Opis

Povečanje dodane vrednosti proizvodov preko vključevanja v sheme kakovosti je ena od ključnih strateških usmeritev RS na področju kmetijske pridelave in predelave. Sodelovanje v shemah kakovosti je povezano z dodatnimi stroški in obveznostmi, ki jih trg v začetni fazi uvajanja proizvoda praviloma ne povrne, kar pogosto predstavlja oviro za hitrejše in večje vključevanje v sheme kakovosti, zato je smiselno proizvajalcem v začetnih letih sodelovanja v shemah kakovosti povrniti stroške, ki jih imajo s postopkom certificiranja. Z intervencijo tako želimo upravičencem, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim omogočiti lažje prilagajanje zahtevam na trgu.

Cilj intervencije je tako večja ponudba proizvodov iz shem kakovosti na trgu, ki jo bomo dosegli z večjim vključevanjem kmetij v nove sheme kakovosti oziroma proizvode iz shem kakovosti in z večjim vključevanjem kmetij v obstoječe sheme kakovosti

 

Vlagatelj

Vlagatelj je:

 1. pravna oseba, ki ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti za najmanj dva KMG, pri čemer mora biti nosilec tega KMG vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
 2. nosilec KMG, ki je vpisan v RKG, in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, ali
 3. nosilec dopolnilne dejavnosti na KMG, ki ni nosilec KMG, in ima certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

 

Upravičene sheme kakovosti v okviru intervencije so:

 1. sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje:
 • Zaščitena geografska označba (ZGO);
 • Zaščitena označba porekla (ZOP);
 • Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP);
 • Ekološka pridelava in predelava in
 1. shema kakovosti, vzpostavljena na podlagi nacionalne zakonodaje:
 • Izbrana kakovost.

 

Pogoji za pridobitev podpore:

 • upravičenec mora na dan oddaje vloge za podporo imeti veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za upravičen proizvod iz sheme kakovosti. Če gre za proizvode vin iz sheme kakovosti ZOP, se za pridobitev certifikata šteje izdana odločba o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino. Če je upravičenca pravna oseba, mora omenjen pogoj izpolnjevati za vsako KMG za katerega vloži vlogo za podporo.
 • KMG, za katerega vloži vlogo upravičenec, mora biti na novo vključen v izvajanje upravičene sheme kakovosti. Kot nova vključitev v shemo kakovosti se šteje, da KMG vstopi v shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti za katerega se vlaga vloga, v letu objave javnega razpisa oziroma v letu pred objavo javnega razpisa. Vstop v shemo kakovosti izkazuje pridobljen certifikat.
 • Upravičenec oz. KMG za katerega upravičenec vloži vlogo mora sodelovati v shemi kakovosti, za proizvod za katerega mu je bila odobrena vloga za podporo, še vsaj naslednja 4 koledarska leta po oddaji vloge na javni razpis;
 • če se pomoč dodeli za dejavnost, ki ne spada na področje uporabe člena 42 pogodbe o delovanju EU se podpora ne dodeli tistim upravičencem, ki so podjetja v težavah in imajo neporavnane naloge za izterjavo, izdane s strani Evropske komisije.

 

Oblika podpore

Podpora se dodeli v obliki letnega pavšalnega plačila na kmetijsko gospodarstvo za kritje stroškov nove vključitve v shemo kakovosti. Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 100 % izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji.

Podpora je enaka seštevku pavšalnih zneskov za stroške nastale v letu oddaje vloge na javni razpis in še naslednja štiri koledarska leta sodelovanja v shemi kakovosti. Vsako leto obdobja upravičenosti do podpore se preveri veljavnost certifikata, ki dokazuje sodelovanje v shemi kakovosti, za katero je bila odobrena podpora.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi