Opis

Predmet podpore so individualne naložbe:

  • v nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena gnojenju z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak,
  • v izgradnjo zunanjih zaprtih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in pripadajočo opremo,
  • v zatesnitev obstoječih lagun za živinska gnojila.

Intervencija podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih vplivov kmetovanja na zrak.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov. Upravičenec ima standardni prihodek višji od 12.000 EUR.

Pogoji upravičenosti:

Upravičenec mora predložiti poslovni načrta, v katerem je izkazana ekonomsko upravičenost naložbe.

Upravičenec mora biti vključen v izvajanje podintervencije Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak iz ukrepa KOPOP iz SN 2023-2027 oziroma se bo vključil v izvajanje te podintervencije najkasneje do preteka enega koledarskega leta po zaključka naložbe.

Naložbe v izgradnjo skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter zatesnitev lagun so upravičene do podpore:

  • na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo v reji vsaj 50 GVŽ rejnih živali,
  • upravičenci morajo najkasneje do zaključka naložbe zatesniti vse obstoječe lagune na kmetijskem gospodarstvu.

Do podpore so upravičene le skladiščne kapacitete za živinska gnojila. ki presegajo minimalne standarde iz Nitratne direktive. Najkasneje do zaključka naložbe mora upravičenec zagotavljati skladiščne kapacitete za živinska gnojila za najmanj devet mesecev.

Pri nakupu kmetijske mehanizacije za gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak je upravičenec upravičen do nakupa enega stroja iste vrste oziroma največ treh strojev.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

  • 10 % za naložbe na OMD ter za
  • 10 % za naložbe mladih kmetov.

Podpora se izplačuje v obliki nepovratne podpore za dejanske nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi