Opis

Z intervencijo želimo predvsem intenzivirati gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih gozdovih, povečati sečnjo, profesionalizirati dela v gozdovih in zmanjšati število delovnih nesreč pri delu v gozdu ter uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za delo v gozdovih. Spravilo po tleh želimo nadomestiti s spravilom po kolesih. S temi naložbami želimo izboljšati uspešnost gozdarskega sektorja.

Predmet podpore so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu.

Mehanizacija in oprema za delo v gozdu obsega vse stroje in opremo za sečnjo in spravilo lesa ter stroje in opremo za povečanje gospodarske vrednosti gozdov, kot so mulčerji in stroji za sadnjo sadik gozdnega drevja.

 

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe, njihova združenja, agrarne, pašne skupnosti, skupine lastnikov gozdov, ki so zasebni lastniki, solastniki ali zakupniki gozdov, skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, zadruge ter podjetja.

 

Pogoji upravičenosti:

Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda mora imeti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro A02.200 – sečnja ali A02.400 – storitev za gozdarstvo.

 

Če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, skupina lastnikov gozdov, skupina proizvajalcev s področja gozdarstva, agrarna skupnost, njegova gozdna posest, ki jo imajo v lasti, solasti ali zakupu, ob predložitvi vloge na javni razpis, ne sme biti manjša:

  • od 5 hektarov, če kandidira za nakup nove opreme za delo v gozdu,od 10 hektarjev,
  • če kandidra za nakup mehanizacije za delo v gozdu.

 

Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti 50.000 EUR prihodka iz dela v gozdu.

 

Podprte naložbe se morajo uporabljati v skladu z usmeritvami in ukrepi določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

 

Oblika podpore

Gre za nepovratno podporo za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

Stopnja javne podpore za vse upravičence znaša 40 % upravičenih stroškov.

 

Višina podpore

Načrtovani znesek na enoto znaša 26.821,00 evrov/vlogo.

Najnižji znesek podpore znaša 1.000 evrov na vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko upravičenec prejme največ 500.000 evrov javne podpore.

 

Opis intervencije temelji na besedilu iz SN 2023-2027, 2. sprememba, z dne 29. 9. 2023.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi