Opis

Intervencija se deli na dve podintervenciji:

 1. podintervencija – Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju
 2. podintervencija: Medpanožno sodelovanje

 

Podintervencija podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju je namenjena podpori za ustanovitev in začetno delovanje skupin proizvajalcev in organizacij proizvajalcev za skupno trženje na področju kmetijstva in gozdarstva, podpori za ustanovitev in začetno delovanje skupin za izvajanje shem kakovosti in skupin izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

Podintervencija medpanožno sodelovanje je namenjena podpori medpanožnega sodelovanja, s katerim bomo spodbujali vertikalno povezovanje v verigi. Z ustanovitvijo medpanožnih organizacij želimo zgraditi trdne verige vrednosti, ki gradijo na pogodbenih odnosih. Medpanožne organizacije želimo vzpostaviti predvsem v sektorjih, kjer je vertikalna povezanost šibka. Cilj podintervencije je izboljšanje položaja pridelovalcev, ki so prvi člen v verigi vrednosti, saj medpanožne organizacije služijo kot platforma za dialog, spodbujanje marketinškega usklajevanja, izpopolnjevanje znanja ter raziskovanje marketinških potencialov. Cilj podintervencije je tudi dolgoročni obstoj in sodelovanje med akterji v medpanožni organizaciji.

 

Upravičenci

Upravičenci za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju so:

 • skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodajei,
 • organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
 • skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodajein,
 • skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

Upravičenci za podintervencijo medpanožno sodelovanje so:

 • medpanožne organizacije, priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter na podlagi nacionalnega pravilnika o priznanju medpanožnih organizacij.

 

Oblika podpore

Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju se dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za največ prvih pet zaporednih let po datumu priznanja. Najvišja stopnja podpore znaša 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se postopno znižuje in sicer:

 • 10 % deleža tržne proizvodnje za koledarsko leto priznanja,
 • 9 % deleža tržne proizvodnje za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
 • 8 % deleža tržne proizvodnje za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
 • 7 % deleža tržne proizvodnje za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
 • 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.

 

Podpora za podintervencijo medpanožno sodelovanje se dodeli na podlagi načrta aktivnosti, ki bo podlaga za izplačilo dejanskih stroškov. Izdana morajo biti letna poročila dejavnosti, iz katerih je razviden napredek in učinkovitost delovanja medpanožne organizacije. Na koncu programa morajo biti narejene smernice za proizvajalce določenega sektorja z vsemi priporočili in dognanji na izbranem področju. Medpanožna organizacija, kljub večim priznanjem lahko dobi samo eno podporo.

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih stroškov, ki se navezujejo na izbrani cilj in so potrebni za izvedbo načrta aktivnosti, promocije ter sodelovanja.

Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu in sicer največ 5 let od odobritve vloge za podporo. Stroški za namen vzpostavitve medpanožne organizacije niso upravičeni stroški.

 

Višina podpore

Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju:

Najvišji letni znesek javne podpore je:

 • 25.000 EUR za skupine proizvajalcev in skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848,
 • 50.000 EUR za organizacije proizvajalcev.

 

Najvišji znesek podpore za podintervencijo medpanožno sodelovanje je 500.000 evrov na medpanožno organizacijo.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi