Opis

Namakanje kmetijskih zemljišč je pomemben ukrep za zagotavljanje stabilne kmetijske pridelave ter izboljšanje kakovosti kmetijskih pridelkov. Med namakalne sisteme prav tako spadajo sistemi za protislansko zaščito, s čimer se zmanjšuje vpliv pozeb in nizkih temperatur na kmetijsko pridelavo.

Namen podpore je izgradnja namakalne infrastrukture (namakalni sistemi z več uporabniki oziroma »off farm infrastructure«), pri kateri se voda za namakanje kmetijskih zemljišč pripelje od vodnega vira do posameznega uporabnika. Namakalna infrastruktura je namenjena več uporabnikom in je prosto dostopna uporabi vsem.

Predmet podpore je tudi morebitno dovodno omrežje med vodnim virom in območjem namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo investicije.

Pogoji upravičenosti za naložbe v izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom:

 

Do podpore so upravičene naložbe s pravnomočno odločbo o uvedbi namakalnega sistema, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Pogoj za izdajo odločbe je/so:

  • vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Vodno dovoljenje podeli za to pristojen organ, če je odvzem vode skladen z Načrtom upravljanja voda;
  • soglasja in dovoljenja s strani pristojnih organov, če območje namakalnega sistema leži na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
  • okoljska analiza. Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek, če so preseženi pragovi, določeni v tem predpisu.

Do podpore so upravičene le investicije v izgradnjo novih namakalnih sistemov, kar pomeni, da se bo z izgradnjo povečala neto površina namakanih kmetijskih zemljišč.

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške izgradnje ali posodobitve vodnega zadrževalnika ali vrtine, mora priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Izvedena mora biti tudi presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna v skladu s predpisi, ki urejajo presoje vplivov na okolje.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov na enoto). Stopnja javne podpore znaša 100 odstotkov pri investiciji Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, saj se namakalni sistemi z več uporabniki (brez namakalne opreme) štejejo kot infrastruktura.

 

Višina podpore

Najnižji znesek javne podpore je 10.000 evrov na vlogo.

Najvišja priznana vrednost je opredeljena kot priznana vrednost na hektar namakane površine ter kot priznana vrednost na ureditev vodnega vira.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi