Opis

Ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov, stanja voda in ohranjanje ter izboljšanje lastnosti in rodovitnosti tal na območjih, ki so v nacionalnih načrtih upravljanja z vodami opredeljena kot območja ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja površinskih voda s fitofarmacevtskimi sredstvi.

 

Zahteve za izvajanje

 • Vzpostavitev 40 metrskega varovalnega pasu ob vodnih telesih z namenom ustvarjanja fizičnih preprek pri preprečevanju zanosa in gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
 • Uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.
 • Za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst se izvaja mehansko zatiranje.
 • Na preostali površini, izven 40 metrskega varovalnega pasu:
 1. se lahko uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov (nacionalne uredbe), seznam aktivnih snovi, ki jih je na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano uporabljati, je dostopen na spletnih straneh ministrstva in AKTRP;
 2. se na njivskih površinah izvaja kolobar, v katerega morajo biti v 5 letih vključene najmanj tri kmetijske rastline, naknadni posevki se ne upoštevajo kot ena od treh različnih kmetijskih rastlin, ki morajo biti vključene v kolobar;
 3. mora biti kolobar zasnovan že ob vstopu v operacijo;
 4. je obvezen celoletni zeleni pokrov, za celoletni zeleni pokrov so primerni posevki prezimnih kmetijskih rastlin.
 • Lokacija izvajanja se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati.
 • Izvaja se na vplivnih območjih vodotokov Ledava in Ščavnica, za katera je glede na podatke državnega monitoringa stanja voda za obdobje 2014–2019 ugotovljeno:
 1. zmerno ali slabo ekološko stanje površinskih voda glede na obremenitve s hranili;
 2. zmerno ekološko stanje zaradi preseganja okoljskih standardov kakovosti za fitofarmacevtska sredstva;
 3. slabo kemijsko stanje zaradi preseganja okoljskega standarda kakovosti za nitrat.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.13 je višina podpore 100%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 450,00 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi