Opis

Namen intervencije je spodbujanje povezovanja kmetijskih gospodarstev v verigo od pridelovalcev, do predelovalcev, gostinskih ponudnikov, obratov javne prehrane in končnih potrošnikov.

Intervencija naslavlja regijski pristop trajnostnega upravljanja lokalnih virov na zaokroženem geografskem območju, ki temelji na kmetijstvu in lokalnih proizvodih ter na aktivnem sodelovanju kmetov z drugimi lokalnimi deležniki v procesih gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja tega geografskega območja. Ta intervencija neposredno odgovarja na potrebo po izboljšanju lokalnih verig preskrbe s hrano in zlasti po povečanju prisotnosti lokalnih proizvodov, kjer vidimo razkorak med velikim povpraševanjem na strani potrošnikov in nezadostno ponudbo in premajhno pestrostjo ponudbe.

Intervencija nadgrajuje prizadevanja iz več drugih intervencij, kot so naložbe v povečanje konkurenčnosti in prisotnost na trgu, naložbe v ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe, skupine in organizacije proizvajalcev, itd., katerih cilj je prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, izboljšanje njihovega dostopa do trga ter krepitev organiziranosti in medsebojnega sodelovanja med kmeti.

 

Upravičenci

Upravičenec do podpore v okviru te intervencije je pravna oseba, ki je vodilni partner pogodbenega partnerstva z določenega geografsko zaokroženega območja. Geografsko zaokroženo območje predstavlja območje dveh ali več soležnih občin na območju RS.

Za namen intervencije mora biti vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo javno-zasebnega sektorja, v katerega so vključena kmetijska gospodarstva, skupine ali organizacije proizvajalcev, zadruge, javni organi (občine, izobraževalne institucije, institucije s področja socialnega varstva ipd.) oziroma ostali deležniki s področja kmetijstva in drugih gospodarskih panog (turizem, gostinstvo, trgovina, idr.). Izmed vključenih partnerjev se izbere vodilnega partnerja, ki upravlja vzpostavljeno partnerstvo.

Pogoji upravičenosti:

 • izdelan načrta razvoja geografsko zaokroženega območja, z vsemi obveznimi sestavinami;
 • gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec aktivnosti, določene v načrtu razvoja geografsko zaokroženega območja začel opravljati na novo;
 • vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo za izvajanje načrta razvoja geografsko zaokroženega območja, v katerem je opredeljen vodilni partner. Pogodbeno partnerstvo vključuje najmanj 50 kmetijskih gospodarstev z geografsko zaokroženega območja, ter najmanj 5 deležnikov z geografsko zaokroženega območja s področja HORECA, javnih zavodov ali trgovine;

 

Obveznosti upravičenca:

 • upravičenec mora v zastavljenih rokih izvesti aktivnosti iz načrta razvoja geografsko zaokroženega območja in letno poročati o izvedenih aktivnostih na podlagi kazalnikov za spremljanje procesa;
 • do konca obdobja upravičenosti do podpore je potrebno povečati število parterjev glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis za vsaj 50 %;
 • do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo kmetijska gospodarstva iz partnerstva pridobiti pravico o uporabi blagovne znamke, registrirane na podlagi nacionalne zakonodaje, oziroma biti vključeni v izvajanje ene od shem kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje (zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost, ekološka pridelava in predelava);
 • do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo biti med člani iz pogodbenega partnerstva sklenjene pogodbe o odkupu proizvodov oziroma pogodbe za izvedbo storitev;
 • izvedba vsaj dveh dogodkov, povezanih s prenosom znanja ali ozaveščanjem javnosti o pomenu lokalno pridelane hrane, o kolektivnih blagovnih znamkah ali ozaveščanje javnosti o proizvodih iz shem kakovosti;
 • izvedba najmanj dveh usposabljanj partnerjev o izboljšanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov, usposabljanje partnerjev na zahteve kolektivnih znamk oziroma shem kakovosti ali izobraževanje partnerjev glede izboljšanja vizualne podobe pridelkov in embalaže;
 • če se pomoč dodeli za dejavnost, ki ne spada na področje uporabe člena 42 pogodbe o delovanju EU se podpora ne dodeli tistim upravičencem, ki so podjetja v težavah in imajo neporavnane naloge za izterjavo, izdane s strani Evropske komisije.

 

Oblika podpore

Stopnja podpore za stroške dela za namen upravljanja partnerstva in izvajanja načrta razvoja geografsko zaokroženega območja znaša 80% upravičenih stroškov. Stopnja podpore se poveča za:

 • 10%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 10% do 20% vseh v partnerstvo vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za od 50% do 100 % več vseh kmetijskih gospodarstev, kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva,
 • 20%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 20% vseh v partnerstvo vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za najmanj 100% več vseh kmetijskih gospodarstev, kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva.

Stopnja podpore za naložbe v okviru izvajanja načrta razvoja geografsko zaokroženega območja znaša 65%.

 

Višina podpore

Podpora v petletnem obdobju upravičenosti znaša največ 460.000 evrov nepovratnih sredstev. Od tega se za namen priprave načrta razvoja geografsko zaokroženega območja, ki je del vloge na javni razpis in mora vsebovati vse predpisane sestavine, izplača 20.000 evrov, in sicer v obliki pavšalnega zneska.

Podpora za stroške izvajanja načrta razvoja geografsko zaokroženega območja, ki lahko vključuje tako stroške upravljanja partnerstva, stroške izvedbe upravičenih aktivnosti, kot tudi stroške naložb, pa v petletnem obdobju upravičenosti znaša največ 440.000 evrov.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi