Opis

Iz analize stanja izhaja, da je treba vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva k izvjanju kmetijskih praks, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na naravne vire in prispevajo k trajnostnemu upravljanju z vodami in tlemi ter k zmanjševanju onesnaževanja zraka iz kmetijskih virov.

 

Intervencija KOPOP_NV prispeva k varovanju naravnih virov s 13 operacijami, ki se izvajajo po upravljavski shemi:

 

Podpora za intervencijo KOPOP_NV se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115;
 • presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev v skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;
 • odstopajo od običajne kmetijske prakse v Sloveniji.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala pogoje upravičenosti, splošne pogoje in zahteve, predpisane v okviru izbranih operacij.

 

Trajanje obveznosti

Upravičenec se z vstopom v operacijo intervencije KOPOP_NV obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se celotno zemljišče oz. del zemljišča, na katero se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo KOPOP_NV.

V operacije NV.2 Ohranjanje kolobarja, NV.3 Integrirana pridelava poljščin, NV.4 Integrirana pridelava zelenjave, NV.5 Integrirana pridelava hmelja, NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk, NV.7 Integrirana pridelava grozdja, NV.8 Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v vinogradih in NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih je mogoče vstopiti v letih 2023 in 2024, v operacije NV.1 Vodni viri, NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje, NV.12 Senena prireja in NV.13 Varovalni pasovi ob vodotokih pa skozi celotno programsko obdobje.

Obveznost izvajanja za vse operacije intervencije KOPOP_NV traja celotno koledarsko leto.

 

Kombinacije

Operacije intervencije KOPOP_NV se lahko kombinirajo z drugimi intervencijami. Kombinacije so prikazane v prilogi Strateškega načrta SKP »Kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK«.

K doseganju ciljev intervencije KOPOP_PS bodo prispevale tudi intervencije AKIS, in sicer:

 • IRP31 Podpora za projekte EIP;
 • IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev;
 • IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.

 

Prilagoditev obveznosti

Obveznosti za izvajanje intervencije KOPOP_NV se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju te intervencije in podaljšanje trajanja zaključenih obveznosti za to intervencijo.

 

Upravičenci 

Pogoji upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 15 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter ekosistemskimi storitvami in dodano vrednostjo nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki jih podpira intervencija KOPOP_NV, in ki prispevajo k ohranjanju naravnih virov;
 • voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri operacijah intervencije KOPOP_NV.

 

Splošni pogoji pogojenosti

Vstop v intervencijo:

Vstop v posamezno operacijo intervencije KOPOP_NV je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z možnostjo podaljšanja.

Velikost površine

Najmanjša strnjena površina kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe za izvajanje posamezne operacije je 0,1 hektar. Na KMG mora biti v posamezno operacijo vključenih najmanj 0,3 hektarje površin, razen če pri posameznih operacijah ni drugače določeno.

Sprememba površin, vključenih v obveznost

Obseg površine, vključene v obveznost, med leti lahko spreminja za največ 10 % glede na vstopno površino.

Obseg obveznosti se v obdobju trajanja ne spreminja, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo KOPOP_NV.

Povečanje površin, vključenih v obveznost

Obseg površin kmetijskega gospodarstva se v času trajanja obveznosti lahko poveča. Zaradi povečanja površin se lahko obstoječa obveznost:

 • razširi, ali
 • nadomesti z novo petletno obveznostjo.

 

Obseg podpore na ravni upravičencev – splošna izjava

Če iz analize zbirnih vlog in zahtevkov za tekoče leto za posamezno operacijo intervencije KOPOP_NV izhaja, da vsota zahtevkov za posamezno operacijo te intervencije presega višino načrtovanih sredstev, se delež kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi prevzete obveznosti za to operacijo lahko zniža za
do največ 30 %.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi