Opis

Z intervencijo želimo vzpostaviti ustrezno velike, sodobne obrate za pred industrijski obseg predelave lesa in posodobitev proizvodnje obstoječih obratov, ki vsebuje tudi digitalizacijo. S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja.

Predmet podpore so naložbe v dejavnost primarne predelave okroglega lesa, ki je omejena na majhen obseg predelave lesa.

Digitalizacija se v Sloveniji izvaja na področju optimizacije gozdno-lesne in spodbuja dvig produktivnost dela. Naložbe v digitalizacijo zajemajo IKT opremo na področju gozdno-lesne verige.

V obdelavo okroglega lesa spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Pogoji upravičenosti:

Upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro ali mala podjetje.

Upravičenec do podpore mora imeti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja pri čemer se v okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz Seznama dejavnosti in proizvodov.

 

Majhen obseg predelave je izpolnjen, ko nominalna kapaciteta (200 delovnih dni, 8 ur) dejavnosti znaša:

  • pri žagarskih obratih do 20.000 m3 vhoda za proizvodnjo letno
  • za proizvodnjo pelet ali briketov kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 4.000 ton proizvodnje pelet ali briketov letno,
  • za proizvodnjo sekancev ali iveri kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 12.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 4.000 m3 okroglega lesa) letno,
  • za proizvodnjo sekancev ali iveri v gozdu do vključno 50.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 15.000 m3 okroglega lesa) letno ali
  • pri obratih za proizvodnjo drv do vključno 20.000 nasutih metrov drv (ekvivalentno 10.000 m3 okroglega lesa) letno.

 

Če je upravičenec gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti 1.000.000 evrov letnega prihodka od prodaje brez DDV.

Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti kmetija ali skupina 5.000 evrov prihodka iz predelave lesa.

Če je upravičenec gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik mora delovati in izvajati dejavnost za katero je prejel podporo v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci.

 

Oblika podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali stroške na enoto iz kataloga stroškov.

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Najnižji znesek podpore znaša 1.000 evrov na vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi