treh letih največ enkrat lukovke,
 7. v dveh letih največ enkrat razhudnikovke,
 8. zgodnji krompir v dveh letih največ enkrat, dveletni presledek s paradižnikom,
 9. v treh letih največ dvakrat košarice,
 10. v štirih letih največ enkrat lobodovke,
 11. v treh letih največ dvakrat motovilec,
 12. v treh letih največ dvakrat sladkorna koruza, vendar nikoli dvakrat zapored,
 13. če so v kolobarju zastopane križnice in pesa, rastline za zeleno gnojenje in prekrivne rastline (rastline za zimsko ozelenitev) ne smejo biti iz družine križnic;
 • obvezna analiza tal na štiri leta za naslednje parametre: P, K, organska snov in pH;
 • izvajanje talnih nitratnih testov ali laboratorijskih analiz Nmin pred gnojenjem z dušikom:
 1. na vrsti zelenjave z največjo površino, če se prideluje 1 do 3 zelenjadnice na obratu,
 2. pri 4 do 10 vrstah zelenjave na obratu na 2 zelenjadnicah, ki zajemata največjo površino,
 3. pri več kot 11 vrstah zelenjave na obrat na vsaj 3 zelenjadnicah, ki zajemajo največjo površino;
 • vsebnost hranilnih snovi v vodi za namakanje je treba upoštevati v bilanci gnojenja (analiza vsebnosti dušika v podtalnici in vodi za namakanje);
 • v tleh z manj kot 2 % humusa je treba na njivi obvezno pustiti vse žetvene ostanke, sejati rastline za podor in/ali prekrivne rastline in/ali vrniti na njivo odvzeto organsko snov v obliki organskih gnojil v skladu s predpisi s področja varstva okolja;
 • za zatiranje plevelov je treba izvesti vsaj en ukrep brez kemične aplikacije letno (slepa setev, uporaba česal, okopavanje, termično zatiranje – plamen, vodna para ipd.) ali aplikacijo herbicidov samo v vrste;
 • razvoj odpornosti škodljivih organizmov je treba upočasniti z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja, kjer so dostopne alternative, je obvezna uporaba pripravkov z različnimi načini delovanja za isto vrsto škodljivega organizma;
 • pri odločanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba obvezno upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme za zelenjadnice, za katere ti pragovi obstajajo;
 • pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev je treba upoštevati vsakoletna tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave;

V zavarovanih prostorih:

 • obvezna vzpostavitev ustreznega kolobarja – široko zastavljen in raznolik kolobar z menjavo družin rastlin:
 1. v treh letih največ enkrat križnice z izjemo mesečne redkvice, rukole in azijskih križnic, ki jih lahko gojimo vsako leto,
 2. v enem letu največ dvakrat košarice,
 3. v dveh letih največ trikrat motovilec,
 4. razhudniki vsako leto enkrat, vendar čez zimo obvezna setev rastline za zeleni podor,
 5. v dveh letih največ enkrat bučevke,
 6. če so v kolobarju zastopane križnice in pesa, rastline za zeleno gnojenje in prekrivne rastline (rastline za zimsko ozelenitev) ne smejo biti iz družine križnic;
 • prepoved uporabe herbicidov;
 • prepoved kemičnega razkuževanja tal, razen v primerih, ko je to ukrep za izkoreninjenje karantenskih škodljivih organizmov,
 • analiza tal na dve leti za P, K in pH ter na štiri leta za organsko snov;
 • izvajanje hitrih talnih nitratnih testov ali laboratorijske analize Nmin obvezno po spravilu posevkov, v primeru preseženih pragov je obvezna setev rastlin za zeleni podor;
 • razvoj odpornosti škodljivih organizmov je treba upočasniti z menjavanjem pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi načini delovanja, kjer so dostopne alternative, je obvezna uporaba pripravkov z različnimi načini delovanja za isto vrsto škodljivega organizma;
 • pri odločanju za izvedbo ukrepov varstva rastlin je treba obvezno upoštevati pragove škodljivosti za škodljive organizme za zelenjadnice, za katere ti pragovi obstajajo.
 • Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev na prostem in v zavarovanih prostorih je treba upoštevati vsakoletna tehnološka navodila za integrirano pridelavo zelenjave.

 

Upravičenec

 • se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave zelenjave prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023;
 • mora v integrirano pridelavo zelenjave vključiti vse površine, na katerih prideluje zelenjavo v tekočem letu in so v njegovi lasti ali zakupu, razen površin pod zavarovanimi prostori in površin, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo oziroma so vključene v integrirano pridelavo poljščin ali integrirano pridelavo sadja (jagode);
 • mora pridobiti certifikat o integrirani pridelavi.
 1. Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
 2. Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.
 3. Obtežba z živino ni relevantna.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.3 je višina podpore 50%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 257,50 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi