Opis

Intervencija KOPOP_PS prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam s 3 operacijami, ki se izvajajo po upravljavski shemi:

 

Podpora za intervencijo KOPOP_PS se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

 • presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115;
 • presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;
 • presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev v skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila z 31. členom Uredbe (EU) 2021/2115;
 • odstopajo od običajne kmetijske prakse v Sloveniji.

 

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala pogoje upravičenosti, splošne pogoje in zahteve, predpisane v okviru izbranih operacij.

 

Trajanje obveznosti

Upravičenec se z vstopom v operacijo intervencije KOPOP_PS obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu to operacijo izvajal ves čas trajanja obveznosti (pet let). Odstopanja od te obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

 • kadar se vse rejne živali oz. del rejnih živali, na katere se nanaša obveznost, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju navedene obveznosti, lahko obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu številu rejnih živali, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa obveznost lahko preneha veljati in se ne zahteva povračila za obdobje, v katerem je obveznost veljala;
 • višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 3. člen Uredbe (EU) 2021/2116 in je opredeljeno z nacionalno uredbo, ki ureja plačila za intervencijo KOPOP_PS.

V posamezne operacije intervencije KOPOP_PS je mogoče vstopiti v letih 2023, 2024 in 2025, pri čemer traja obveznost izvajanja pri vstopu v letu:

 • 2023 in 2024 pet let,
 • 2025 štiri leta.

Za posamezno leto obveznost izvajanja za vse operacije intervencije KOPOP_PS traja celotno koledarsko leto.

 

Kombinacije

Operacije intervencije KOPOP_PS se lahko kombinirajo z drugimi intervencijami. Kombinacije so prikazane v prilogi Strateškega načrta SKP »Kombinacije intervencij SOPO, KOPOP_PS, KOPOP_NV, KOPOP_BK in EK«.

K doseganju ciljev intervencije KOPOP_PS bodo prispevale tudi intervencije AKIS, in sicer:

 • IRP31 Podpora za projekte EIP;
 • IRP32 Izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev;
 • IRP38 Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.

 

Prilagoditev obveznosti

Obveznosti za izvajanje intervencije KOPOP_PS se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju te intervencije in podaljšanje trajanja zaključenih obveznosti za to intervencijo.

 

Upravičenci 

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskega gospodarstva in skupine nosilcev kmetijskih gospodarstev

Pogoji upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec mora:

 • imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin v smislu tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2021/2115;
 • v sklopu izmenjave znanja in prenosa informacij opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 15 ur v obdobju trajanja obveznosti (v petih letih) v zvezi s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter ekosistemskimi storitvami in dodano vrednostjo nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki jih podpira intervencija KOPOP_PS, in ki prispevajo k prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb;
 • voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri operacijah intervencije KOPOP_PS.

 

Splošni pogoji pogojenosti

Vstop v posamezno operacijo intervencije KOPOP_PS je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja pet let z možnostjo podaljšanja.

Število GVŽ, vključenih v posamezno operacijo se v času trajanja obveznosti lahko zmanjša, vendar ne sme biti manjše od:

 • 10 krav molznic ali 10 govejih pitancev pri operaciji PS.1 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved;
 • 50 prašičev pitancev pri operaciji PS.2 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih pitancih;
 • 14 ovc ali 14 koz pri operaciji PS.3 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in koz.

 

Obseg podpore na ravni upravičencev – splošna izjava

Če iz analize zbirnih vlog in zahtevkov za tekoče leto za posamezno operacijo intervencije KOPOP_PS izhaja, da vsota zahtevkov za posamezno operacijo te intervencije presega višino načrtovanih sredstev, se delež kritja dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi prevzete obveznosti za to operacijo lahko zniža za
do največ 30 %.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi