Opis

Zagotavljanje pestrejšega kolobarja na njivskih površinah (vključevanje drugih krmnih rastlin v kolobar in ne večinoma le koruze) in s tem zmanjšanje obremenjevanje voda z nitrati ter manjše sproščanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v okolje, ohranjanje vrstne pestrosti trajnega travinja in mozaičnosti krajine.

 

Zahteve za izvajanje

Skupne zahteve za izvajanje senene prireje za seneno mleko in meso:

 • Trava se pospravi v obliki mrve, prilasta oziroma se izvaja paša.
 • Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti nobene silaže oziroma kakršne koli fermentirane krme.
 • Povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) ni dovoljeno, kar velja tako za krmo, namenjeno prehranjevanju živali na kmetijskem gospodarstvu, kot tudi krmo, namenjeno prodaji.
 • Močenje krme pri krmljenju ni dovoljeno (tekoči dodatki za spodbujanje zauživanja).
 • Uporaba sirotke za dokrmljevanje živali ni dovoljena.
 • V operacijo se lahko vključijo travniki, njive s kmetijskimi rastlinami za pridelavo voluminozne krme, ki se jih lahko pospravi kot mrvo, in travniške sadovnjake.
 • Upravičenec se mora vsako leto pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje senene prireje prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje do 31. decembra v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oziroma obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023.
 • Najpozneje v drugem letu trajanja obveznosti je treba pridobiti certifikat.
 • V petletnem obdobju je kmetijsko gospodarstvo lahko v operacijo samo eno leto vključeno brez certifikata.
 • Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije.
 • Povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,3 do 1,8 GVŽ travojedih živali na ha, na kmetijskem gospodarstvu pa morata biti najmanj 2 GVŽ travojedih živali

Dodatne zahteve za izvajanje senene prireje za:

 1. seneno mleko:
 • Delež suhe snovi iz voluminozne krme mora na letni ravni presegati 75 %.
 • Preračun deleža suhe snovi iz voluminozne krme se preračuna na letni ravni za kmetijsko gospodarstvo.
 • Preusmeritveno obdobje za trženje senenega mleka je 14 dni po nakupu krav molznic iz necertificirane reje.

 

 1. seneno meso:
 • Za prirejo senenega mesa je obvezna paša vseh živali v čredi, ki mora na letni ravni v času vegetacijske dobe trajati minimalno 120 dni. Če paša ni mogoča za vse živali, se zahteva po obvezni paši lahko opusti za molzne in pitovne živali, kjer razmere dokazljivo ne dopuščajo paše zaradi neprimerne lege kmetijskega gospodarstva ali morebitne višje sile (npr. vremenske neprilike ipd.). Če paša ni mogoča, mora reja živali potekati brez privezovanja, kmetijsko gospodarstvo pa ne sme imeti več kot 5 GVŽ travojedih živali.
 • Delež suhe snovi iz voluminozne krme mora na letni ravni presegati 70 %.
 • Preračun deleža suhe snovi iz voluminozne krme se preračuna na letni ravni za kmetijsko gospodarstvo.
 • Preusmeritveno obdobje za trženje živih živali ali mesa je dve tretjini življenja živali do starosti živali 9 mesecev ali 6 mesecev pri starejših živalih.

 

Oblika podpore

Podpora za operacije intervencije KOPOP_NV je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti.

Za NV.12 je višina podpore 90%.

Plačilo se dodeli na hektar.

 

Višina podpore

Višina letnega plačila za operacijo znaša 148,37 evrov/hektar.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi