Opis

Predmet podpore so naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči oziroma fotovoltaičnih panelov, ki nadomeščajo mreže proti toči, ureditev intenzivnih trajnih nasadov ter travniških sadovnjakov, tehnološko posodobitev zasebnih namakalnih sistemov za enega uporabnika ter nakup opreme za namakanje, nakup opreme za oroševanje ter obnova potenciala kmetijske proizvodnje prizadetega zaradi naravne nesreče ali izjemnih pojavov pri trajnih nasadih.

Intervencija Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih prispeva k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pridelava sadja in trajnih vrtnin je zelo odvisna od vremenskih razmer, saj večinoma poteka na prostem. Stopnja samooskrbe je nizka. Za zagotavljanje prehranske varnosti je pomembno, da čim več sadja in trajnih vrtnin pridelamo doma ter s tem zmanjšamo odvisnost od uvoza, še posebno v času izrednih razmer ter za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju.

Za zagotavljanje ekonomičnosti pridelave je pomembno, da ohranjamo rastline v dobrem zdravstvenem stanju. Delež nasadov z mrežami proti toči je premajhen. Povečati je potrebno obnovo intenzivnih sadovnjakov, saj je kar ¼ vseh nasadov starejša od 20 let. Prav tako je potrebno povečati sajenje novih vinogradov, saj se obseg vinogradniških površin v Sloveniji zmanjšuje, zaradi vedno daljših sušnih obdobij in ekstremnih vremenskih pojavov, pa je potrebno tudi v vinogradih na določenih območjih zagotoviti zaščito proti toči ter zmrzali. Prednostno se bodo obravnavale naložbe v postavitev mrež proti toči, ki bodo postavljene na leseni konstrukciji. Ohranjanje kulturne dediščine se bo prednostno obravnavalo preko meril za izbor vlog.

Intervencija Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih vključuje naslednje podintervencije:

  1. Fizične osebe (kmetije, agrarne skupnosti)
  2. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki
  3. Naravne nesreče pri trajnih nasadih (za vse upravičence, ne glede na pravni status).

 

Upravičenci

Upravičenci so nosilci majhnih kmetij (na podintervenciji Naravne nesreče pri trajnih nasadih) ter nosilci kmetijskih gospodarstev.

Upravičenec pri podintervencijah Fizične osebe in Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ima standardni prihodek večji od 12.000 evrov. Upravičenec pri podintervenciji C. Naravne nesreče pri trajnih nasadih ima standardni prihodek večji od 4.000 evrov.

Pogoji upravičenosti:

Naložba v ureditev trajnih nasadov je upravičena do podpore, če se sočasno izvaja z naložbo v nakup in postavitev mrež proti toči in je v celoti posajen s sortami, ki so odporne na podnebne spremembe.

Naložba v tehnološko posodobitev zasebnega namakalnega sistema, ki je namenjen za enega uporabnika je upravičena do podpore, če se izvede sočasno z naložbo v ureditev trajnih nasadov, ki so v celoti posajeni s sortami, ki so odporne na podnebne spremembe.

Do podpore so upravičene naložbe v tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov, pri katerih je bilo predhodno ocenjeno, da bi bili mogoči prihranki vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta ali infrastrukture. Kad

Potencialne izgube vode je treba zmanjšati za:

  • 15 % od potencialnega prihranka vode, če je stanje vodnega telesa podzemnih ali površinskih vodnih teles opredeljeno z dobro ali bolje ali
  • 50 % od potencialnega prihranka vode, če je stanje vodnega telesa podzemnih ali površinskih vodnih teles opredeljeno z manj kot dobro.

Potencialni prihranek se računa na namakalni razvod in črpališče ter namakalno opremo.

Naložbe v obnovljive vire energije morajo izpolnjevati trajnostne kriterije iz Direktive EU 2018/2001.

Naložba v obnovo potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov je upravičena do podpore:

  • če je bilo uničenih najmanj 30 odstotkov večletnih rastlin, pri čemer se upošteva število vseh rastlin na trajnih nasadih, ki jih je imelo v uporabi kmetijsko gospodarstvo na dan naravne nesreče oziroma na dan škodnega dogodka in
  • bo trajni nasad, ki je predmet podpore v celoti posajen s sortami, ki so odporne na podnebne spremembe

 

Oblika podpore

Stopnja podpore za vse upravičence znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za:

  • 10 % za naložbe na OMD ter za
  • 15 % za naložbe mladih kmetov.

Gre za nepovratno podporo za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi